Indonesia : 1999 Parliamentary election

CFSP Presidency Statement: Brussels (09-06-1999) - Nr. 8878/99 (Presse 187) - CFSP : 59/99


Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

over de parlementsverkiezingen van 1999 in Indonesië

Het voorzitterschap verklaart namens de Europese Unie groot respect te hebben voor de enorme inspanningen die het Indonesische volk en zijn regering hebben geleverd om in Indonesië vrije en eerlijke verkiezingen te houden.

Indonesië herstelt momenteel van een ernstige economische en politieke crisis en streeft naar politieke stabiliteit door zo spoedig mogelijk democratische hervormingen door te voeren. In dat kader moet de organisatie van verkiezingen op dit cruciale tijdstip, in 311.000 kiesbureaus tegelijk en in een land met 128 miljoen kiesgerechtigden, verspreid over meer dan 7000 bewoonde eilanden, een zeer grote prestatie worden genoemd. Felicitaties voor de onafhankelijke kiescommissie zijn hier dan ook op hun plaats. In verhouding tot de omvang van de operatie en de omstandigheden waarin deze moest verlopen, zijn de tekortkomingen waarvan tot dusver gewag is gemaakt, slechts vrij gering. Het gaat vooral om technische problemen in verband met de tijdige levering van materiaal of de kwaliteit van de inkt, en procedurekwesties. Het voorzitterschap wil namens de Europese Unie zijn erkentelijkheid betuigen voor de uitstekende samenwerking tussen de lokale en de Europese waarnemers. De ervaringen van de Europese waarnemers overtuigen ons van het vrije en transparante verloop van de verkiezingen, die derhalve als uitgangspunt moeten dienen voor de samenstelling van een regering die beantwoordt aan de op democratische wijze kenbaar gemaakte wil van het volk.

Wij verheugen ons over de ernst en het enthousiasme waarmee het Indonesische volk vastberaden voor de democratie heeft gekozen. Deze verkiezingen vormen een mijlpaal op de weg hiernaar toe. Wij wensen het Indonesische volk succes met de moeilijke taken en uitdagingen waarmee het de komende maanden geconfronteerd zal worden. De Europese Unie zal zich bij de totstandbrenging van een sterke democratie een bereidwillige partner voor Indonesië tonen.

De uiteindelijke bevindingen van de Europese waarnemingsmissie zullen worden toegelicht door het hoofd van de Europese verkiezingseenheid, Ambasseur Morgan.

Deze analyse doet geen afbreuk aan het standpunt van de EU inzake de status van Oost-Timor.


Zoekwoorden:

Deel: ' Verklaring EU over parlementsverkiezingen 1999 Indonesië '
Lees ook