Great Lakes Region : Arms trade

CFSP Presidency Statement: Brussels (18-06-1999) - Nr. 9003/99 (Presse 133) - CFSP : 62/99


Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over de wapenhandel naar en binnen het Gebied van de Grote Meren

De EU maakt zich bijzonder veel zorgen om de niet aflatende stroom wapens en militair materieel van uiteenlopende aard, soms tezamen met militair en technisch personeel, die conflicten aanwakkert in het Gebied van de Grote Meren en in Centraal-Afrika, evenals in andere delen van het continent.

Deze stroom wordt meestal gefinancierd middels de handel in diamanten, goud en andere edele metalen, evenals door andere lucratieve illegale activiteiten, vooral wanneer de stroom naar entiteiten gaat die geen staat vormen.

De EU heeft zich ertoe verbonden de mogelijkheden van regionale en subregionale organisaties in Afrika op het gebied van conflictoplossing en vredeshandhaving uit te breiden en, indachtig resolutie 1209/1998 van de VN-Veiligheidsraad over de wapenstroom in Afrika, is de EU van oordeel dat bij het zoeken naar een oplossing van conflicten voor de lange termijn, een hoge prioriteit moet worden gegeven aan maatregelen die de bevoorrading met wapens, het illegaal circuleren van wapens en de illegale handel voor de financiering ervan inperkt.

In dit verband herinnert de EU aan de Gedragscode betreffende wapenuitvoer van 8 juni 1998 en onderstreept zij dat zij vastbesloten is deze nauwgezet uit te voeren. De lidstaten moeten vooral letten op de criteria 3 en 4 van de Gedragscode van de EU. In dit verband mogen de lidstaten geen export toestaan die gewapende conflicten kan veroorzaken of verlengen of bestaande spanningen of conflicten in het land van de eindbestemming kan verergeren. Voorts mogen de lidstaten geen exportvergunning afgeven indien er duidelijk gevaar bestaat dat de beoogde ontvanger de voorgenomen export op agressieve wijze zal gebruiken of er zijn claim op een grondgebied kracht mee zal bijzetten.

De lidstaten moeten deze en andere ter zake doende criteria rigoureus blijven toepassen, niet alleen totdat er een staakt-het-vuren is bereikt, maar totdat de vrede is hersteld.

De EU herinnert ook aan de aanbevelingen die de Verenigde Naties hebben gedaan ten aanzien van de wapenstroom in het Gebied van de Grote Meren en Centraal-Afrika en de plicht om de besluiten van de Verenigde Naties inzake wapenuitvoer naar dat gebied te eerbiedigen.

Gezien de omvang en de uiteenlopende oorsprong van het militair materieel dat Afrika wordt binnengebracht, zal de Unie zich inspannen om hierover een dialoog tot stand te brengen en samenwerking te realiseren met de externe partners, waaronder ook de landen die betrokken zijn bij de wapenhandel naar en in de regio. Teneinde het probleem van de wapenstroom naar de Grote Meren en Centraal-Afrika aan te pakken, zal deze dialoog vooral worden aangegaan met de landen die rechtstreeks of via hun onderdanen een rol spelen in de productie van of de handel in militair materieel.

In dit verband memoreert de EU haar gemeenschappelijk optreden inzake lichte wapens van 17 december 1998, evenals "het EU-programma voor de voorkoming en de bestrijding van de illegale handel in conventionele wapens". De EU is voornemens op dit gebied met SADC en andere regionale en subregionale organisaties een dialoog tot stand te brengen en samenwerking te bevorderen. De EU wenst nauw samen te werken met intergouvernementele organisaties in het gebied teneinde de bestrijding van dergelijke handel doeltreffender te maken en is bereid daarvoor de technische samenwerking uit te breiden en na te denken over het opzetten van de nodige bilaterale werkgroepen. In dit kader moeten in het bijzonder inspanningen worden verricht op het gebied van programma's voor het uitwisselen van informatie, het innemen van wapens en het demobiliseren, maatregelen ter verbetering van de samenwerking tussen douanediensten, inlichtingendiensten en andere wetshandhavingsinstanties.

De met de Europese Unie geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa, het geassocieerde land Cyprus en de EVA-landen die lid zijn van de Europese Economische Ruimte sluiten zich bij deze verklaring aan.


Deel: ' Verklaring EU wapenhandel met Gebied van de Grote Meren '
Lees ook