BERLIN EUROPEAN COUNCIL - Statement by the European Council concerning the Kosovo

Press Release: Brussels (24-03-1999) - Nr. SN 81/99 (Presse )

Verklaring van de Europese Raad over Kosovo

De Europese Raad is diep bezorgd over het mislukken van de bemiddelingspogingen die ambassadeur Holbrooke en de drie onderhandelaars van het proces van Rambouillet, de ambassadeurs Hill, Majorski en Petritsch, bij de president van de Federale Republiek Joegoslavië, Slobodan Milosevic, hebben ondernomen. Deze inspanningen waren alle bedoeld om de Federale Republiek Joegoslavië ervan te overtuigen in te stemmen met een bestand in Kosovo en met een politieke oplossing voor het conflict in Kosovo, om een humanitaire ramp in Kosovo te voorkomen.

Meer dan een kwart miljoen Kosovaren zijn nu dakloos als gevolg van de repressie door de veiligheidstroepen van Belgrado. 65.000 mensen zijn in de voorbije maand uit hun huizen verdreven, 25.000 sinds de mislukking van de vredesgesprekken vorige vrijdag in Parijs. Terwijl de Albanese Kosovaren de akkoorden van Rambouillet ondertekenden, trokken de troepen van Belgrado Kosovo binnen om een nieuw offensief te beginnen. Sinds het uitbreken van de vijandelijkheden in Kosovo in maart 1998 zijn ongeveer 440.000 mensen, meer dan een vijfde van de bevolking van Kosovo, gevlucht of verdreven. Elke dag vallen er nieuwe slachtoffers. De burgerbevolking is het doelwit van de vijandelijkheden.

De internationale gemeenschap is tot het uiterste gegaan om voor het conflict in Kosovo een vreedzame oplossing te vinden. In Rambouillet en meer recentelijk in Parijs heeft men intensief getracht om na maanden van voorbereidingen te onderhandelen over een overeenkomst inzake zelfbestuur voor Kosovo, die voor beide bij het conflict betrokken partijen rechtvaardig is en voor de Servische Kosovaren, alsook voor de Albanese Kosovaren en alle andere nationale bevolkingsgroepen, een vreedzame toekomst zou garanderen. De ontwerp-overeenkomst die door de Albanese Kosovaren in Parijs ondertekend is, voldoet aan deze voorwaarden: op basis van de soevereiniteit en de territoriale onschendbaarheid van Joegoslavië verzekert zij Kosovo van een hoge graad van zelfbestuur, waarborgt zij de mensenrechten van alle individuele burgers van Kosovo in overeenstemming met de hoogste Europese normen, voorziet zij in vergaande rechten voor alle in Kosovo wonende nationale bevolkingsgroepen en legt zij de basis voor de noodzakelijke wederopbouw van het door oorlog verscheurde gebied.

Het Joegoslavische leiderschap onder president Milosevic heeft voortdurend geweigerd om ernstig op zoek te gaan naar een politieke oplossing. Het heeft het Joegoslavische volk een misvormd beeld van de gesprekspunten en van het verloop van de onderhandelingen voorgehouden. Bovendien hebben de Servische politie en de Joegoslavische federale strijdkrachten in de voorbije weken hun aanwezigheid in Kosovo massaal opgevoerd, waarbij zij de maximumaantallen die in de

overeenkomst Hollbrooke-Milosevic van 12 oktober 1998 waren vastgesteld, verder overschreden. Tenslotte voeren de Joegoslavische veiligheidstroepen tegen de burgerbevolking van Kosovo militaire operaties uit waardoor de bepalingen van Resolutie 1199 van de VN-Veiligheidsraad worden geschonden.

Op de drempel van de 21e eeuw kan Europa een humanitaire ramp op Europese grond niet dulden. Het is ontoelaatbaar dat in het midden van Europa de grootste bevolkingsgroep van Kosovo collectief van haar rechten wordt beroofd en aan ernstige schendingen van de mensenrechten wordt onderworpen. Wij, de landen van de Europese Unie, hebben de morele plicht ervoor te zorgen dat willekeur en gewelddaden, die in de slachting te Racak in januari 1999 zichtbaar zijn geworden, niet herhaald worden. Wij hebben de plicht ervoor te zorgen dat de honderdduizenden vluchtelingen en ontheemden naar hun huis kunnen terugkeren. Agressie mag niet beloond worden. Een agressor moet weten dat hij een hoge prijs zal moeten betalen. Dat is de lering die uit de 20e eeuw moet worden getrokken.

Evenmin zal de internationale gemeenschap misdaden tegen de menselijkheid dulden. Diegenen die nu met het conflict in Kosovo doorgaan, mogen niet vergeten dat Kosovo onder het mandaat van het Gerechtshof van Den Haag valt. Zij en hun leiders zullen persoonlijk voor hun acties aansprakelijk worden gesteld.

Ons beleid is niet gericht tegen de Joegoslavische of Servische bevolking, noch tegen de Federale Republiek Joegoslavië of de Republiek Servië. Het is gericht tegen het onverantwoordelijke Joegoslavische leiderschap onder president Milosevic. Het is gericht tegen de veiligheidstroepen die op cynische en hardvochtige wijze tegen een deel van hun eigen bevolking vechten. Wij willen een einde maken aan deze wantoestanden. President Milosevic moet de Servische agressie in Kosovo stopzetten en de akkoorden van Rambouillet ondertekenen, die onder meer voorzien in een controlerende troepenmacht onder leiding van de NAVO om voor stabiliteit te zorgen.

Wij dringen er bij het Joegoslavische leiderschap onder president Milosevic op aan dat het op dit moment de moed opbrengt om het beleid radicaal om te buigen. Het is nog niet te laat om de interne repressie stop te zetten en de bemiddelingspogingen van de internationale gemeenschap te aanvaarden. Het enige doel van de internationale gemeenschap is een politieke toekomst voor Kosovo te vinden op basis van de soevereiniteit en de territoriale onschendbaarheid van Joegoslavië, waarin recht wordt gedaan aan de zorgen en verlangens van alle bevolkingsgroepen in Kosovo.

De Albanese Kosovaren hebben door de ondertekening van de akkoorden van Rambouillet getoond dat zij gehecht zijn aan een vreedzame oplossing. Het is van essentieel belang dat zij zich nu zo terughoudend mogelijk opstellen.

Wij onderstrepen dat het niet onze bedoeling is de geïsoleerde positie die de Federale Republiek Joegoslavië zichzelf in Europa en in de wereld heeft opgelegd, in stand te houden.

Wij zouden juist graag een einde maken aan het isolement van de Federale Republiek Joegoslavië in Europa. Om dit mogelijk te maken moet Milosevic echter kiezen voor de weg van vrede in Kosovo en van hervorming en democratisering, met inbegrip van de vrijheid van de media in geheel Joegoslavië.

/newsroom/press/c/00081.NL9.htm

Deel: ' Verklaring Europese Raad over Kosovo '
Lees ook