MINISTERIE DEF

https://www.mindef.nl

MINDEF: VERKLARING FRANSE EN NEDERLANDSE DEFENSIE MINISTERS

Naar aanleiding van de besprekingen van hedenmiddag tussen minister De Grave en minister Richard, hebben beide bewindspersonen de volgende gezamenlijke verklaring opgesteld:

Gezamenlijke verklaring van de ministers van Defensie van Frankrijk en Nederland

Alain Richard en Frank de Grave

Wij hebben vandaag in het bijzonder gesproken over de ontwikkeling van het Europese veiligheids- en defensiebeleid. De Europese Raad van Helsinki heeft op dit gebied een aantal belangrijke besluiten genomen.

Om ook op maritiem gebied vorm te geven aan de hoofddoelstellingen ('headline goals') van Helsinki, hebben wij afgesproken dat wij onze Europese collega's zullen voorstellen na te denken over de maritieme middelen voor strategisch transport die nodig zijn voor de inzet van troepen. Wij zullen tijdens de informele EU-vergadering eind deze maand in Portugal onze collega's een voorstel doen voor een maritieme 'headline goal' en voor de ontwikkeling van een coördinatiecel. Wij moeten met onze partners ook de problemen onderzoeken die samen-hangen met de begeleiding en de bescherming van amfibische eenheden, zodat wij in staat zijn het geheel van de Petersbergtaken, na een korte voorbereidingstijd, uit te voeren. Onze twee landen zullen de komende vergaderingen van de Europese Unie gebruiken om hun partners voor te stellen na te denken over maatregelen die kunnen bijdragen tot een beter gebruik en tot versterking van hun maritieme transportcapaciteiten en tot de bescherming van die middelen.

Doel is de Europese Unie de middelen te verschaffen om doeltreffend een operatie te kunnen uitvoeren. Die middelen zullen de Europese landen ook in staat stellen volledig hun rol te spelen in door de Navo geleide operaties. De regelingen die daarvoor nodig zijn, zijn verenigbaar met de afspraken die in de Navo zijn gemaakt.

De Weu-'audit' heeft een aantal tekortkomingen in de Europese capaciteiten aan het licht gebracht. Om die tekortkomingen te verhelpen moeten de EU-lidstaten nauw samenwerken in de EU, gebruik makend, als de gelegenheid zich voordoet, van de doelstellingen van het 'Defence Capabilities Initiative' van de Navo.

Wij hebben onze Chefs van de Defensiestaven verzocht de mogelijkheden na te gaan voor de intensivering van de bilaterale militaire samenwerking en voor het einde van het jaar een lijst van voorstellen voor samenwerking voor te leggen. Deze bilaterale samenwerking, die zowel politiek als operationeel van belang is, moet ook bijdragen aan de rationalisatie van de Europe-se militaire capaciteiten.

Den Haag, 10 februari 2000

10 feb 00 17:55

Deel: ' Verklaring Franse en Nederlandse defensieministers '
Lees ook