Verklaring vanuit de Marokkaans-Nederlandse en Islamitische gemeenschap (5 okt)


---
| De Vredessite / Nieuws 2001 |

Verklaring vanuit de Marokkaans-Nederlandse en Islamitische gemeenschap

PERSBERICHT UMAH, Unie van Marokkaans-Nederlandse Academici en HBO-ers Utrecht, vrijdag 5 oktober 2001 - Het bestuur van UMAH hecht eraan, nu de heftigste sentimenten enigszins lijken te zijn bedaard, naar aanleiding van de aanslagen in de VS op 11 september 2001, een verklaring uit te geven gericht aan onze Nederlandse samenleving.
De vereniging UMAH stelt zich tot het algemene doel een bijdrage te leveren aan een harmonieuze en vreedzame Nederlandse samenleving. Specifiek streeft UMAH ernaar de Marokkaans-Nederlandse Islamitische gemeenschap te doen participeren aan onze samenleving op een wijze welke haar fundament vindt in de humanitaire beginselen van rechtsstatelijkheid en menswaardigheid. UMAH zal daarom in reactie op de aanslagen schouder aan schouder gaan staan met alle andere vreedzame partijen in de Nederlandse samenleving, ongeacht ras, religie, nationaliteit, sexe of sexuele geaardheid, om samen te strijden tegen elke destabilisatie, destructie en andere concrete bedreigingen van onze zeer moeizaam bereikte, maar des te kwetsbare veiligheid en orde in Nederland.
In dit licht kan er geen enkele twijfel over bestaan, dat UMAH de aanslag waarbij onschuldige burgers het leven lieten zonder aarzeling als gewetenloos en onmenselijk afkeurt. De aanslag is er een gericht tegen alle vredelievende gemeenschappen in de wereld. UMAH, de Unie van Marokkaans-Nederlandse Academici en HBO-ers, wenst met deze verklaring eerst en vooral, namens haar leden, haar diepste medeleven en sympathie te betuigen aan alle direct en indirect getroffenen van het Amerikaanse volk. UMAH keurt ook als volstrekt strijdig met onze rechtsstatelijke en andere humanitaire beginselen het afreageren van deze verwerpelijke daad op de algehele islamitische bevolking in Nederland. Er kan en mag geen sprake zijn van een koude oorlog of kruistocht tegen moslims. Dit zou de opgebouwde beschaving in het Westen honderden jaren terugwerpen. UMAH beschouwt het oproepen daartoe als een verergering van reeds langer bestaande, immer latente, aanzet tot haat en agressie tegen onschuldige moslims in de Nederlandse samenleving. UMAH beschouwt dit racisme als de eeneiige tweelingbroer van terrorisme: bij beiden is er sprake van zinloos geweld, bij beiden is er sprake van onschuldige slachtoffers!
Ten overvloede wijst UMAH elke associatie van geweld met de islam af. Net zomin eeuwenlang terrorisme in Ierland ongenuanceerd aan het katholicisme of protestantisme mag worden gelieerd. De islam keurt slechts geweld goed, wanneer en voor zover het zelfverdediging betreft. Het met geweld doden van een mens staat zeer expliciet in de Heilige Qur'an omschreven als een misdaad tegen de gehele mensheid. Even expliciet wordt de zelfverkozen dood afgekeurd als een schending van de heilige waarde van het menselijke leven. UMAH wijst daarom ten stelligste af de vaste toon van generalisaties en de cultivering ervan in de Nederlandse en in de Amerikaanse media. De laatste worden ook veel te slaafs gekopieerd door de Nederlandse media. Deze evidente gemakzucht tast de meest elementaire journalistieke beginselen aan en doet af aan de geloofwaardigheid en evenwichtigheid van diezelfde media. Dit draagt vervolgens bij aan absoluut ongewenste polarisering in onze Nederlandse samenleving.
UMAH roept deze media dan ook op meer verantwoordelijkheidszin te tonen in haar berichtgeving, meer moslims in dienst te nemen en meer moslims aan het woord te laten. Alleen zo bewijst de media ondubbelzinnig dat zij het rechtsstatelijke beginsel van 'checks and balances', vertaald in het journalistieke beginsel van hoor en wederhoor, daadwerkelijk serieus neemt. Alleen zo bewijst de media dat haar berichtgeving over islam en moslims in Nederland zoveel als mogelijk is gebaseerd op deugdelijke en verifieerbare kennis. Alleen zo doen de media de complexe realiteit recht aan. UMAH roept onze Nederlandse regering voorts op


* een maximale bijdrage te leveren aan een waardig antwoord op de aanslag. UMAH distantieert zich van de term 'oorlogsvoering', aangezien in deze complexe situatie in elk geval een kwestie duidelijk is: geen staten hebben elkaar de oorlog verklaard
* zich achter het al zeer oude initiatief van het staatshoofd van Egypte, president Mubarak, te scharen om een VN-conferentie over terrorismebestrijding te beleggen. De wereldgemeenschap dient nu in gezamenlijkheid adequate oplossingen te zoeken voor het internationale probleem van terrorisme

* tot een geloofwaardig en zeer actief beleid te komen om elk ontluikend racisme en islamofobie in de Nederlandse samenleving in de kiem te smoren, conform VN- mensenrechtenverdragen die Nederland heeft getekend

* een veiligheidsdebat aan te voeren en op basis daarvan veiligheidsmaatregelen te nemen. Niet over de hoofden van moslims heen, maar in een open en gestructureerd overleg met islamitische vertegenwoordigers

* de Verenigde Staten wederom te overtuigen van hun inconsistente buitenlandse beleid om de oprichting van een Internationaal Strafhof als enige staat in de wereld niet te steunen
* de Verenigde Staten alleen in een internationaal coalitieverband in daden te steunen, voor zover het aanstuurt op het voor een onafhankelijke rechter brengen (het Internationale Strafhof) van de met aanmerkelijk bewijs aangewezen verdachten en zelfs niet in woorden te steunen, voor zover het slechts aanstuurt op non-specifieke en daarmee enkel wraakzuchtige militaire aanvallen in Afghanistan of eender welk ander land.

---

Voor meer informatie over deze verklaring van UMAH, Unie van Marokkaans- Nederlandse Academici en HBO-ers, vragen wij u contact te zoeken met dhr. mr. drs. S. Bellari, voorzitter van UMAH. U kunt hem bereiken via het e-mailadres esbellari@hotmail.com

Deel: ' Verklaring Marokkaans-Nederlandse / Islamitische gemeenschap '
Lees ook