Raad van de Europese Unie

https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/nl/cfsp/124255.pdf

EUROPESE UNIE NL
Brussel, 11 augustus 2011
(OR. en)
13453/11
PRESSE 276
Verklaring van de hoge vertegenwoordiger namens de Europese Unie over de aansluiting van een aantal derde landen bij Besluit 2011/487/GBVB van de Raad tot wijziging van Gemeenschappelijk Standpunt 2002/402/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Usama bin Laden, de leden van de Al-Qaida-organisatie, de Taliban en andere daarmee verbonden personen, groepen, ondernemingen en entiteiten Op 1 augustus 2011 heeft de Raad Besluit 2011/487/GBVB aangenomen1. Het Raadsbesluit geeft uitvoering aan Resolutie 1989 (2011) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, waarin de beperkende maatregelen tegen met Al-Qaida verbonden personen, groepen, ondernemingen en entiteiten, die voor de eerste maal door Resolutie 1267 (1999) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties waren ingevoerd, worden bevestigd. Met deze verklaring wordt gemeld dat de volgende landen hebben verklaard de doelstellingen van Besluit 2011/487/GBVB van de Raad te onderschrijven: De kandidaat-lidstaten Turkije, Kroatië*, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië*, Montenegro* en IJsland+, de landen van het stabilisatie- en associatieproces en mogelijke kandidaat-lidstaten Albanië en Servië, en het EVA-land Liechtenstein, lid van de Europese Economische Ruimte, alsmede Oekraïne, de Republiek Moldavië, Armenië en Georgië. Zij zullen er zorg voor dragen dat hun nationale beleid met dit besluit van de Raad overeenstemt. De Europese Unie neemt met voldoening nota van deze toezegging.
1
Verschenen in het Publicatieblad van de Europese Unie op 2.8.2011 (nr. L 199, blz. 73)

* Kroatië, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en Montenegro blijven deelnemen aan het stabilisatie- en associatieproces.
+ IJsland blijft lid van de EVA en van de Europese Economische Ruimte.

Deel: ' Verklaring van de hoge vertegenwoordiger namens de Europese Unie ove.. '


Lees ook