Nieuwe Communistische Partij

Verklaring van de Nieuwe Communistische Partij - NCPN

Stop de NAVO-oorlog tegen Joegoslavië Nederlandse troepen terug

Sinds twee weken voert de NAVO, onder aanvoering van de VS, een onverklaarde oorlog tegen de Federale Republiek Joegoslavië. Met massale bombardementen, op militaire doelen, de infrastructuur van Joegoslavië èn op civiele doelen, wil de NAVO verdere stappen zetten in de ontbinding van deze soevereine staat.
De VS en de NAVO wenden voor dat ze de 'Serviërs' aanvallen omdat de Joegoslavische regering en president Slobodan Milosevic weigerden over Kosovo en de Albanezen te onderhandelen, dat ze de Albanese Kosovaren moesten beschermen tegen het 'Servisch geweld'.

De werkelijkheid is dat de NAVO-bommen vallen op alle Joegoslaven: Serviërs, Montenegrijnen, Albanezen, Hongaren, Romani en andere bevolkingsgroepen die tezamen de multi-etnische Federale Republiek van Joegoslavië vormen en dat alle volkeren slachtoffer zijn van hun imperialistische oorlog.
In de weken voorafgaand aan de oorlog vonden er geen onderhandelingen plaats. In de plaats daarvan was er een ultimatum van de VS dat uit drie punten bestond:

1. Kosovo moet autonomie krijgen

2. De NAVO moet toestemming krijgen om 30.000 grondtroepen in Joegoslavië te stationeren om deze autonomie veilig te stellen, en
3. Een door de NAVO geleid referendum over de onafhankelijkheid van Kosovo moet binnen drie jaar plaatsvinden.
De Joegoslavische regering stemde in met het eerste punt, de andere twee punten verwierp ze als een grove schending van haar soevereiniteit en onafhankelijkheid.

Zonder enig mandaat van welke internationaal erkende organisatie, noch de Verenigde Naties, noch de Organisatie voor Vrede en Samenwerking in Europa, eist de NAVO voor zich het recht op om in interne kwesties van welk land dan ook te interveniëren. Joegoslavië, een arm land van 10 miljoen mensen wordt aangevallen door 19 landen, waaronder de grootste militaire grootmacht op de wereld, die tezamen een bevolking hebben van ruim een half miljard mensen. Inmiddels is er een schade van 130 miljard dollar en zijn er al meer dan 2.000 Servische slachtoffers.

Het echte doel van de VS/NAVO is om Joegoslavië in steeds kleinere delen op te splitsen en haar bevolking naar een onderdanige positie te bombarderen. De Balkan is een strategische regio, een kruispunt tussen West-Europa en het aardolierijke Midden-Oosten en de regio van de Kaspische Zee. De VS hebben in slechts vijf jaar hun militaire dominantie gevestigd in de voormalige Joegoslavische republieken Kroatië, Bosnië en Macedonië, evenals in Hongarije en Albanië. De enige staat die weerstand bood tegen de expansie van de NAVO en westers kapitaal was wat we tegenwoordig de Federale Republiek Joegoslavië noemen. Dit is de echte reden waarom Joegoslavië een doelwit is geworden op de Balkan, net zoals Irak het doelwit werd in de regio van de Perzische/Arabische Golf.

De VS, Duitsland en andere NAVO-machten speelden een grote rol bij het opdelen van Joegoslavië in 1991-92, de bewapening en steun aan afscheidingsbewegingen. 45 jaar lang, sinds de Tweede Wereldoorlog, leefden de vele nationaliteiten die Joegoslavië vormden vreedzaam samen. Met behulp van IMF-dictaten werden al in de jaren tachtig de verschillende republieken van het voormalige Joegoslavië tegen elkaar opgezet en werden etnische tegenstellingen aangewakkerd. In de burgeroorlogen die volgden op het uit elkaar breken van Joegoslavië vonden er veel bloedvergieten en schendingen van de mensenrechten plaats, door alle partijen. De grootste daad van 'etnische zuivering' was de gedwongen verdrijving van honderdduizenden Serviërs uit de Krajina in Kroatië in 1995, uitgevoerd door het door de VS getrainde en bewapende Kroatische leger. Meer dan 55.000 van deze Servische vluchtelingen uit de Krajina werden herplaatst in Kosovo, en zij maken nu weer deel uit van de honderdduizenden vluchtelingen als gevolg van de NAVO-bombardementen en het conflict in Kosovo. Deze oorlog doodt mensen van alle nationaliteiten in Joegoslavië.

De 'bezorgdheid' van de VS en andere NAVO-landen over de verdrijving van volkeren is erg selectief. De VS hebben met wapens en geld in Turkije de verdrijving van Koerden van hun woonplaatsen gesteund, de verjaging van Palestijnen, Oost-Timorezen, de inheemse volkeren in Guatemala, en deze lijst is verre van volledig. Het Pentagon en de NAVO zijn geen humanitaire hulporganisaties en de politici, die gecontroleerd worden door de concerns, maken zich echt geen zorgen om welke bevolkingsgroep dan ook, of het nu Albanezen zijn of Serviërs, Koerden, Irakezen of de werkende bevolking in hun eigen land.

Wat we vandaag in de media zien is een grove vertekening van de feiten. De media worden gedomineerd door de belangen van de grote concerns. Sommige zijn zelfs rechtstreeks eigendom van de wapenfabrikanten: General Electric, dat motoren levert van NAVO-straaljagers, is eigenaar van het Amerikaanse station NBC en mede-eigenaar van MS/NBC.
Om politieke redenen wordt het lijden van één groep, de Albanese vluchtelingen die Kosovo verlaten, breed uitgemeten, terwijl de andere Joegoslavische slachtoffers van de NAVO-bombardementen, vluchtelingen, doden en gewonden, worden genegeerd. De kranten, televisiestations en anderen geven zeer tendentieuze berichten over de gebeurtenissen in Joegoslavië. De 'Serviërs' worden als duivels afgeschilderd om de massale bombardementen te rechtvaardigen en de bevolking rijp te maken voor volgende stappen in de oorlog zoals het zenden van grondtroepen en het bezetten van delen van Joegoslavië.

De GroenLinks-leiding volgt deze tendentieuze berichtgeving volledig en steunt de bombardementen volledig en vindt het zelfs nodig om eventueel ook grondtroepen in te zetten. Het standpunt is nog niet gewijzigd, maar inmiddels zijn de eerste scheuren in de eenheid zichtbaar.
GroenLinks groeit en wil meeregeren. Alle idealen van weleer worden in sneltreinvaart overboord gegooid. De Groenen in Duitsland gaan zelfs akkoord met het feit dat, voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog, Duitse troepen in een oorlog worden gestuurd. Het wordt tijd dat het progressieve deel van de leden, sympathisanten en kiezers van GroenLinks een signaal afgeven en die partij of de leiding ervan de wacht aanzeggen.

Deze oorlog zal miljarden guldens kosten die worden onttrokken aan huisvesting, gezondheidszorg onderwijs en andere sociale uitgaven. Iedere kruisraket kost 1 miljoen dollar. De enigen die van deze oorlog profiteren zijn het militair-industrieel complex en de grote concerns, terwijl de kosten van de oorlog zullen worden afgewenteld op de bevolking in de oorlogvoerende landen.

In plaats van een vreedzame oplossing naderbij te brengen, draagt het NAVO-optreden het gevaar in zich van een verdere escalatie van de oorlog naar de buurlanden van Joegoslavië. De enige oplossing van het conflict is het beginnen van echte onderhandelingen op basis van gelijkwaardigheid, zonder dat een van de betrokken partijen haar dictaten aan de anderen oplegt.

De NAVO noemt haar oorlog een 'humanitaire interventie'; de feiten tonen wat de NAVO werkelijk is: een agressief bondgenootschap van westerse landen, 50 jaar geleden opgericht om westerse belangen aan de rest van de wereld op te leggen. De enige humanitaire daad en bijdrage aan de vrede die dit bondgenootschap kan doen is haar onmiddellijke ontbinding.

Stop de NAVO-oorlog tegen Joegoslavië
NAVO uit de Balkan
Erkenning van recht op huidige grenzen van Federale Republiek Joegoslavië
Nederland uit de NAVO!

Nieuwe Communistische Partij-NCPN
10 april 1999


Deel: ' Verklaring van de Nieuwe Communistische Partij (NCPN) '
Lees ook