Provincie Drenthe

GS-besluiten d.d. 4 september 2001

Assen,4 september 2001
Persberichtnummer 01-080Verklaring van geen bezwaar voor gemeente Aa en Hunze

Het college van GS heeft een algemene verklaring van geen bezwaar verleend aan de gemeente Aa en Hunze voor een aantal categorieën uit de nota Vrijstellingenbeleid van de gemeente. GS zijn van mening dat de categorieën waarvoor de gemeente een vrijstelling heeft gekregen passen binnen de uitgangspunten van het Provinciaal Omgevingsplan (POP). Door de algemene verklaring van geen bezwaar in het kader van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening kan de procedure voor bouwaanvragen in een aantal gevallen aanzienlijk worden verkort. De algemene verklaring van geen bezwaar is van toepassing voor aan- en bijgebouwen voor zorgbehoeftigen, kleine afwijkingen van bebouwingsvoorschriften, beroepen en bedrijfjes aan huis, wijziging naar woonfunctie, tweede woningen (geen recreatiewoningen), bedrijfsuitbreidingen binnen bebouwde kernen en kwekerijen die binnen de algemene regel vallen. De verklaring is geldig voor de duur van drie jaar. De provincie hanteert deze ruime termijn zodat de gemeente voldoende tijd heeft verouderde bestemmingsplannen te herzien. GS zijn van mening dat een actueel bestand van bestemmingsplannen de voorkeur verdient boven een algemene verklaring van geen bezwaar.

50.000 gulden voor oriëntatie op biologische landbouw

GS stellen bijna 50.000 gulden (22.561 euro) beschikbaar voor het project 'Oriëntatie op de biologische landbouw'. Dit project wil informatie gebundeld aanbieden aan agrariërs die geïnteresseerd zijn om over te stappen naar een biologische bedrijfsvoering. De ontwikkeling van het aantal bedrijven dat biologische producten produceert lijkt de laatste tijd enigszins te stagneren. GS vinden het daarom nodig een extra inspanning te doen.
Het geld van de provincie is bedoeld voor de organisatie van vier kennismarkten over biologische landbouw en voor het organiseren van zes studiegroepen in de provincies Groningen en Drenthe. De activiteiten geven geïnteresseerde agrariërs antwoord op het gebied van teelttechnische en andere praktische vragen, maar geven tevens informatie over afzetmogelijkheden. De voorlichtingsactiviteiten worden dit najaar georganiseerd door NLTO-advies en Katalysator in samenwerking met het Informatiecentrum voor biologische landbouw De Wenning. De provincie Groningen en NLTO dragen eveneens bij in de kosten van het project.

Toestemming voor saunacomplex Schoonoord

GS hebben goedkeuring verleend aan het bestemmingsplan Saunacomplex Schoonoord. Dit initiatief draagt volgens GS bij aan de kwalitatieve verbetering van het toeristisch-recreatieve aanbod van de plaats Schoonoord en de nabije omgeving. De sauna aan de Tramstraat zal geheel omsloten zijn door bos, waardoor de bebouwing niet of nauwelijks zichtbaar zal zijn. Op het terrein komt een parkeergelegenheid binnen de contouren van het bos en er zal veel zorg worden besteed aan het uiterlijk van het gebouw.

Verklaring van geen bezwaar voor bouw rijhal in Gieten

Het college van GS heeft de gemeente Aa en Hunze een verklaring van geen bezwaar afgegeven voor de bouw van een rijhal aan de Spekstoep 23 te Gieten. Het bouwplan voorziet in de bouw van een hal van 964 m2 voor de africhting, dressuur en instructie van 15 rijpaarden. De bouw maakt het mogelijk dat deze activiteiten ook met slecht weer door kunnen gaan. De woonbestemming van het perceel zal daarvoor moeten veranderen in een bedrijfsbestemming. De gemeente Aa en Hunze heeft dat ook toegezegd. De bouwplannen worden zodanig uitgevoerd dat de gevolgen voor het landschap uiterst minimaal zullen zijn. Tegen de bouwplannen zijn geen bedenkingen ingediend.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Stafgroep Communicatie van de provincie, telefoonnummer (0592) 365265, faxnummer (0592) 357188
E-mail: communicatie@drenthe.nl

Zoekwoorden:

Deel: ' Verklaring van geen bezwaar voor gemeente Aa en Hunze '
Lees ook