Gemeente Delfzijl

Persbericht

12-02-2003
Verklaring van de wethouders

INFORMATIE

De wethouders stellen hun portefeuille en positie ter beschikking van de raad, teneinde een reconstructie c.q. verbreding van het college, in personeel en programmatisch opzicht, mogelijk te maken. Tijdens deze periode van ter beschikking stelling verrichten de wethouders, waar mogelijk in afstemming met de raad, die werkzaamheden die nodig zijn om de voortgang van het bestuur van de gemeente te waarborgen.

Toelichting

De verklaring van de wethouders houdt in dat de wethouders ruimte scheppen voor de reconstructie c.q. verbreding van het college. Tevens betekent dit dat er ruimte wordt geboden aan de gemeenteraad om het proces van verantwoording inzake de gerezen problemen vorm en inhoud te geven.
Het ter beschikking stellen van de posities gebeurt dan ook vanuit de gedachte dat de raad in staat wordt gesteld om de mandaatverhouding met het college te kunnen verversen.
De wethouders zijn zich bewust van de noodzaak dat er ook tijdens het proces van overleg bestuurd moet worden.
Benadrukt wordt dat de voortgang van bestuur waar mogelijk in afstemming met de raad zal plaats hebben.

Deel: ' Verklaring wethouders Delfzijl over verbreding college '
Lees ook