1 oktober 2001
Verkleining naar vijftien raadsleden niet haalbaar Sectoren moeten herkenbaar blijven in Raad voor Cultuur

DEN HAAG - Een vermindering van het aantal raadsleden van vijfentwintig naar vijftien is volstrekt willekeurig en niet haalbaar. Dat schrijft de Raad voor Cultuur aan staatssecretaris Van der Ploeg. De Raad pleit voor een verkleining naar achttien, maximaal twintig raadsleden, waarbij de diverse sectoren herkenbaar in de Raad vertegenwoordigd blijven. De Raad voor Cultuur reageert op een voorstel van Van der Ploeg om het aantal raadsleden terug te brengen tot vijftien, overeenkomstig de andere adviesraden die onder de Kaderwet Adviescolleges vallen. Gezien de afwijkende taakstelling is de positie van de Raad niet zonder meer te vergelijken met die van andere adviesraden. In de taakstelling van de Raad ligt nadrukkelijk de wisselwerking besloten tussen de algemene beleidsadviezen die de Raad uitbrengt en de advisering over subsidieverdeling in het kader van de Cultuurnota, die tot een groot aantal individuele oordelen leidt. Volgens de Raad voor Cultuur is het belangrijk voor het draagvlak in het culturele veld dat alle disciplines ook als zodanig in de Raad zijn terug te vinden. De Raad wil daarbij verdubbeling van portefeuilles, waar mogelijk, laten vervallen. Twee à drie zetels zouden bestemd moeten worden voor raadsleden met een algemene niet-sectorgebonden deskundigheid op het gebied van cultuur. Het definitieve aantal hangt ook af van het profiel en de deskundigheid van individuele leden. De Raad acht het ongewenst en onjuist om vier raadsleden te benoemen die de opdracht meekrijgen de advisering te toetsen op integrale aspecten, zoals de staatssecretaris voorstelt. Raadsleden met specifieke deskundigheid worden geacht zowel deskundig te zijn op een of meer deelgebieden, als te beschikken over een brede visie op het cultuurbeleid, aldus de Raad. De Raad stemt in met de voorgestelde uitbreiding van 35 naar 60 commissieleden, met de kanttekening dat een vermindering van het aantal raadsleden hiermee niet per definitie wordt gecompenseerd. De verbinding tussen Raad en commissies is cruciaal, in inhoudelijk en organisatorisch opzicht moet ervoor worden gewaakt dat raads- en commissieleden zich van elkaar loszingen. De Raad denkt wel aan een grotere flexibiliteit bij de inzet van commissieleden. In zijn brief aan de staatssecretaris pleit de Raad voor een overgangsperiode om de voorstellen uit te werken en te implementeren, teneinde de continuïteit en kwaliteit van zijn advisering te garanderen. Wel dringt hij er bij de staatssecretaris op aan zo snel mogelijk een besluit te nemen, zodat begonnen kan worden met de werving van raadsleden volgens een nieuw op te stellen profiel. Anders zijn bepaalde sectoren vanaf januari 2002 niet meer in de Raad vertegenwoordigd. Spoed is ook geboden bij de beschikbaarstelling van financiële middelen ten behoeve van de versterking van het secretariaat van de Raad. Die is onder meer noodzakelijk geworden door de taakverzwaring en werklast van het secretariaat. Als de toegezegde financiële middelen nog lang uitblijven, zal de Raad zijn taken tot zijn spijt niet meer ten volle kunnen uitvoeren. De Raad hoopt dit met de staatssecretaris te voorkomen.

Deel: ' Verkleining naar vijftien raadsleden niet haalbaar '
Lees ook