Gemeente Weerselo

Datum plaatsing: 28 augustus 2001
VERKOOP BIJ OPENBARE INSCHRIJVING
KAMPHUIS BEUNK VELDHOF NOTARISSEN Enschedesestraat 86-90, 7551 EP Hengelo Postbus 142, 7550 AC Hengelo Telefoon: 074 - 291 07 05 Telefax: 074 - 242 71 13 E-mail adres: info@kbvnotarissen.nl

VERKOOP BIJ OPENBARE INSCHRIJVING.

Verkoop bij Openbare Inschrijving in opdracht van de Gemeente Denekamp ( Lokatie Weerselo ) door Kamphuis Beunk Veldhof Notarissen te Hengelo (O).
Objekt.
VRIJSTAANDE WOONHUIS MET VARKENSSCHUREN, GARAGE/BERGING, ONDERGROND, ERF EN TUIN staande en gelegen aan de Echelpoelweg 20 te Weerselo thans Gemeente Denekamp, uitmakende het kadastrale perceel der Gemeente Weerselo, Sectie P nummer 1757 groot zeven en twintig aren en acht en dertig centiaren (27.38).
Bezichtiging.
Donderdag
30 augustus a.s. van 16.00 - 17.00 uur Dinsdag
4 september a.s. van 17.00 - 18.00 uur Donderdag
6 september a.s. van 17.00 - 18.00 uur Betaling Koopprijs.
Uiterlijk op 1 november 2001. Aanvaarding.
Na betaling koopprijs uiterlijk op 1 november 2001. Informatie en Inschrijving. Inschrijvingsbiljetten en informatie-bulletin zijn gratis verkrijgbaar op het kantoor van Kamphuis Beunk Veldhof Notarissen aan de Enschedesestraat 86-90 te Hengelo, bij de heer J. Storms, tel 074- 2910705, fax 074- 2427113 Algemene voorwaarden.
Op deze verkoop bij openbare inschrijving zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden Voor De Verkoop Bij Openbare Inschrijving Van Registergoederen 1996 van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Bijzondere voorwaarde
Uitsluitend inwoners van de voormalige Gemeente Weerselo kunnen inschrijven op deze Openbare Inschrijving. Inleveren inschrijvingsbiljetten. De inschrijvingsbiljetten kunnen uitsluitend worden ingeleverd in de openbare zitting op dinsdag 11 september 2001 om 14.00 uur op het Gemeentehuis van de voormalige gemeente Weerselo. Bieders dienen de inschrijvingsbiljetten eigenhandig te tekenen en in te leveren.
Legitimatie/ kredietwaardigheid. Een bieder zal op verzoek van de notaris zich moeten kunnen legitimeren en tevens van zijn kredietwaardigheid moeten doen blijken. VAN HUISVROUW NAAR BRANDWEERVROUW Wil jij er zijn, als in je omgeving mensen of dieren in nood zijn? Wil jij helpen, als hulp nodig is? Wil je weten hoe je mensen kunt redden en opvangen? Niet passief toekijken , maar actief optreden? Als brandweervrouw ben je goed getraind , goed voorbereid. Je werkt samen met vrouwen en mannen , waar je op kunt rekenen. Je bent meer dan collega's, je bent een team. Zet je positief in voor de samenleving: verrijk je leven met zinvol en spannend werk als vrijwillige brandweervrouw in je eigen omgeving.
Welk beroep je ook bekleed, onderwijzeres, huisvrouw of ambtenaar, iedereen die gemiddeld een avond in de week vrij wil maken en uiteraard beschikt over een goede fysieke conditie, kan vrijwilliger worden bij de brandweer Ootmarsum. Vaste onderdelen zijn opleidingen, oefeningen en natuurlijk uitrukken als de pieper gaat. Brandweermensen ontvangen hiervoor een vaste jaarlijkse vergoeding en een vergoeding voor de oefenuren, opleidingsuren en voor het uitrukken. Het brandweervak heeft iedereen wat te bieden. Het is uitdagend en afwisselend werk. Het blussen van branden is een belangrijke taak, maar de brandweer bied ook hulp bij wateroverlast, stormschade, verkeers- en bedrijfsongevallen en milieucalamiteiten. Daarnaast wordt in ons brandweerkorps veel aandacht besteed aan professionalisering van preventie en hulpverlening, kortom taken waaraan zowel vrouwen als mannen een belangrijke bijdrage kunnen leveren.

Brandweer Ootmarsum zoekt 2 brandweervrouwen

De brandweerpost Ootmarsum bestaat uit 18 vrijwilligers en is onderdeel van de nieuwe gemeente Dinkelland dat naast de post Ootmarsum bestaat uit de posten Denekamp en Weerselo. Bij de brandweer Denekamp zijn reeds enige jaren 2 vrouwen actief.
Vrouwen die belangstelling hebben en tussen de 18 en 35 jaar zijn en die bovendien in de directe omgeving van Ootmarsum woonachtig zijn, kunnen voor meer informatie terecht bij de heer Gerard Lammerink, commandant van de posten Ootmarsum /Weerselo 0541-854192 of privé 0541-292571.
Of kom eens langs tijdens een oefenavond op vrijdagavond en breng uw vriend of vriendin mee. Ook op internet is veel informatie te vinden over werken bij de brandweer o.a. op: www.brandweervrouw.nl. Wilt u schriftelijk reageren dat kan uiteraard ook. Stuur dan uw sollicitatie naar Brandweer Dinkelland post Ootmarsum, t.a.v. de heer G.J.J. Lammerink, postbus 11, 7590 AA Denekamp. Gaarne reageren vóór 12 september a.s.

SPREEKUREN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Wilt u de burgemeester of een van de wethouders spreken ? Dat kan. U kunt daarvoor een afspraak maken met de bestuurssecretaresse. Deze is rechtstreeks bereikbaar onder telefoonnummer: 0541 - 854108. NIEUW TELEFOON- EN FAXNUMMER Sedert week 30 beschikt de gemeente Denekamp over een nieuw telefoon- en faxnummer.
Telefoonnummer: 0541-854100 en Faxnummer: 0541-854320. Recentelijk zijn de gemeentelijke diensten over de drie gemeentehuizen verdeeld. Het komt helaas nog voor dat inwoners zich melden in de verkeerde werklocatie. Daarom - nogmaals - een overzicht waar de ambtelijke diensten gehuisvest zijn. en burgemeester), de brandweer, de stafafdeling bestuurs- en managementondersteuning, waaronder begrepen de taakvelden Financien (o.m.belastingen), Bestuurlijke en Juridische Zaken (o.m. voorlichting, kabinetszaken, juridische zaken, bezwaar en beroepszaken, openbare orde en veiligheid), Interne Zaken (post, archief, huishoudelijke dienst etc.), Personeel en Organisatie en de afdeling sociale zaken (bijstand, huursubsidie, voorzieningen gehandicapten etc.).
taakveld projecten.
gebiedsgericht beleid, aanlegvergunningen etc.) Bouw- en woningtoezicht (bouwvergunningen, monumentenzorg, reclames etc.) geluidsmetingen subsidieregeling oud papier etc.) Beheer en onderhoud (afvalinzameling, openbaar groen, wegenonderhoud, straatverlichting, uitwegvergunningen etc.) Civiele werken (voorbereiding en begeleiding civiel-technische werken, riolering, verkeer en vervoer, integraal waterbeheer, vastgoedinformatie).

VERGADERINGEN

GEMEENTERAAD
De gemeenteraad komt op donderdag 6 september a.s. om 20.00 uur in de vergadering bijeen.
U bent van harte welkom vanaf de publieke tribune de beraadslagingen bij te wonen.
De agendapunten zijn:


1. Opening;

2. Vaststelling notulen van de openbare vergadering van 5 juli 2001;
3. Ingekomen stukken;

4. Afwijzing planschadeverzoek voor perceel Echelpoelweg 22 te Weerselo;

5. Afwijzing drie planschadeverzoeken voor percelen aan Koninksweg te Saasveld;

6. Vaststelling 39e partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied v.m. gemeente Weerselo voor Roepenbeltweg 3 en 5 te Rossum;
7. Voorbereidingsbesluit voor Marktstraat 20 te Ootmarsum;
8. Voorbereidingsbesluit voor gebied van beschermd stadsgezicht Ootmarsum;

9. Financiële consequenties meicirculaire 2001 Gemeentefonds;
10. Continuering en uitbreiding borgingsfaciliteiten WSW;
11. Aankoop gronden van Wissink voor bedrijventerrein De Mors IV;
12. Aanwijzing twee raadsleden tot lid van Algemeen Bestuur Werkvoorzieningschap Oost Twente;

13. Adviesaanvraag Commissariaat voor de Media inzake toekenning zendtijd aan omroepvereniging Denekamp-Ootmarsum-Weerselo (Twente FM);

14. Aanschaf tankautospuit brandweer Denekamp;
15. Inhaalslag gebruiksvergunningen;

16. Bezwaarschrift de heer Hesselink tegen nieuwe gemeentenaam;
17. Aanpassing Legestabel 2001 t.g.v. nieuwe generatie reisdocumenten;
18. Rondvraag;

19. Sluiting.

Commissie voor de bezwaarschriften Donderdag 30 augustus 2001, aanvang 19.15 uur, locatie Weerselo. Secretaris is de heer E.C.B. Hoitink

Agenda

1. (19.15 uur) Voorbespreking zaken;

2. (19.45 uur) bezwaarschrift van 20 mei 2001 tegen het besluit van burgemeester en wethouders van Denekamp van 9 april 2001, inhoudende de afwijzing van het verzoek tot uitbetaling van de dubo-bijdrage;

3. (20.15 uur) bezwaarschrift van 30 mei 2001 tegen het besluit van burgemeester en wethouders van Denekamp van 23 april 2001, inhoudende de afwijzing van het verzoek tot uitbetaling van de dubo-bijdrage;

4. (20.45 uur) bezwaarschrift van 1 juni 2001 tegen het besluit van burgemeester en wethouders van Denekamp van 23 april 2001, inhoudende de afwijzing van het verzoek tot uitbetaling van de dubo-bijdrage;

5. Nabespreking zaken;

6. Rondvraag en sluiting.

Inlichtingen bij de commissiesecretaris de heer E.C.B. Hoitink, locatie Denekamp, tel: 854182.

AANLEGVERGUNNING
Bij het cluster Ruimte, taakveld Ruimtelijke Ordening, op de locatie Weerselo, ligt vanaf 30 augustus 2001 op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur, alsmede buiten kantooruren, na telefonische of schriftelijke afspraak, gedurende 6 weken ter inzage het besluit tot het verlenen van een aanlegvergunning voor het aanbrengen van verharding op het perceel Stiftstraat 3 te Weerselo.. Burgemeester en wethouders maken bekend dat in de periode van 9 augustus t/m 22 augustus 2001 de hierna genoemde aanvragen bouwvergunning zijn ingekomen:


* De Kerkuil 45 in Denekamp: plaatsen van een tuinhuisje (melding);
* Dorpsstraat 9 in Lattrop: bouwen van een paardenstal;
* Achterkamp 10 in Denekamp: oprichten van een berging;
* Stobbenkamp 78 in Ootmarsum: het oprichten van een berging en voor het plaatsen van 2 dakkapellen;

* De Wildbaan 50 in Ootmarsum: het plaatsen van een tuinhuisje
* Smithuisstraat 13 in Ootmarsum: vervangen van de garage-berging;
* Alderink 19 in Denekamp: bouwen van een serre;
* Molenstraat 22 in Ootmarsum: uitbreiding horecapand;
* Julianastraat 43 in Rossum: plaatsen van een berging;
* Gammelkerstraat 14 in Deurningen: verplaatsen van een berging;
* Siemertsteeg 5 in Weerselo: bouwen van een varkensschuur;
* Abdijweg 60 in Weerselo: plaatsen van een tuinhuisje (melding);
* Molemansstraat 12 in Deurningen: plaatsen van een schuur
* Bergvennenweg 23 in Lattrop: gedeeltelijk vergroten van een ligboxenstal;

* Huupoolweg 5 in Saasveld: bouwen van een garage;
* Bijenlaan 45 in Weerselo: bouwen van een erker;
* Echelpoelweg fase 2 in Weerselo: bouwen van een bedrijfshal. taakveld Bouw- en woningtoezicht van de cluster Ruimte, locatie Weerselo.
Burgemeester en wethouders van Denekamp hebben besloten bouwvergunning te verlenen voor:


* B. Vinckenstraat 36 in Ootmarsum: bouwen van een tuinhuis
* Profietstraat 41 in Ootmarsum: plaatsen van een tuinhuis (melding);

* Laagsestraat 13 in Ootmarsum: het gewijzigd uitvoeren kap bijgebouw;

* Almelosestraat 43 in Ootmarsum: gedeeltelijk vernieuwen van een
* Kerkepad 1 in Tilligte: bouwen van een serre en een overkapping (11-10-2001);

* De Klauwier 19 in Denekamp: vergroten van woonhuis (11-10-2001);
* Ootmarsumsestraat 40 in Denekamp: bouwen van een erker aan het woonhuis (melding) (11-10-2001);

* Clematisstraat 52 in Denekamp: bouwen van een berging (melding) (11-10-2001);

* Langepad 1 in Tilligte: bouwen van een buitenberging (melding) (11-10-2001);

* Johanninksweg 1 in Denekamp: plaatsen van een tuinhuisje (melding) (11-10-2001);

* Bornsestraat 23 in Saasveld: het bouwen van een veldschuur (28.09.2001);

* Siemertsteeg 2 in Weerselo: het bouwen van een woning t.v.v. (28.09.2001).

tussen haakjes achter de vergunning genoemd. Waar geen datum genoemd is geldt een termijn van zes weken na bekendmaking van de Burgemeester en wethouders maken bekend, dat de hierna vermelde aanvrage om sloopvergunning is ingekomen: Dorpsstraat 9 in Lattrop: slopen van een varkensschuur; Het sloopplan kan tijdens de openingsuren worden ingezien bij het Taakveld bouw- en woningtoezicht van de cluster Ruimte, locatie Weerselo.


* Het slopen van 5 schuren en een gedeelte van een ligboxenstal alsmede een opslagplaats voor vaste mest aan de Gammelkerstraat 14 in Deurningen (28.08.2001);

* Het slopen van een schuur aan de Roepenbeltweg 18 in Rossum (01.10.2001);

* Het slopen van 3 schuren aan de Reimerweg 11 in Rossum (01.10.2001);

* Het slopen van een boerderij met 3 schuren aan de Postweg 15 in Saasveld (01.10.2001);

* Het slopen van 3 schuren, waarvan 1 gedeeltelijk aan de Lemseloseveldweg 9 in Weerselo (01.10.2001);
* Het slopen van een kap van een schuur aan de Legtenbergerstraat 45 in Weerselo (01.10.2001);

* Het slopen van een woning aan de Bornsestraat 52 in Saasveld (01.10.2001).
taakveld Bouw- en woningtoezicht van de cluster Ruimte, locatie tussen haakjes achter de vergunning genoemd. W E T M I L I E U B E H E E R Terinzagelegging ontwerp-besluit. Op het taakveld milieu, locatie Weerselo ligt vanaf 30 augustus 2001 op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur, alsmede buiten kantooruren, na telefonische of schriftelijke afspraak, gedurende vier weken ter inzage het ontwerp-besluit op de aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer van: Elect High-tech Electronics, Stiftstraat 3 te Weerselo voor het oprichten van een bedrijf voor het ontwerpen van en voor het kleinschalig produceren van electronica aan de Zandhaarweg 5 te Weerselo (bedrijventerrein Echelpoel II te Weerselo).

Bedenkingen tegen het ontwerp-besluit kunnen door een ieder tot en met 27 september 2001 schriftelijk worden ingediend bij het gemeentebestuur.Op verzoek kan iedereen in persoon of bij gemachtigde mondeling bedenkingen inbrengen en wel op afspraak tot het einde van bovengenoemde termijn van vier weken.Indien men dat wenst worden de persoonlijke gegevens van degene die schriftelijk bedenkingen inbrengt, niet bekend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk bij het gemeentebestuur worden ingediend.

Terinzagelegging besluiten. Op het taakveld milieu liggen vanaf 30 augustus 2001 op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur, alsmede buiten kantooruren, na telefonische of schriftelijke afspraak, gedurende zes weken ter inzage de onder voorschriften verleende vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer van:


* Maatschap Kok, Stempelsdijk 5 te Saasveld voor het veranderen van een varkenshouderij annex de opslag van mest en dieselolie;
* A.G.J. Oude Hesselink, Postweg 26 te Saasveld voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een melkveehouderij annex de opslag van mest en dieselolie.

Eveneens liggen op het taakveld milieu vanaf 30 augustus 2001 gedurende zes weken ter inzage de besluiten tot het gedeeltelijk intrekken van de milieuvergunningen van:


* J.B.G. Scholten, Haarstraat 54 te Rossum: een varkens-, rundvee- en pluimveehouderij/vergunning d.d. 15 april 1997, nr. 96124;
* F.Th. Steggink, Ootmarsumsestraat 18 te Rossum: een varkens-, rundvee- en aardenhouderij/vergunning d.d. 1 juni 1999 nr. 99020.

De strekking van deze besluiten is dat wij op verzoek van vergunninghouders overgaan tot het gedeeltelijk intrekken van de vergunningen. De ammoniakproductierechten zullen in het kader van het Ammoniak Reductie Plan (ARP) worden overgedragen.

Tegelijkertijd ligt op het taakveld milieu vanaf 30 augustus 2001 gedurende zes weken ter inzage het besluit tot het intrekken van de milieuvergunning van:


* J.J.M. ter Grote, Ekelhofsveldweg 6 te Rossum: varkens- en rundveehouderij (nr. HW/83.6 d.d. 3 maart 1983).

De strekking van dit besluit tot het intrekken van de vergunning is, omdat gedurende drie jaar geen vee in de inrichting is gehouden (art. 8.25 lid 1c Wet milieubeheer).

Beroep tegen de besluiten kan tot en met 11 oktober 2001 worden ingesteld door:


* degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;

* de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het onwerp van het besluit;
* degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;

* belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.
Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Zij, die beroep instellen, kunnen bij een spoedeisend belang op grond van de Wet op de Raad van State tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek kan eveneens tot en met 11 oktober 2001 worden gericht aan de Voorzitter van genoemde Afdeling, wil het besluit niet binnen zes weken na de terinzagelegging van kracht worden. Voor het indienen van een beroepschrift en/of een verzoek om een voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als opdat verzoek door de Raad van State is beslist.

Terinzagelegging melding. Vanaf 30 augustus 2001 ligt de volgende melding ter inzage: Deurningerstraat 62 te Deurningen: het van toepassing worden het van het Besluit Riool- en Poldergemalen milieubeheer op het rioolpersgemaal (art. 8.40 Wet milieubeheer). Een ieder kan binnen twee weken op- en aanmerkingen met betrekking tot deze melding kenbaar maken bij het college van Burgemeester en Wethouders.

Ter inzagelegging vergunningen Bij het bureau Milieu op de locatie in Weerselo ligt vanaf 30 augustus 2001 op maandag t/m vrijdag-morgen van 08.30 uur tot 12.30 uur en
* Bonfait BV, Faradayweg 2 in Denekamp voor een productieruimte van maaltijden en salades aan de Faradayweg in Denekamp;
* de maatschap Groeneveld, Laagsestraat 72 in Oud-Ootmarsum voor een veehouderijbedrijf aan de Laagsestraat in Oud-Ootmarsum. In beide vergunningen zijn voorschriften opgenomen om de nadelige
Tegen de vergunning van de maatschap Groeneveld kan alleen beroep worden ingediend door degenen, die kunnen aantonen, dat zij niet eerder tegen de ontwerpbeschikking bedenkingen hebben kunnen indienen.

Bij de vergunning van Bonfait BV is er een beroepsmogelijkheid voor:


* degenen, die tegen de ontwerp-beschikking bedenkingen hebben ingediend;

* degenen, die kunnen aantonen, dat zij niet eerder tegen de ontwerp-beschikking bedenkingen hebben kunnen indienen.

Het beroep moet voor 12 oktober 2001 worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vóór 12 oktober 2001 vragen een voorlopige voorziening te treffen. In dat geval wordt de ver-gunning pas van kracht, nadat deze voorzitter op dat verzoek heeft Terinzagelegging Ontwerpbeschikking Bij het bureau Milieu op de locatie in Weerselo ligt vanaf 30 augustus tot 27 september 2001 op maandag- t/m vrijdagmorgen van 08.30 uur tot 12.30 uur en buiten kantooruren op telefonische af-spraak ter inzage de ontwerp-beschikking op de aanvraag om een milieuvergunning voor het tuincen-trum van Tuincentrum Oosterik BV, Johanninksweg 68 in Denekamp.
B. en W. willen de vergunning onder voorschriften verlenen om de nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken.
Hiertegen kan iedereen vóór 28 september 2001 bij b. en w. gemotiveerde schriftelijke bedenkingen inbrengen. Als daarom wordt gevraagd, worden de persoonlijke gegevens van degene, die schriftelijke bedenkingen heeft ingebracht, niet bekendgemaakt. Ook dit verzoek moet vóór 28 september 2001 bij b. en w. worden ingediend. Zolang de ontwerp-beschikking ter inzage ligt, kan iedereen om een openbare zitting vragen om mondelinge bedenkingen in te brengen of over de ontwerp-beschikking van gedachten te wisselen. Daarvoor kan men bellen met het bureau Milieu (telefoon 0541-854233).

Nadat de beschikking is genomen, kan beroep worden ingesteld door:


* degenen, die bedenkingen hebben ingebracht tegen de ontwerp-beschikking;

* de adviseurs, die geadviseerd hebben over de ontwerp-beschikking;
* degenen, die bedenkingen hebben tegen eventuele wijzigingen, die in de beschikking t.o.v. het ont-werp daarvan zijn aangebracht;
* belanghebbenden, die kunnen aantonen, dat zij niet eerder tegen de ontwerp-beschikking bedenkin-gen hebben kunnen inbrengen.

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Afsluiten marktterrein
In verband met de kermis zal het gehele marktterrein te Denekamp afgesloten zijn voor alle verkeer behalve voetgangers van woensdag 12 september 13.00 uur tot en met maandag 17 september 18.00 uur.

Ronde van Nederland

Campagne "Ook wij staan er weer". In onze gemeente zijn verkeersbrigadiers actief op de Bischoppstraat en Legtenbergerstraat (Weerselo), Thijstraat en Boschweg (Rossum), Deurningerstraat (Deurningen), Laagsestraat (Oud Ootmarsum), Weerselosestraat (Agelo) en Ootmarsumsestraat (Denekamp). Nu de scholen weer begonnen zijn, wil de Stichting Verkeersbrigadiers ook extra aandacht vragen voor de verkeersbrigadiers in Nederland. Hiervoor zullen op dinsdag 11 september tussen 8.00 en 9.00 uur door de verkeersbrigadiers pamfletten worden uitgedeeld aan passerende weggebruikers. Met deze landelijke actie willen zij de weggebruikers attenderen op de werkzaamheden en de bevoegdheden van de verkeersbrigadiers. In de wegenverkeerswetgeving is geregeld dat bestuurders verplicht zijn te stoppen bij het geven van een stopteken door een daartoe bevoegde en als zodanig herkenbare verkeersbrigadier. Naast het feit dat niet stoppen voor een verkeersbrigadier gevaar oplevert voor de brigadier en de schoolkinderen, kan het niet opvalgen van aanwijzingen van verkeersbrigadiers tevens een boete van f 180,- opleveren.
De verkeersbrigadiers regelen het verkeer bij het oversteken van kinderen bij een school. Ze zijn herkenbaar aan een fel oranje jas en een stopbord. Naast volwassen verkeersbrigadiers kunnen ook jeugdbrigadiers (vanaf 10 jaar) worden ingezet. Dit is in Denekamp het geval bij de oversteek van de Alexanderschool aan de Ootmarsumsestraat.
De politie zal op 11 september aanwezig zijn op een aantal van de daartoe aangewezen oversteekplaatsen .

K.C. A. INZAMELING GRONDGEBIED VOORMALIGE GEMEENTE DENEKAMP De chemokar zal vrijdag a.s. weer de ronde doeN. Klein chemisch afval kan ook ingeleverd worden op de Gemeentewerf aan de Hanzeweg te Denekamp, die daarvoor open is op woensdag en vrijdag van 13.00-16.00 uur en zaterdag 9.00-12.00 uur.

De inzameling in alle zes kerkdorpen van de voormalige gemenete Denekamp is op vrijdag 31 augustus a.s.

De Halteplaatsen en Tijden zijn:

Lattrop - Gasterij De Smid

08.30 - 09.15

Tilligte - parkeerplaats gymzaal

09.30 - 10.15

Oud Ootmarsum - café Oald Oatmöske

10.30 - 11.15

Agelo - school

11.30 - 12.00
Denekamp - markt

13.00 - 13.45

Denekamp - gebouw Thuiszorg

14.00 - 14.45
Denekamp - gymzaal Veldkamp

15.00 - 15.45
Noord Deurningen - school
16.00 - 16.45

de administratie van de afdeling Gemeentewerken, locatie Weerselo, telefoon: 854276.

ACTIVITEITEN
DONDERDAG 30 AUGUSTUS
Hele dag: Ronde van Nederlands voor beroepsrenners te Nordhorn-Denekamp (centrum)-Oldenzaal. Inlichtingen: mevrouw S.J.M. Frank, tel. 0544-378221 (privé)/ 0541-854283 (werk).

ZONDAG 2 SEPTEMBER
van 11.00 tot 18.00 uur: autocrossen-rodeo's door de autorodeo en clubcross van de Autosport Vereniging Denekamp aan de Zoekeweg te Denekamp.

ZATERDAG 1 SEPTEMBER EN ZONDAG 2 SEPTEMBER Circus op op het evenemententerrein 't Goor te Denekamp door Circus Toscanini.

ZONDAG 2 SEPTEMBER
het organiseren van een pleintjes basketball toernooi door Basketbalvereniging Ostara op het marktterrein aan de Lange Voor te Denekamp van 11.00 -17.00 uur. Inlichtingen: Kay Schutte, De Roerdomp 26, 7591 JA Denekamp.

ZONDAG 2 SEPTEMBER
Van 14.00-17.00 uur is de Plechelmuskerk met gebrandschilderde ramen in Saasveld weer geopend voor het publiek. Verder kunt u een overblijfsel van de vroegere kasteel bezichtigen en is de wandelroute van plm. 3 km door fraai natuurschoon de moeite waard.

Deel: ' Verkoop bij openbare inschrijving gemeente Weerselo '
Lees ook