Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
DNW. 2002/932
datum
07-06-2002

onderwerp
Het verlagen van het waterpeil in het veenweidegebied van de provincie Utrecht
TRC 2002/4646

bijlagen

Geachte Voorzitter,

Hierbij doe ik u mede namens de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat de antwoorden toekomen op de vragen van het lid Bolhuis (PvdA) over het verlagen van het waterpeil in het veenweidegebied in de provincie Utrecht.

datum
07-06-2002

kenmerk
DNW. 2002/932

bijlage

1
Ja.

2
Nee.
Het gaat hierbij uitsluitend over het door laten gaan van peilaanpassingen in het gebied met verbrede landbouwdoelstelling, die overeengekomen zijn in het Plan van Aanpak voor de Venen. Dit plan is door alle partijen onderschreven.
De gemaakte afspraken voor het gebied met verbrede landbouwdoelstelling behelzen het volgen van de natuurlijke maaivelddaling en daar waar lange tijd geen peilaanpassing heeft plaatsgevonden deze te corrigeren en in overeenstemming te brengen met de vergunde peilen. Momenteel is sprake van een tijdelijk nadeel voor de landbouw door het niet handhaven van de afgesproken peilen. De actuele drooglegging rond Zegveld bedraagt 27 tot 46 cm. De peilaanpassing leidt tot een drooglegging van 40 tot 57 cm. In dit gebied zijn slechts beperkte natuurwaarden aan de orde die niet afhankelijk zijn van het peil.

3
Door de voorgestelde maatregelen vindt slechts correctie van de natuurlijke maaivelddaling plaats, waardoor de fysieke situatie in overeenstemming wordt gebracht met de vergunde situatie. Uit LEI-berekeningen blijkt dat het gemiddelde gezinsinkomen van melkveehouders in het veenweidegebied gemiddeld ca. 3200 euro lager ligt dan in de rest van ons land. Dit is waarschijnlijk mede een gevolg van het landbouwkundig ongunstig peil. Voor een bedrijf van 30 ha met een peilverhoging naar 35 cm onder maaiveld zou dit nog eens ca. 8000 euro minder per jaar kunnen betekenen.

4
Ja.

5
Nee.
De beoogde aanpassingen zijn in overeenstemming met het tot nu toe vigerende beleid.
In het kabinetsstandpunt 'Anders omgaan met Water' (Waterbeleid in de 21e eeuw) is geen specifiek aanvullend beleid voor veenweidegebieden opgenomen.
In het SGR2 deel 1 is een onderzoek aangekondigd naar een nadere uitwerking voor de strategieën voor het veenweidegebied. Dit onderzoek wordt thans door mijn ministerie uitgevoerd. De resultaten worden opgenomen in deel 3 van het SGR2.

6
Nee.
Gelet op het voorgaande zie ik daar geen aanleiding toe.

De staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,

G.H. Faber

datum

kenmerk

bijlage
Vragen

Vragen van het lid Bolhuis (PvdA) aan de staatssecretarissen van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en van Verkeer en Waterstaat over het verlagen van het waterpeil in het veenweidegebied in de Provincie Utrecht.(Ingezonden 15 mei 2002)

1
Heeft u kennisgenomen van het bericht 1 dat de Provincie Utrecht bepleit in het belang van de agrariërs het waterpeil in de polders in het veenweidegebied te verlagen?

2
Is het waar, dat een dergelijke verlaging tot nieuwe problemen leidt, zoals het inklinken van de veenlaag en de verdere achteruitgang van de nog aanwezige natuurwaarden, zodat een dergelijk beleid hooguit tijdelijk voor de landbouw voordeel kan opleveren?

3
Hoe groot is gemiddeld het inkomensvoordeel per jaar voor de betrokken agrariërs van een peilverlaging tot 50 centimeter onder het maaiveld ? Hoe groot zijn de maatschappelijke kosten van dit beleid?

4
Is het waar, zoals het bericht stelt dat het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden haast wil maken met de 'langverwachte peilverlaging in en rondom Zegveld'?

5
Is een beleid van peilverlaging in het veenweidegebied niet in strijd met de regeringsvoornemens als uiteengezet in WB 21, het Structuurschema Groene Ruimte en andere beleidsstukken van het kabinet?

6
Bent u bereid de Provincie Utrecht en het Hoogheemraadschap te wijzen op de nadelige gevolgen van peilverlaging en ervoor zorg te dragen dat de voorgenomen verlaging rond Zegveld geen doorgang vindt?

1 Rijn en Gouwe, editie Woerden d.d. 29 maart 2002.

up Reageren
Homepage

---

Deel: ' Verlagen waterpeil in veenweidegebied provincie Utrecht '
Lees ook