Verleende bouwvergunningen
---

26-07-2002 Arnhemsebovenweg 295 bouwen van een woning met garage 12-07-2002 Groenhoek Vijverflat
27-06-2002 Mevrouw Leinweberlaan 12 verbouwen en uitbreiden van het woonhuis
26-07-2002 Oosterdwarslaan 12 bouwen van een berging 25-07-2002 Oranjelaan 27 bouwen van een tuinhuisje 28-06-2002 Prinses Irenelaan 6 het verhogen/steiler maken van de kap van de woning
24-07-2002 Schaepmanlaan 11 bouwen van woning met garage 26-06-2002 Sportlaan 6 verbouwen en uitbreiden van het woonhuis
---

Gemeente Driebergen-Rijsenburg

---

meer informatie:
sector ruimte, wonen en milieu,
werkeenheid bouw- en woningtoezicht
/ruimtelijke ordening, kamer 141
telefoon 525434 of 525435.

Tegen hier naast genoemde vrijstellingen/vergunningen kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen zes weken na de dag, waarop de desbetreffende beschikking is verzonden bezwaren indienen.
De bezwaren, die met redenen dienen te zijn omkleed, moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 181, 3970 AD Driebergen-Rijsenburg.
Indien een bezwaarschrift is ingediend kan bij de president van de arrondissementsbank te Utrecht
(sector,bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 LA Utrecht) een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend.

Zoekwoorden:

Deel: ' Verleende bouwvergunningen gemeente Driebergen '
Lees ook