Gemeente Son en Breugel


Milieuvergunningen 26/6
Publicatiedatum: 08-07-2002

Melding artikel 8.40 Wet
milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een melding hebben ontvangen.
Besluit horeca- sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer:
· Thermae Son, Planetenlaan 2b in Son. De melding betreft het uitbreiden van de inrichting.
Besluit woon- en verblijsgebouwen milieubeheer:
· Leaseplan Nederland, Ekkersrijt 4126 in Son. De melding betreft het van toepassing worden van het besluit op een reeds opgericht bedrijf.

De melding en andere ter zake zijnde stukken liggen van 27 juni tot en met 24 juli 2002 ter inzage bij de sector grondgebiedzaken, Europalaan 2 in Son, tijdens openingstijden. Desgewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven.

Melding artikel 8.19 Wet
milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen hebben geaccepteerd:

· W. Swinkels, Eind 1b in Breugel. De melding betreft het herbouwen van de berging en garage/ werkplaats.

De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

De melding en andere ter zake zijnde stukken liggen van 27 juni tot en met 7 augustus 2002 ter inzage bij de sector grondgebiedzaken, Europalaan 2 in Son, tijdens openingstijden. Desgewenst kan een mondelinge toelichting op de stuk-ken worden gegeven.

Belanghebbenden kunnen tot en met 7 augustus 2002 bezwaar indienen tegen dit besluit bij het college van burgemeester en wethou-ders, Postbus 8, 5690 AA Son.

Wij wijzen u erop dat het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft. Dat wil zeggen dat het besluit na afloop van de bezwarentermijn van kracht wordt. U kunt dit voorkomen door in bovengenoemde periode een verzoek om voorlopige voorziening (in tweevoud) te zenden aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Zoekwoorden:

Deel: ' Verleende milieuvergunningen Son en Breugel '
Lees ook