Gemeente Zwijndrecht

Verleende terrasvergunningen

Door of namens burgemeester en wethouders van Zwijndrecht zijn in de periode van 9 juli 2002 tot 11 juli 2002 de volgende terrasvergunningen verleend:


*

Terras aan de Kort Ambachtlaan voor de Verhage Store
*

Terras aan de waterkant ter hoogte van Scheepmakerij 100

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de datum van verzending aan de aanvrager, een bezwaarschrift indienen bij het

college van burgemeester en wethouders
t.a.v. Commissie bezwaar- en beroepschriften Postbus 15
3330 AA Zwijndrecht.

Voorlopige voorziening
Indien u bezwaar hebt ingediend is het, indien - gelet op de betrokken belangen - onverwijlde spoed dat vereist, eveneens mogelijk een voorlopige voorziening (=voorlopig oordeel van de rechter) te vragen bij de

President van de arrondissementsrechtbank
Postbus 7003
3300 GC Dordrecht.

U bent in dat geval een recht verschuldigd van 109,-- voor natuurlijke personen (individuen) en 218,-- voor rechtspersonen (bijv. bedrijven). In sommige gevallen, bijvoorbeeld bij bepaalde sociale uitkeringen, zijn natuurlijke personen een bedrag verschuldigd van 29,--.

Het bezwaarschrift en het verzoek om voorlopige voorziening moeten worden ondertekend en dienen verder tenminste te bevatten:


*

de naam en adres van de indiener;

*

de dagtekening;

*

een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift of het verzoek om voorlopige voorziening is gericht;
*

de gronden van het bezwaar of het verzoek om voorlopige voorziening.

Nadere informatie
Nadere informatie omtrent de verleende vergunningen, kan maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur worden verkregen bij

S.L. Bezemer-Robbemond of M. Vreeswijk
afdeling bouw- en milieuzaken
tel. (078) 620 65 94 of (078) 620 65 95

Zwijndrecht, 18 juli 2002

Deel: ' Verleende terrasvergunningen in Zwijndrecht '
Lees ook