Ministerie van Algemene Zaken

Ministerie van Justitie

Persbericht ministerraad
21 maart 2003

Verlenging termijn verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd

De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Nawijn voor Vreemdelingenzaken en Integratie om de tijdelijkheid van de verblijfsvergunning asiel te verlengen van drie naar vijf jaar. Het wetsvoorstel verlengt de periode waarbinnen de verblijfsvergunning asiel kan worden ingetrokken indien de noodzaak van internationale bescherming, bijvoorbeeld door gunstige ontwikkelingen in het herkomstland, is vervallen.
Thans kan de verblijfsvergunning asiel gedurende een periode van drie jaren worden ingetrokken indien de rechtsgrond voor de verlening daarvan is komen te vervallen. De regering acht die periode, mede gelet op het beleid in de ons omringende landen, te kort en stelt daarom voor die te verlengen tot vijf jaar. Met de voorgestelde wijziging sluit de Nederlandse praktijk beter aan bij die van andere Europese landen, waardoor Nederland ten opzichte van die landen als bestemmingsland voor asielzoekers en mensensmokkelaars verhoudingsgewijs aantrekkelijker kan worden. Het onderhavige voorstel beoogt een dergelijke onwenselijke ontwikkeling te voorkomen. Met de voorgestelde verblijfsduur van vijf jaar sluit de termijn waarin de houder van de verblijfsvergunning asiel in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aan bij dezelfde termijn die sedert jaren in het reguliere vreemdelingenrecht wordt gehanteerd. Voor beide categorieën vreemdelingen geldt dat zij na verloop van een bepaalde periode duidelijkheid moeten hebben over de vraag of hun verblijf in Nederland op permanente basis wordt aanvaard. RVD, 21.03.2003Deel: ' Verlenging termijn verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd '
Lees ook