Gemeente Duiven


Nieuwsberichten

19-02-2003
Ploen-Zuid
Verlenging vestiging voorkeursrecht De Ploen-Zuid te Duiven

Aanwijzing De Ploen-Zuid
Burgemeester en wethouders van de gemeente Duiven maken hierbij bekend, dat de raad van de gemeente Duiven op 17 februari 2003 heeft besloten de percelen die gelegen zijn in De Ploen-Zuid aan te wijzen als gronden waarop de artikelen 10 tot en met 24, 26 en 27 van de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing zijn. De aangewezen percelen zijn gelegen in het gebied genaamd De Ploen-Zuid. De betreffende gronden zijn globaal aangegeven gelegen ten zuiden van de Hogeweg, ten oosten van de Westsingel, ten noorden van de Rijksweg en ten westen van De Steeg.

De aanwijzing heeft als planologische basis het vastgestelde bestemmingsplan De Ploen-Zuid. De percelen zijn nader aangegeven op de bij het raadsbesluit behorende kaart en lijst van aangewezen percelen. Het raadsbesluit van 17 februari 2003 treedt in werking een dag na publicatie in de Staatscourant van 19 februari 2003.

Aanbiedingsplicht
Door het besluit van de raad van de gemeente Duiven tot aanwijzing van de percelen gelegen in De Ploen-Zuid als gronden waarop een voorkeursrecht is gevestigd en de publicatie in de Staatscourant wordt onder andere de aanbiedingsplicht als bedoeld in artikel 10, lid 1, van de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing verklaard. Die aanbiedingsplicht houdt in dat de eigenaren en/of zakelijk gerechtigden van de in het voorstel aangewezen gronden, wanneer zij hun eigendom of hun recht willen verkopen en leveren, dit eerst aan de gemeente Duiven te koop moeten aanbieden alvorens verkoop aan anderen mogelijk is.

Bezwaar en voorlopige voorziening
Op het besluit van de raad van de gemeente Duiven tot het aanwijzen van de percelen gelegen in De Ploen-Zuid als gronden waarop een voorkeursrecht is gevestigd, is de rechtsbescherming die de Algemene wet bestuursrecht biedt van toepassing. Dit houdt in dat belanghebbenden gedurende zes weken na dagtekening van deze publicatie in de Staatscourant tegen dit besluit een bezwaarschrift kunnen indienen. In het ondertekende bezwaarschrift moet worden opgenomen: de naam en het adres van de belanghebbende, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar (de motivering). Het bezwaarschrift dient aan de raad van de gemeente Duiven gericht te worden. Adres: Postbus 6, 6920 AA Duiven. Vervolgens kunnen belanghebbenden, indien zij het niet eens zijn met de beslissing op het bezwaarschrift, beroep instellen bij de rechtbank te Arnhem.

Indien bezwaar wordt gemaakt tegen het besluit van de raad van de gemeente Duiven, bestaat tevens de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de rechtbank Arnhem te verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. De voorzieningenrechter zal de verzoeker alleen ontvankelijk verklaren, indien daarbij een spoedeisend belang kan worden aangetoond.

Ter Inzage
Het raadsbesluit op basis waarvan het voorkeursrecht is gevestigd en de daarbij behorende stukken (de lijst van aangewezen percelen en de kadastrale tekening van aangewezen percelen) liggen vanaf 20 februari 2003 ter inzage op de afdeling Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Grondzaken (VROG) van het gemeentehuis, Kastanjelaan 3 te Duiven.

Voor nadere inhoudelijke informatie kunt u zich richten tot de heer N.P. Schoenmakers, telefoonnummer 0316-279 382.

Deel: ' Verlenging vestiging voorkeursrecht De Ploen-Zuid te Duiven '
Lees ook