Tweede Kamer der Staten Generaal

aanh9900.656 verloop van geschil tussen staat en raet personele system en

Gemaakt: 23-2-2000 tijd: 16:31


1

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal


18 februari 2000

Bij de brief van mijn ambtsvoorganger van 15 december 1998, nr. MPA
1998/59602 (Kamervragen met antwoord 1998-1999, nr. 490, Tweede Kamer) inzake de beantwoording van de vragen van het lid der Kamer Van der Hoeven, over een conflict tussen de Staat en Raet Personele Systemen, is toegezegd dat de Kamer halfjaarlijks zal worden geïnformeerd over de ontwikkelingen ter zake. Daartoe heb ik u op 25 juni 1999 voor het eerst een voortgangsbericht gestuurd (brief met kenmerk MPA1999/U74786; Aanhangsel Handelingen nr 3607, Tweede Kamer). Gezien het feit dat het inhoudelijke debat over deze zaak nog onder de rechter is, volsta ik thans wederom met een aantal opmerkingen van procedurele aard.

In november 1999 hebben beide partijen in de respectievelijke procedures door middel van een conclusie van repliek op de conclusie van antwoord gereageerd. Partijen zijn thans door de rechtbank uitgenodigd op de conclusie van repliek met een conclusie van dupliek te reageren. De voorbereidingen om te komen tot die conclusie van dupliek zijn thans in volle gang.

Zodra daartoe aanleiding is, zal ik u nader informeren.

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES,

A. Peper

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Verloop geschil tussen Staat en Raet Personele Systemen '
Lees ook