NIVEL persbericht

20 december 1999

VERLOSKUNDIGEN IN DE KNEL

De verloskundigen in ons land worden in toenemende mate geconfronteerd met knelpunten in hun dagelijkse beroepsuitoefening, zoals een onevenwichtige balans tussen werk en privé, het tekort aan waarnemers, te lage praktijkinkomsten en onvoldoende ondersteuning door de kraamzorg.

Dit blijkt uit een onderzoek van het NIVEL, het Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg, dat werd uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS. Hiertoe werden telefonische interviews afgenomen bij bijna 200 werkzame verloskundigen.

In Nederland werken circa 1500 verloskundigen. Uit deze groep werden ten behoeve van het onderzoek telefonische interviews gehouden onder een steekproef van 200 verloskundigen verdeeld over drie groepen: vrijgevestigde verloskundigen, waarnemers en pas-afgestudeerde verloskundigen. In deze interviews werd gevraagd naar mogelijke knelpunten in de beroepsuitoefening. Een knelpunt dat veelvuldig werd genoemd is de onevenwichtige balans tussen werk en privé. Dat geldt met name voor de wat oudere verloskundigen. Men moet veel meer uren werken dan men eigenlijk zou willen. Verder worden met name de vrijgevestigde verloskundigen geconfronteerd met problemen op het personele vlak. Men kan geen waarnemers krijgen, terwijl het vinden van een opvolger of een extra maatschapslid vaak niet gerealiseerd kan worden. Ook op het financiële vlak worden knelpunten ervaren. Dit geldt met name voor de verloskundigen die net een praktijk zijn gestart. De hoeveelheid werk staat niet in relatie tot de honorering, waarbij sprake is van een toename in het extra werk als gevolg van automatisering, administratie en overleg met andere beroepsgroepen en instanties, waar meestal geen vergoeding tegenover staat. Tot slot worden verloskundigen steeds vaker met het probleem opgezadeld dat er grote tekorten zijn in de kraamzorg. Dit betekent dat men extra zorgtaken krijgt die niet tot hun eigenlijke takenpakket behoren.

Uit het onderzoek blijkt dat de verloskundigen een grote kans hebben verzeild te raken in een vicieuze cirkel van knelpunten. Naast een toenemend aantal cliënten is er sprake van een toename in de hoeveelheid extra werk, waardoor er meer uren gemaakt moeten worden die niet gehonoreerd worden. Extra handen in de vorm van een waarnemer of een extra "maat" is een luxe die men zich veelal om financiële redenen niet kan permitteren. Verloskundigen die zich dat wel kunnen veroorloven, hebben moeite om ze te vinden.

Het gevolg van dit alles is dat veel verloskundigen moeite hebben voor hun individuele problemen een oplossing te vinden: ze moeten meer werken dan ze van plan waren, soms blijft er werk liggen, er wordt eerder naar de gynaecoloog verwezen of er moeten zelfs cliënten worden geweigerd.

Bron: Wiegers T, Calsbeek H, Hingstman L.. Knelpunten in de verloskundige zorgverlening. Een `quick scan' onder verloskundigen in de eerste lijn. NIVEL december 1999.
Informatie:

Mw. T. Wiegers (NIVEL) 030-2729769, e-mail: t.wiegers@nivel.nl

Deel: ' Verloskundigen in de knel '
Lees ook