expostbus51


Ministerie van Financien


https://www.minfin.nl

FINANCIEN: GRENSARBEIDERS

PERSBERICHTNR. 99/038 Den Haag 12 februari 1999

STAATSSECRETARIS VERMEEND: 'GEEN REDEN VOOR ONRUST BIJ

GRENSARBEIDERS'

Uit berichten van zowel belanghebbenden als de media blijkt dat er onrust bestaat onder inwoners van Nederland die in België werken over het mogelijke resultaat van de lopende onderhandelingen over de herziening van het belastingverdrag met België. Voor deze onrust is geen enkele reden, aldus Staatssecretaris Vermeend.

De besprekingen met België over de algehele herziening van het huidige (daterende uit 1970) belastingverdrag tussen Nederland en België zijn nog niet afgerond. Ook is in het kader van die besprekingen de behandeling van inkomsten behaald met grensoverschrijdende arbeid nog steeds onderwerp van gesprek. Definitieve keuzes voor een wijziging van het fiscale regime die zouden kunnen leiden tot inkomenseffecten voor grensarbeiders zijn nog niet gemaakt. Uitgangspunt bij de onderhandelingen is het zoveel mogelijk voorkomen van negatieve inkomenseffecten voor Nederlandse inwoners die in België werken. De komende jaren zal er derhalve geen wijziging optreden m.b.t. de fiscale positie van inwoners die in Nederland wonen en in België werken.

Gezien het feit dat de onderhandelingen nog niet zijn afgerond en het gewijzigde belastingverdrag in beide landen door beide parlementen dient te worden goedgekeurd alvorens het in werking kan treden, wordt niet verwacht dat een nieuw verdrag voor 1 januari 2003 van toepassing zal zijn.

Staatssecretaris Vermeend is tevens in overleg met werknemersorganisaties om de inkomenseffecten van de verschillende mogelijke uitkomsten van een eventuele verdragswijziging in beeld te brengen.

Woordvoerder: mw. E.A. Hijink
Tel.nr.: 070 - 342 8229


12 feb 99 14:16

Deel: ' Vermeend 'Geen reden voor onrust bij grensarbeiders' '
Lees ook