ANGO

Vermeend komt met protocol WVG

Vermeend komt met protocol WVG

Den Haag - Minister Vermeend van Sociale Zaken zal er voor zorgen dat de uitvoering van de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) door de gemeenten flink verbetert. Dat heeft hij aan de Tweede Kamer beloofd. De minister maakt op korte termijn een protocol, waarin hij vastlegt aan welke regels de gemeenten zich in ieder geval moeten houden bij het verstrekken van rolstoelen, vervoer en woningaanpassingen. Dat protocol moet een einde maken aan de rechtsongelijkheid tussen gehandicapten in verschillende gemeenten. Het moet er bovendien voor zorgen dat gehandicapten niet meer afgescheept worden met minimale voorzieningen, of dat ze pas na lang wachten krijgen waar ze recht op hebben. In ieder geval zal de logeerbaarheid van het ouderlijk huis en het recht op vrijwilligerswerk, hobby en vrije tijd in het protocol worden opgenomen. In het protocol zal ook worden vastgelegd wat een 'adequate voorziening' is.

Donderdag 13 september vergaderde de Tweede Kamer commissie Sociale Zaken over de WVG. Ook sprak de commissie over een onderzoek naar een stelselherziening bij de verstrekking van voorzieningen voor chronisch zieken en gehandicapten. De vergadering trok veel belangstelling van mensen met een handicap uit het hele land. Meer dan honderd gehandicapten bevolkten de publieke tribunes tijdens het debat. Alle woordvoerders van de politieke partijen drongen bij de minster aan op een snelle oplossing van de problemen die zich nu in de WVG voordoen. De Kamer wil bijvoorbeeld af van de gedwongen verhuizing naar een aangepaste woning (in plaats van de huidige woning aan te passen) en het gedwongen gebruik van het collectief vervoer (in plaats van een individuele vergoeding, bijvoorbeeld voor autokilometers). Ook vonden verschillende woordvoerders dat mensen met een handicap sneller door de gemeenten geholpen moeten worden. Nu wachten mensen vaak maanden op hun voorzieningen.
Minster Vermeend bleek een open oor te hebben voor deze klachten. Vandaar zijn toezeggingen.
De komende maanden wil hij bovendien werken aan een discussienota, een zogenoemde 'bouwstenennota' over de toekomst van de WVG en de AWBZ. Vermeend vindt het voorlopig niet nodig om meer geld voor de voorzieningen beschikbaar te stellen. De gemeenten hebben geld genoeg in kas om goede voorzieningen te verstrekken, aldus de minster.

Blij
Voorzitter Fini de Paauw van de Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie (ANGO) is blij met de toezeggingen van Vermeend: 'De kamer en de minister bleken vandaag eensgezind. Iedereen vindt dat de WVG rigoureus anders moet. Daarvoor is nu de eerste stap gezegd. Op korte termijn wordt de huidige WVG beter. Op langere termijn gaat er gekeken worden naar overlappingen in WVG en bijvoorbeeld de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Dat gaat uitmonden in een nieuw zorgstelsel. Hoe dat precies gaat uitpakken moeten we natuurlijk nog afwachten. De belangenorganisaties van mensen met een handicap, zoals ANGO, moeten daarbij de vinger nadrukkelijk aan de pols houden. Wel werd vandaag al duidelijk dat het dan niet meer zo zal zijn dat het zorgaanbod centraal zal staan in het stelsel. Nee, bewindsman en kamer waren het met elkaar eens dat de vraag van de gebruikers dan centraal dient te staan. Dat is een belangrijke stap naar volledige zeggenschap van mensen met een handicap over hun eigen leven.'

noot voor de redactie:
Wilt u meer reacties van de ANGO-voorzitter? Neem gerust contact met hem op:
Fini de Paauw, telefoon 0115-473063 of 06-53445622

13 sep 01 23:19

Deel: ' Vermeend komt met protocol Wet Voorzieningen Gehandicapten '
Lees ook