expostbus51


MINISTERIE FIN

https://www.minfin.nl

MIN FIN: STEUNPUNT ONDERNEMERS EN GRENSARBEIDERS

PERSBERICHTNR. 99/064 Den Haag 24 maart 1999

ANTWOORDEN VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIEN OP VRAGEN VAN HET LID

VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL WEEKERS OVER HET STEUNPUNT

ONDERNEMERS EN GRENSARBEIDERS

Vermeend stelt steunpunt voor grensarbeiders in

In de beantwoording op de schriftelijke vragen van kamerlid Weekers kondigt staatssecretaris Vermeend aan dat hij een Nationaal steunpunt voor grensarbeiders en ondernemers gaat instellen.

De laatste jaren is er sprake van een toenemende stroom van grensarbeiders die geconfronteerd worden met bijzondere fiscale problemen. De staatssecretaris is van mening dat het instellen van gezamenlijke steunpunten met de buurlanden om deze grensarbeiders goed te informeren en te ondersteunen een goed instrument zou zijn. Het instelling van dergelijk gezamenlijke steunpunten is echter afhankelijk van overleg met de buurlanden Duitsland en België. Daarom heeft de staatssecretaris besloten vooruitlopend op deze onderhandelingen een Nederlands steunpunt in te stellen.

VRAGEN:


1.

Herinnert u zich uw toezegging tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen 1998 dat u zou onderzoeken of de
Belastingdienst/Particulieren/Ondernemingen Buitenland te Heerlen als centraal meld- en voorlichtingspunt voor grensarbeidersproblematiek kon gaan functioneren?

2.

Was u op 14 november 1998, bij de aanbieding van het rapport, zeer verheugd over het korte tijdsbestek (4« maand) waarin de werkgroep onder voorzitterschap van de heer Wöltgens het rapport .Ondernemen in de grensstreek. heeft geproduceerd?

3.

Herinnert u zich uw brief van 18 december jl. aan de vaste commissie voor Economische Zaken, waarin u aangaf dat bovengenoemd rapport voldeed aan de verwachting van .praktische aanbevelingen die op korte termijn zouden kunnen worden uitgevoerd.?

4.

Wat is de stand van zaken ten aanzien van de uitvoering van de aanbevelingen van de werkgroep Wöltgens 3« maand na de oplevering van het rapport?

5.

Deelt u de mening dat er voor het instellen van een steunpunt voor de grensarbeidersproblematiek geen overleg met de buurlanden nodig is?

6.

Deelt u de mening dat de krapte op segmenten van de arbeidsmarkt in de grensregio aanleiding geeft tot snel handelen?

7.

Deelt u de mening dat de mobiliteit op de arbeidsmarkt in de grensstreek moet worden bevorderd in plaats van belemmerd? Zo ja, wanneer kunnen we uw besluit tot de instelling van een steunpunt, waar (potentiële) grensarbeiders en ondernemers in de grensstreek worden bijgestaan, verwachten?

ANTWOORDEN:


1, 2 en 3.
Ja

4.

Zoals ik in mijn brief van 18 december 1998, nr. AFP98/519 U, aan de voorzitter van de vaste Commissie voor Economische Zaken heb meegedeeld, heb ik het rapport 'Ondernemen in de grensstreek' na vertaling in de Duitse taal onder de aandacht gebracht van de Duitse autoriteiten, zowel op federaal niveau als op deelstaat-niveau bij de autoriteiten van Nordrhein-Westfalen. Voorts heb ik het rapport voorgelegd aan de landsadvocaat teneinde zijn standpunt te vernemen over de vraag of het gelijkheidsbeginsel in het geding zou kunnen komen indien uitvoering wordt gegeven aan de aanbevelingen van de werkgroep. Met inachtneming van het advies van de landsadvocaat wordt thans bezien welke van aanbevelingen van de werkgroep voor uitvoering in aanmerking komen.

5.

In het rapport 'Ondernemen in de grensstreek' is de aanbeveling gedaan om in de grensstreek gezamenlijke informatiepunten van de Nederlandse en de Duitse belastingdienst in te richten. Als voorbeeld is in het rapport verwezen naar het pilot project in de grensstreek tussen Hengelo en Arnhem waar ambtenaren van het Duitse Steueramt en de Nederlandse belastingdienst gezamenlijk spreekuur houden en voorlichting geven aan grensarbeiders en ondernemers. Hieraan gekoppeld zou periodiek lokaal overleg tussen de Nederlandse en Duitse fiscale autoriteiten kunnen plaatsvinden om klachten, verzoeken en vragen te behandelen die op fiscaal terrein zijn gerezen. Uiteraard dient voor het instellen van zo.n gezamenlijk steunpunt overleg met het betreffende buurland plaats te vinden.

6 en 7.
Hoewel de krapte op segmenten van de arbeidsmarkt in de grensregio op zich geen directe relatie heeft met het instellen van een steunpunt voor grensarbeiders, ben ik van mening dat de instelling van zo.n steunpunt een goed instrument is om de groeiende stroom grensarbeiders te informeren en te ondersteunen bij de bijzondere problemen waarmee zij door de uitoefening van een dienstbetrekking buiten de woonstaat worden geconfronteerd. Ik acht de instelling van een steunpunt in de grensstreek dan ook gewenst. Het tijdstip waarop tot instelling van een gezamenlijk steunpunt kan worden overgegaan is - gelet op het internationale karakter van het steunpunt - afhankelijk van de uitkomst van het overleg met onze buurlanden. Vooruitlopend daarop zal ik zo spoedig mogelijk een Nederlands steunpunt instellen.

Woordvoerder: drs. P.A.W. Lamers
tel.nr.: 070 - 342 8403

Deel: ' Vermeend stelt steunpunt voor grensarbeiders in '
Lees ook