expostbus51


MINISTERIE FIN

https://www.minfin.nl

MIN FIN: VERVREEMDING KANTIC

PERSBERICHTNR. 99/147 Den Haag 29 juni 1999

VERMEEND STUURT BRIEF AAN KAMER OVER VERVREEMDING KANTIC

Staatssecretaris Vermeend heeft vandaag een brief aan de Tweede Kamer gezonden inzake de vervreemding van Kantic. Bijgaand volgt de integrale tekst van de brief.

Met mijn brief van 20 april j.l., kenmerk FIN99/138u heb ik u geïnformeerd over mijn voornemen goedkeuring te hechten aan het verzoek van de directie van NV Nederlands Inkoopcentrum (NIC) de mogelijkheden te verkennen die moeten leiden tot een samenwerkingsverband tussen dochteronderneming Kantic met een derde partij. Een en ander onder de voorwaarde dat binnen een maand na ontvangst van de brief door uw commissie geen nadere vragen zouden worden gesteld. Nu dit niet het geval blijkt te zijn zal ik de directie NIC de gevraagde goedkeuring verlenen. Voorts meld ik nog voor de goede orde, zoals reeds aangekondigd in mijn eerdergenoemde brief aan u, dat de voorbereidingen worden getroffen voor het opstellen van een wetsvoorstel dat de privatisering van NV NIC mogelijk moet maken. De onderneming is hiervan recentelijk door mij in kennis gesteld en zal bij de voorbereiding worden betrokken.

Woordvoerder: drs. S.A.E. Schrover
tel.: 070 - 342 7140

29 jun 99 16:11

Deel: ' Vermeend stuurt brief aan kamer over vervreemding Kantic '
Lees ook