MKB-Nederland


MKB Nieuws, bericht


10-09-1999
Vermindering opleidingseisen doet afbreuk aan ondernemerschap

MKB-Nederland en VNO-NCW vinden dat het kabinet met het plan tot het reduceren van de opleidingseisen voor ondernemers afbreuk doet aan het streven naar een sterkere economische structuur van het Nederlandse bedrijfsleven.

Overheid en bedrijfsleven gezamenlijk hebben in 1993 de bevordering van de kwaliteit van het ondernemerschap als doelstelling van de opleidingseisen voor ondernemers geformuleerd. Vanuit die achtergrond zijn de vakbekwaamheidseisen voor vrijwel alle sectoren met ingang van 1-1-1996 geschrapt en hebben de opleidingseisen in de vestigingswetgeving zich geconcentreerd op het ondernemerschap. Het gaat daarbij om facetten zoals management, financiering, bedrijfsadministratie, en het opstellen van een ondernemingsplan. Het thans geuite beleidsvoornemen van het kabinet gaat in tegen de in het kader van de recente herziening van de vestigingswetgeving gehanteerde uitgangspunten.

Uit het onderzoek van VNO-NCW en MKB-Nederland Leren ondernemen loont´ komt naar voren dat rechtmatig gevestigde ondernemers het beduidend beter doen in termen van levensduur van de onderneming en minder vaak schuldenposities hebben bij het einde van hun bedrijf dan degenen die zich niet op het gebied van het ondernemerschap hebben geschoold. Tevens blijkt uit genoemd onderzoek dat mensen zich zonder wettelijke verplichting niet scholen op het gebied van ondernemerschap. Kortom, vestigingseisen zorgen over de gehele linie genomen voor ondernemers, die er beter in slagen in de markt staande te blijven omdat zij in staat zijn hun bedrijfsvoering voortdurend aan te passen aan veranderende tijden en omstandigheden. In dit licht werkt afschaffing van de vestigingseisen contra-productief.

Nederland maakt de overstap naar een kennisintensieve economie. Overheid en bedrijven werken daar hard aan, via beleidstrajecten zoals verhoging van budgetten voor technologische vernieuwing, meer investeringen in kennisinfrastructuur, duale leersystemen voor hbo-ers, scholingsmaatregelen in cao´s, en maatregelen voor intensivering van speur- en ontwikkelingswerk. VNO-NCW en MKB-Nederland vinden dat afschaffing van de vestigingseisen hier niet in past. Ondernemers dienen adequaat te worden voorbereid op de toenemende binnenlandse en buitenlandse concurrentie.

Het is nu aan de Tweede Kamer om het beleidsvoornemen van het kabinet te beoordelen. VNO-NCW en MKB-Nederland hopen dat de Tweede Kamer een realistischer beeld heeft dan het kabinet van de eisen die de praktijk aan het ondernemerschap stelt.

Deel: ' Vermindering opleidingseisen afbreuk aan ondernemerschap '
Lees ook