Gemeente Rijswijk

ersbericht
Vernieling jeugdhonk Steenvoorde
Gemeente Rijswijk gaat schade verhalen op vandalen

Rijswijk, 19 september 2001

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk is zeer verontwaardigd en verontrust over de vernieling van de jongerenontmoetingsplek (JOP) in Steenvoorde eind vorige week. De gemeente heeft direct aangifte gedaan van deze vernielingen bij de politie Haaglanden. In het proces-verbaal is aangegeven is dat de gemeente de geleden schade wenst te verhalen op de vandalen.

Op donderdag 13 september jl. werd het eind juli geplaatste jeugdhonk aan de Hendersonstraat ernstig vernield. De vernieling bestond uit het doorzagen van drie palen en de middenstaander van het honk. Een deel van het honk is hierdoor ingestort. Onduidelijk is of het jeugdhonk nog kan worden gerepareerd. De aanschaf van het honk heeft de gemeente f. 30.000,- gekost.
De politie heeft bekend gemaakt dat zes personen zijn aangehouden, die worden verdacht van de vernielingen aan het jeugdhonk. Om de jongeren in Steenvoorde een eigen plek te geven in de wijk is door het college besloten om een Jongerenontmoetingsplek te realiseren. Uit onderzoek bleek de locatie hoek Hendersonstraat/Sportpark Hoekpolder de meest geschikte plek te zijn voor de JOP. De praktijk heeft geleerd dat deze JOP duidelijk in een behoefte voorziet. Deze zomer zijn diverse activiteiten met jongeren ter plaatse ondernomen. Diverse groepen maakten geregeld gebruik van deze ontmoetingsplek. Het is dan ook de wens van het college om op dezelfde plaats een gerepareerd danwel nieuw jeugdhonk terug te plaatsen.
Het werken met Jongerenontmoetingsplekken in de wijk vloeit voort uit de notitie jeugdbeleid, genaamd "bouwstenen voor integraal beleid", die in december 2000 door de gemeenteraad is vastgesteld .Afdeling Bestuursondersteuning en Communicatie. © 2001 Gemeente Rijswijk. Alle rechten voorbehouden.

Deel: ' Vernieling jongerenontmoetingsplek (JOP) in Steenvoorde '
Lees ook