Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN

MINISTER STEVE STEVAERT

MINISTER VICE-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

25 augustus 1999

Vernieuwde conjunctuurnota voor Vlaanderen

Minister Steve Stevaert brengt een vernieuwde conjunctuurnota voor Vlaanderen op de markt.

Als een eerste aanzet om te komen tot eigen en betere Vlaamse statistieken wordt vandaag de vernieuwde "Conjunctuurnota voor Vlaanderen" gepubliceerd. Niet alleen zit de nota in een nieuw jasje, vooral de inhoud is verbeterd en uitgebreid.

De conjunctuurnota maakt elk kwartaal een stand van zaken op van de Vlaamse sociaal-economische omgeving. Voor de Vlaamse beleidsvoerders, maar zeker ook voor het brede publiek is een goede inschatting van het conjunctuurverloop van groot belang. Het is de polsslag om te meten of het beleid op de goede weg zit, dan wel of er bijsturingen noodzakelijk zijn.

Er bestaan weliswaar heel wat bronnen die het Belgische economische verloop beschrijven (Federaal Planbureau, Nationale Bank van België, Instituut voor Nationale Rekeningen, Nationaal Instituut voor de Statistiek, Ministerie van Economische Zaken, Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, en diverse private instellingen en organisaties zoals bijvoorbeeld de KBC). Maar in de Vlaamse conjunctuurnota wordt door de Administratie Planning en Statistiek van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap geprobeerd om aan de hand van de beschikbare indicatoren de specifieke economische situatie in Vlaanderen weer te geven.

Uiteraard is de Vlaamse economie in zeer sterke mate afhankelijk van externe factoren, zoals internationale of federale ontwikkelingen waar de Vlaamse regering weinig of geen vat op heeft. Aangezien echter een aantal doelstellingen uit het Vlaams regeerakkoord gedefinieerd zijn op grond van meetbare factoren, kunnen Vlaamse statistieken in ieder geval inzicht geven in de mate waarin de doelstellingen van deze regering worden behaald en is derhalve een werkinstrument voor de Vlaamse overheid.

De nota richt zich ook tot lokale besturen, de wetenschappelijke en economische wereld, en tot iedereen die zich wenst te informeren over de evolutie van de Vlaamse conjunctuur.

In de eerste nieuwe conjunctuurnota zijn een aantal extra indicatoren opgenomen over de industrie, bouw en handel in Vlaanderen. Speciale aandacht wordt besteed aan accurate werkgelegenheidsstatistieken, niet in de geringste mate omwille van de prioriteiten in het Vlaams regeerakkoord. Zo wordt voor het eerst informatie gegeven over het aantal jobs dat bij een faillissement betrokken is zodat de gekende statistiek over de bedrijven in faling kan gerelateerd worden aan het eventuele jobverlies. Ook kunnen meer gedetailleerde Vlaamse exportstatistieken worden gegeven.

Het is de intentie van minister Steve Stevaert om het Vlaams statistisch apparaat verder te ontwikkelen tot een performante database waarvoor op diverse domeinen (sociaal-economisch, milieu, energie, welzijn...) de Vlaamse evoluties worden in kaart gebracht zodat een wetenschappelijk onderbouwd beleid vergemakkelijkt wordt.

De conjunctuurnota verschijnt vier maal per jaar, op 4700 exemplaren in 4 talen.

Conjunctuurnota voor Vlaanderen. Juli 1999. Samenvatting:

Internationaal

De economische situatie op wereldvlak is er vandaag beter aan toe dan een half jaar geleden. Er is een toenemende kans dat het groeitempo van de economieën van de drie grote muntblokken (dollar, euro, yen) meer convergeren, wat moet bijdragen tot rust op de wisselkoersmarkten.

In de Oost-Aziatische groeilanden zijn er tekenen dat het ergste van de crisis achter de rug is. In een aantal van deze landen (Zuid-Korea, Thailand) zette de heropleving zich reeds in. In Japan blijven de tekenen van herstel broos. De devaluatie van de roebel in Rusland blijkt positieve gevolgen te hebben voor de Russische exporteurs. In Latijns-Amerika blijven de oversijpelingseffecten van de financiële crisis in Brazilië al bij al beperkt dankzij de steviger economische fundamenten in deze regio dan enige jaren terug.

De Verenigde Staten kennen een aanhoudende periode van economische groei. Toch zijn er redenen om aan te nemen dat de Amerikaanse economie in de nabije toekomst minder sterk zal groeien.

Europa

De Europese Unie kende vanaf de tweede helft van 1998 een groeivertraging. In eerste instantie was dit bij de industrie merkbaar. Heden is er in de meeste lidstaten opnieuw een toenemend vertrouwen bij de industriëlen.

Vlaanderen

De regionale resultaten van de conjunctuurenquêtes van de Nationale Bank van België zijn een belangrijke barometer voor de Vlaamse conjunctuur. In Vlaanderen zijn er in de verwerkende nijverheid opnieuw tekenen van heropleving. Volgens recente berichten zou het globale vertrouwen bij bedrijfsleiders uit deze sector zijn toegenomen (in de voedingsnijverheid was er een daling, te wijten aan de dioxinecrisis). In de bouwsector is de trend weliswaar opwaarts, doch minder duidelijk dan in de verwerkende nijverheid. In de handel is er echter een groeiend pessimisme waarneembaar.

Aan de aanbodzijde is een conjunctuurherstel in Vlaanderen merkbaar. Tekenend daarbij zijn de stijgende capaciteitsbezettingsgraad in de verwerkende nijverheid en de toenemende industriële productie.

Langs de vraagzijde wijzen vooralsnog enkel het aantal nieuwe personenwagens op goed nieuws. Het is wachten op recentere gegevens over de omzet en de uitvoer om mogelijke aanwijzingen van herstel op te sporen.

De traditionele Vlaamse werkloosheidsindicatoren vertonen geen conjuncturele verzwakking. Enkel de meer conjunctuurgevoelige statistieken zoals de tijdelijke werkloosheid en de uitzendarbeid lieten een knipperlicht zien.

De "Conjunctuurnota voor Vlaanderen. Juli 1999" is gratis verkrijgbaar bij de administratie Planning en Statistiek, Boudewijnlaan 30, 1000 Brussel, tel.: 02/553.52.07. De nota zal vanaf begin augustus ook downloadbaar zijn op de website:
"Vlaamse statistieken" (www.vlaanderen.be/statistiek) onder de rubriek "Basisstatistieken Vlaanderen", subrubriek "Conjunctuurnota".

Deel: ' Vernieuwde conjunctuurnota voor Vlaanderen '
Lees ook