Provincie Noord-Holland

Agenda voor de vergadering van Provinciale Staten op 8 oktober 2001

Staten bespreken vernieuwing provinciale democratie

In de oktobervergadering van Provinciale Staten van Noord-Holland op 8 oktober 2001 om
13.00 uur in het Provinciehuis, Dreef 3 in Haarlem, is een van de agendapunten de bespreking van het rapport "Vernieuwing provinciale democratie" van de Commissie Bleker. Daarbij zullen de staten zich bezig houden met de overgang naar een dualistisch bestuursmodel.

De agenda luidt als volgt:


1. Opening

2. Regeling van werkzaamheden

3. Vragenhalfuur

4. Langetermijnagenda Provinciale Staten


5. Heroverweging streekplan Kennemerland.

Tegen het 14 december 1998 door Provinciale Staten vastgestelde streekplan Kennemerland ( betrekking hebbend op IJmond en Zuid-Kennemerland) zijn 213 bezwaarschriften ingekomen. In de statenvoordracht gaan GS in op de ingediende bezwaren en doen ze voorstellen hoe hierover te beslissen. Ook wordt een Nota van wijzigingen voorgelegd.


6. Meta-evaluatie natuur en landschap

Hierin wordt teruggekeken op de beleidsevaluatie voor dit beleidsterrein.


7. Meta-evaluatie ouderenhuisvesting.

Ook hier wordt de evaluatie geëvalueerd, dat wil zeggen dat is nagegaan wat met het advies van de commissie Beleidsevaluatie is gebeurd.


8. Benoeming commissaris N.V.Afvalzorg

Voor herbenoeming wordt voorgedragen de 'werknemerscommissaris' drs. J.P. de Jong.


9. Advies over rapport Commissie Bleker (dualisering).
Provinciale Staten bespreken het rapport "Vernieuwing provinciale democratie"van de commissie Bleker, ingesteld door het Interprovinciaal Overleg.
Aan de commissie is gevraagd advies uit te brengen over mogelijkheden tot vernieuwing van de bestaande politieke en bestuurlijke cultuur van de provincies, met het doel te komen tot grotere zichtbaarheid en herkenbaarheid van de provincies. De overgang naar een dualistisch bestuursmodel was mede aanleiding voor het vragen van advies. Dit najaar komt de dualisering van het provinciebestuur in de Tweede Kamer aan de orde.

In de statenvoordracht gaan GS o.a. in op het voorzitterschap van de staten . De commissaris van de Koningin zal slechts voorzitter van de staten kunnen zijn als hij is belast met zorgvuldige besluitvorming en niet verantwoordelijk is voor integrale beleidsvoering. GS vinden de mogelijkheid gedeputeerden van buiten de staten te benoemen wenselijk, maar zien het maken van een keus hierin als taak voor de politieke partijen. Oneens zijn ze het met het wettelijk beperken van de zittingsduur van gedeputeerden. De staten zouden dit zelf moeten kunnen beslissen. Verkleining van colleges of minder breed samengestelde colleges achten GS een zaak van de politieke partijen.
De staten zouden in de ogen van GS geen eigen secretaris moeten krijgen; de griffier zal als zodanig kunnen blijven optreden. Er komt ambtelijke ondersteuning voor leden van de staten in de vorm zoals die nu ook geldt. De fractiefaciliteiten zullen worden uitgebreid.
GS stemmen in met versterking van de communicatie om de betrokkenheid van de burger te vergroten, ze steunen de invoering van het burgerinitiatief en referenda, met uitzondering van het idee deelreferenda te houden voor een bepaalde regio.
Eens zijn GS het met adviezen ten aanzien van de rol van politieke partijen ( aandacht voor recrutering en duidelijk innemen van standpunten in programma's). Ook steunen ze het pleidooi ter vergroting van het eigen provinciaal belastinggebied en voor het eigentijdser maken van het kiesstelsel.
Het seniorenconvent zal een plan van aanpak opstellen ter begeleiding van de dualisering en over de voortgang daarvan driemaandelijks aan de staten rapporteren.


10. Vervallen punt.


11. Koepelconvenant bibliotheekstelsel

Aan de staten wordt gevraagd in te stemmen met een voorstel van het Interprovinciaal Overleg voor een stelselherziening in het bibiotheekwerk

Deel: ' Vernieuwing provinciale democratie Noord-Holland '
Lees ook