Provincie Friesland

Persberichten

De nieuwe verordening BUDGET SOCIAAL-ECONOMISCH BELEID

In 1999 is het geactualiseerde Sociaal-Economisch Beleidsplan
1999-2001 vastgesteld. In dit plan staat wat de Provincie in deze periode wil bereiken en hoe. De algemene doelstelling is het bevorderen van een duurzame ontwikkeling van de provincie Fryslân, gemeten in termen van werkgelegenheid, investeringen en inkomen.
Dit doel kan de Provincie niet alleen bereiken, daar heeft ze andere partijen bij nodig. Daarom is het mogelijk om uit het budget Sociaal-Economisch Beleid een bijdrage te krijgen in de kosten van projecten die passen binnen het Provinciaal sociaal-economisch beleid.

Hieronder zetten we voor u op een rij:
Welke activiteiten in aanmerking komen voor een bijdrage De procedure
Waar u terecht kunt voor meer informatie

Welke activiteiten komen voor een bijdrage in aanmerking? De nieuwe verordening bestaat uit zes rubrieken, die aansluiten bij de speerpunten van het beleid.
Per rubriek is geformuleerd welke activiteiten in aanmerking komen voor subsidiëring en aan welke specifieke voorwaarden moet worden voldaan.

Hier volgt een korte beschrijving van de rubrieken. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Een juridische beschrijving vindt u in de verordening, die op aanvraag wordt toegezonden.

Innovatie
Economie, Milieu en Technologie (EMT)
Startersbeleid
Landbouw
Promotie en acquisitie
Regionale ontwikkeling


1. Innovatie
De rubriek innovatie maakt subsidiëring mogelijk van projecten gericht op:

- Het stimuleren van de ontwikkeling en introductie van nieuwe of verbeterde producten en productieprocessen, of het bedienen van nieuwe afzetmarkten

- De voorbereiding van de vorming van hechte samenwerkingsclusters
- Onderzoeksprojecten die inzicht verschaffen in het innovatieprofiel van de provincie Fryslân

Voor deze rubriek is in het jaar 2000 f. 350.000,= beschikbaar.2. Economie, Milieu en Technologie (EMT)
De rubriek Economie, Milieu en Technologie maakt subsidiëring mogelijk van projecten die gericht zijn op het ontwikkelen en/of de introductie van milieutechnologie, milieuvriendelijke producten of diensten, voor zover deze:

- nieuw zijn voor Fryslân

- in potentie leiden tot een substantiële economische spin-off in Fryslân

- een aantoonbare bijdrage leveren aan het verminderen van de milieubelasting in Fryslân

- de kosten niet volledig door eigen bijdragen en andere subsidie- of financieringsbronnen kunnen worden gedekt.

Voor deze rubriek is in het jaar 2000 f. 250.000,= beschikbaar.3. Startersbeleid
De rubriek Starterbeleid maakt subsidiëring mogelijk van projecten die gericht zijn op het verbeteren van het startersklimaat in Fryslân, voor zover ze als doel hebben:

- het inzichtelijk maken van en het verbeteren van de afstemming tussen initiatieven gericht op starters, of

- het vergroten van de bewustwording van de mogelijkheden die het zelfstandig ondernemerschap biedt aan verschillende doelgroepen, of
- het verbeteren van de randvoorwaarden voor starters in kansrijke sectoren

Voor deze rubriek is in het jaar 2000 f. 200.000,= beschikbaar.4. Landbouw
De rubriek Landbouw maakt subsidiëring mogelijk van projecten die als doel hebben de economische structuur in de land- en tuinbouw en de bijbehorende toeleverende en verwerkende industrie te verbeteren, voor zover deze projecten betrekking hebben op:

- kwaliteitsverbetering

- diversificatie

- productiviteitsverbetering

Voor deze rubriek is in het jaar 2000 f. 500.000,= beschikbaar.5. Promotie en acquisitie
Deze rubriek bestaat uit twee onderdelen:

Het onderdeel Promotie maakt subsidiëring mogelijk van projecten op het gebied van:

- Ondersteuning van acquisitie-activiteiten gericht op bedrijven van buiten de provincie

- Versterking van de relatie tussen Provincie en bedrijfsleven, zowel binnen als buiten de provincie

- Versterking van de concurrentiepositie van Friese bedrijven op buitenlandse markten

- Sportevenementen met een economische uitstraling

Het onderdeel Acquisitie

- Een bijdrage kan worden verstrekt aan bedrijven die van buiten de provincie Fryslân komen en zich wensen te vestigen in de provincie Fryslân. Subsidie is alleen mogelijk voor stuwende bedrijven. Dit zijn bedrijven die een significante bijdrage leveren aan directe en indirecte werkgelegenheidseffecten. Dit betreft zowel industriële als dienstverlenende bedrijven. Voor beide bedrijfstypen gelden de definities zoals die zijn gesteld in de Investeringspremieregeling Noord Nederland 1996 (IPR). Voor een bijdrage gelden de volgende voorwaarden:
a. Een bijdrage kan alleen worden verstrekt voor zover de gemeente waarin het bedrijf zich vestigt eveneens een vergelijkbare bijdrage levert.
b. De subsidie betreft een loonkostensubsidie van maximaal f 10.000,- per fte.
c. De arbeidsovereenkomst heeft minimaal een duur van één jaar. d. Van de subsidie wordt 50% betaald bij vestiging van het bedrijf en
50% na een jaar dienstverband van de werknemer(s).

- Indien een loonkostensubsidie naar het oordeel van gedeputeerde staten geen zinvolle bijdrage levert om een vestiging van een bedrijf te faciliteren, kan een subsidie verleend worden voor: a. verhuiskosten van het personeel;
b. kosten voor scholing van het personeel;
c. reductie van de grondprijs;
d. tijdelijke reiskosten voor het personeel;
e. kosten van infrastructurele voorzieningen.

Aan een subsidie in het kader van acquisitie wordt een maximum gebonden van f. 100.000,-. In bijzondere gevallen kan hiervan naar het oordeel van gedeputeerde staten worden afgeweken.

Voor deze rubriek is in het jaar 2000 f. 400.000,= beschikbaar.6. Regionale Ontwikkeling
Vanuit deze rubriek worden projecten gesubsidieerd die gericht zijn op het versterken van de economische structuur van een regio. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen infrastructurele en andersoortige projecten. Een belangrijke voorwaarde is hierbij dat er een duidelijk draagvlak is in de regio, wat zich uit in een aanzienlijke bijdrage van de betrokken gemeenten en/of bedrijfsleven.
Voor deze rubriek is in het jaar 2000 f. 1.723.500,= beschikbaar.


Hoe gaat het aanvragen in zijn werk?
Aanvragen in het kader van deze verordening moeten vóór een vastgestelde datum worden ingediend. Voor het jaar 2000 zijn deze data
1 april en 1 september, voor de daarop volgende jaren 1 januari en 1 juni.
Alle aanvragen worden dan, gebundeld per rubriek, beoordeeld en ter besluitvorming voorgelegd. Dit betekent dat projecten binnen dezelfde rubriek met elkaar zullen concurreren.

U kunt uw aanvraag richten tot:
Het College van Gedeputeerde Staten van Fryslân Postbus 20120

8900 HM Leeuwarden

Aan welke eisen moet een aanvraag voldoen?
Voor de beoordeling van een aanvraag is een aantal gegevens nodig:
- Een omschrijving van het project: aanleiding, doelstelling, plan van aanpak en tijdsplanning, betrokken partijen, te realiseren effecten;
- Een investeringsbegroting

- De voorgestelde financieringsopzet

Daarnaast moet aangetoond worden dat de bedoelde activiteit niet tot de reguliere taken van de aanvrager of eventueel een andere partij behoort.

Hoe worden de projecten beoordeeld?
Na de sluitingsdatum worden alle projecten geïnventariseerd en ingedeeld naar rubriek. Vervolgens worden deze projecten beoordeeld op:

- De voorwaarden die bij de rubriek horen

- De aansluiting bij het sociaal-economisch beleid van de provincie en, voor zover van toepassing, op het Kompas-programma Na deze beoordeling wordt per rubriek een rangorde in de projecten aangebracht, en wordt een voorstel voor welke projecten wel, en welke niet toegekend worden. Dit voorstel wordt voor advies voorgelegd aan de Statencommissie voor Algemene en Economische Zaken, waarna door ons College de definitieve besluitvorming plaatsvindt. In totaal neemt de beoordelings- en besluitvormingsprocedure ongeveer twee maanden in beslag. In bijzondere, spoedeisende situaties kan ons College besluiten van deze procedure af te wijken.

Uiteraard ontvangt u zo snel mogelijk bericht over uw aanvraag.


Waar kunt u terecht voor meer informatie?

Voor meer informatie en het opvragen van de verordening kunt u terecht bij mevr. W. Pronk, tel. 058-292.54.70. Bestellen via email kan uiteraard ook. Klik in dit geval op de knop email hierboven. Overigens, de verordening staat ook op onze website. Klik achtereenvolgens op de pagina's Bestuur en taken en politieke agenda, vervolgens op provinciale staten, alle en 9 februari 2000.


Deel: ' Verordening Budget Sociaal-Economisch beleid Friesland '
Lees ook