Gemeente Papendrecht

Bekendmakingen
Laatste update: 07.08.2001

Bouwactiviteiten

Verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken het volgende bekend: Vaststelling Verordening Kinderopvang en Nadere Regels Kindercentra Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken bekend dat de gemeenteraad op 19 juli 2001 de gewijzigde Verordening Kinderopvang en de Nadere Regels Kindercentra heeft vastgesteld. De Verordening Kinderopvang en de Nadere Regels Kindercentra dd 19-12-1996 zijn hierbij komen te vervallen. De Verordening Kinderopvang en de Nadere Regels Kindercentra dd 19-7-2001 treden in werking op de achtste dag na deze bekendmaking. De Verordening Kinderopvang en de Nadere Regels Kindercentra liggen vanaf heden, gedurende vier weken ter inzage in de burgerleeskamer van het Raadhuis, Markt 22 te Papendrecht. Voor vragen kan contact worden opgenomen met de afdeling Samenleving van de gemeente Papendrecht.

Burgemeester en wethouders van Papendrecht
De Secretaris, De Burgemeester,
Ing. J.H. van de Zedde Drs. F.G. de Jong (l.b.) Bekendmaking

Bekendmaking
Terinzagelegging ontwerp-besluit exploitatievergunning voor horecabedrijf aan de Stellingmolelen 178
De burgemeester van de gemeente Papendrecht; gelet op artikel 3:11, 3:12 en 3:13 van de Algemene wet bestuursrecht; brengt ter kennis: dat het ontwerp van de exploitatievergunning voor Tapperij Tijdloos, gelegen aan de Stellingmolen 178 te Papendrecht, tezamen met de daarop betrekking hebbende stukken gedurende de periode van 10 augustus tot en met 7 september 2001 ter inzage ligt op het gemeentehuis. Met bedoeld ontwerp-besluit wordt beoogd de heer E. Bikker vergunning te verlenen voor het exploiteren van een barcafé annex biljart- en dartcentrum op bovenvermeld adres. Tegen vergoeding van legeskosten wordt afschrift van de ter inzage gelegde stukken verstrekt. Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen belanghebbenden hun zienswijze over het ontwerp schriftelijk of mondeling naar voren brengen. Schriftelijke reacties, gericht aan de burgemeester dienen vóór het einde van de termijn te worden ingediend, danwel ter post te zijn bezorgd. Mondelinge reacties kunnen zowel telefonisch als tijdens een individuele hoorzitting worden ingebracht. Voor het maken van een afspraak voor het inbrengen van mondelinge reacties kunt u bellen: 078-6418852. De ingebrachte reacties zal ik vervolgens betrekken bij mijn (definitieve) beslissing. Degenen die hebben gereageerd krijgen van dit besluit bovendien mededeling.

De burgemeester van Papendrecht,
Drs. F.G. de Jong (l.b.)
Bekendmaking

Verkeersmaatregelen

Bekendmaking
Aanwijzing en reservering invalidenparkeerplaats. Bouwactiviteiten
Burgemeester en wethouders maken bekend dat vanaf vrijdag 10 augustus 2001 t/m donderdag 6 september 2001 voor een ieder op het gemeentehuis bij de afdeling Publiekszaken (gemeentewinkel), Markt 22, ter inzage zal liggen: Een aanvraag om bouwvergunning voor het aan de achterzijde uitbouwen van de woning Grondmolen 80. Het bouwplannen is in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Molenvliet". Daar het bouwplan in overeenstemming is met de toekomstige herziening van het bestemmingsplan is ons college voornemens om op basis van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van de geldende bestemmingsplanvoorschriften. Tevens houdt dit voornemen in om voor voornoemde bouwplan bouwvergunning te verlenen. zijn zienswijze omtrent de aanvraag om bouwvergunning kenbaar maken bij ons college.
Papendrecht, 9 augustus 2001.
ing. J.H. van de Zedde. drs. F.G. de Jong (l.b.). Burgemeester en wethouders maken bekend dat vanaf vrijdag 10 augustus 2001 t/m donderdag 6 september 2001 voor een ieder op het gemeentehuis bij de afdeling Publiekszaken (gemeentewinkel), Markt 22, ter inzage zal liggen: Een bouwmelding het plaatsen van een tuinhuisje achter de woning Riethaak 2. Het bouwplan is in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Oostpolder '93". Daar het bouwplan in overeenstemming is de toekomstige herziening van het bestemmingsplan is ons college voornemens om op basis van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van de geldende voornoemd bouwplan bouwvergunning te verlenen. Gedurende genoemde termijn van vier weken kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze omtrent de aanvraag kenbaar maken bij ons college. Papendrecht, 9 augustus 2001.
Burgemeester en wethouders van Papendrecht,
De secretaris, De burgemeester,
ing. J.H. van de Zedde. drs. F.G. de Jong (l.b.). Bekendmaking
Burgemeester en wethouders maken bekend dat vanaf vrijdag 10 augustus 2001 t/m donderdag 6 september 2001 voor een ieder op het gemeentehuis bij de afdeling Publiekszaken (gemeentewinkel), Markt 22, ter inzage zal liggen: Een bouwmelding het plaatsen van een tuinhuisje achter de woning Riethaak 4. Het bouwplan is in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Oostpolder '93". Daar het bouwplan in overeenstemming is de toekomstige herziening van het bestemmingsplan is ons college voornemens om op basis van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van de geldende bestemmingsplanvoorschriften. Tevens houdt dit voornemen in om voor voornoemd bouwplan bouwvergunning te verlenen. Gedurende genoemde termijn van vier weken kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze omtrent de aanvraag kenbaar maken bij ons college. Papendrecht, 9 augustus 2001.
Ing. J.H. van de Zedde. drs. F.G: de Jong (l.b.) Aangevraagde bouwvergunningen:

- Op 12 juli 2001 voor het plaatsen van een blokhut voor de woning Karel Doormanlaan 10;

- Op 31 juli 2001 voor het plaatsen van een blokhut achter de woning Biezenhaak 7;

- Op 31 juli 2001 voor het plaatsen van een steiger achter de woning Beukmolen 150;

- Op 3 augustus voor het aanpassen van de voorgevel van de woning Albert Verweijstraat 19.
van vijf jaar.


- Op 2 juli 2001 voor het oprichten van een dakterras op de woningen Noordkil 4, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 30, 32, 34 en 38; Biezenhaak 5.

- Op 18 juni 2001 voor het plaatsen van een dakopbouw op de woning Heinsiusstraat 4;

- Op 11 juli 2001 voor het oprichten van een loods Noordhoek 7;

- Op 11 juli 2001 voor het oprichten van een woning in Oostpolder (kavel 2).
Afgegeven bouwvergunningen:

- Op 1 augustus voor het plaatsen van een kap op de garage achter de woning P.C.Hooftlaan 164;

- Op 2 augustus voor het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak van de woning Zuurbeshof 19;

- Op 7 augustus 2001 voor het oprichten van een aanbouw aan de achterzijde van de woning Wipmolen 2;

- Op 7 augustus 2001 voor het oprichten van een aanbouw aan de voor- en zijgevel van de woning Wilgenhof 354;

- Op 7 augustus 2001 voor het verbreden van de kap en het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning Larikshof 36;
- Op 7 augustus 2001 voor het oprichten van een aanbouw aan de achterzijde van de woning Wilgenhof 312;
Verzonden bouwtoestemmingen:

- Op 1 juli 2001 voor het plaatsen van 2 schuren achter de woning Muilwijckstraat 33.
Afgegeven sloopvergunningen:

Deel: ' Verordening Kinderopvang en Kindercentra Papendrecht '
Lees ook