Gemeente Capelle a/d IJssel


Verordening leerlingenvervoer opnieuw vastgesteld.

Dit was nodig vanwege een wetswijziging van de rijksoverheid. De belangrijkste wijziging is dat de verplichte eigen bijdrage van de ouders/ verzorgers is vervangen door een rempelbedrag. Dit betekent dat de ouders / verzorgers - die op basis van de verordening aanspraak kunnen maken op vervoer - het eerste deel van de reis van en naar school zelf moeten betalen.
Dit wordt het afstandcriterium genoemd. Voor het speciaal basisonderwijs en het speciaal voortgezet onderwijs geldt een afstand van
2 kilometer. Voor het basisonderwijs is dit
6 kilometer. Als de afstand tussen woning en school dus boven respectievelijk de 2 of 6 kilometer uitkomt, dan vergoedt de gemeente de vervoerskosten.

De zones openbaar vervoer als basis

Bij het berekenen van de vervoerskosten moet de gemeente zich baseren op de zone-indeling, zoals die in het openbaar vervoer wordt gehanteerd. De gemeente kijkt dus hoeveel zones de leerling doorkruist om de school te bereiken.

Bij het afstandscriterium van 6 kilometer komt de leerling mimimaal door 2 zones. Voor het speciaal onderwijs ligt dat anders. Voor de meeste leerlingen geldt dat zij de afstand tot aan de 2 kilometer afleggen binnen een zone. In een paar gevallen komt het echter voor dat zij binnen de 2 kilometer een zonegrens passeren. Het gevolg hiervan is dat er verschillen in eigen bijdrage zouden ontstaan. Het college van burgemeester en wethouders vindt deze ongelijkheid onwenselijk en komt de ouders / verzorgers op dit punt tegemoet.

Voor het komend schooljaar bedraagt het drempelbedrag voor ouders / verzorgers met een kind in het speciaal basisonderwijs of speciaal voortgezet onderwijs f 310,-. Dit is een overgangsbedrag. Voor het schooljaar 2000 - 2001 is de eigen bijdrage gelijk aan het bedrag van een 1 zone abonnement voor het openbaar vervoer (nu f 370,-)

De eigen bijdrage voor ouders / verzorgers met een kind in het basisonderwijs is voor het komend schooljaar f 425,--. Het schooljaar daarna geldt de prijs van een 2 of 3 zone abonnement als drempelbedrag.

Voor ouders / verzorgers met een gezamenlijk belastbaar inkomen onder de 40.000 gulden per jaar geldt geen drempelbedrag.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw F. Beurze, tel: 010 - 2848352.

Deel: ' Verordening leerlingenvervoer Capelle opnieuw vastgesteld '
Lees ook