Gemeente Amsterdam
Verplaatsing rioolzuiveringsinstallaties Oost en Zuid stap dichterbij

Het college van B&W en het dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) hebben een principebesluit genomen over de verplaatsing van de rioolwaterzuiveringsinrichtingen (RWZI) Amsterdam-Oost en Amsterdam-Zuid. Volgens de plannen zal vóór 2006 een nieuwe installatie worden gerealiseerd bij de
Afvalverwerkingsinstallatie in het Westelijk Havengebied. Hierdoor komt ruimte vrij voor woningen en bedrijven en kan aanzienlijke milieuwinst worden geboekt. De uitgaven voor uitvoering van het project worden op ruim 700 miljoen gulden geraamd. Een belangrijk deel van deze uitgaven wordt gedekt door de opbrengst van de vrijkomende grond van de RWZI's. De RWZI-Oost op het Zeeburgereiland vormt een belangrijke belemmering voor een optimale stedenbouwkundige ontwikkeling. Daarnaast geeft de installatie, vooral in de zomer, stankoverlast voor de omliggende wijken. De vrijkomende locatie zal ruimte bieden aan woningen en/of kantorenbouw. Daarmee wordt in oostelijke richting een verbinding gelegd met IJburg. De RWZI-Zuid ligt in het bedrijvengebied Amstel I. Dit al hoogwaardige kantorengebied in de schaduw van de Rembrandttoren kan nu verder worden ontwikkeld. Bij de besluitvorming over de verhuizing heeft een belangrijke rol gespeeld dat AGV, de eigenaar van de RWZI's en in Amsterdam verantwoordelijk voor de zuivering van afvalwater, zeer aanzienlijk moet investeren om aan milieu-eisen te voldoen. AGV kreeg daarvoor uitstel tot 2006. Realisering van het plan betekent dat AGV de beschikking krijgt over een moderne installatie, gebouwd volgens de nieuwste inzichten en de laatste stand van techniek. Dit zal leiden tot een lager energie- en hulpstoffengebruik. Ook de toekomstige ligging naast de AVI-West zorgt voor aanzienlijke milieuwinst. Zowel op het gebied van afvalverwerking (ontwatering en verbranding van zuiveringsslib) als op het gebied van energiehuishouding (gebruik restwarmte, groene stroom, koelwater) biedt de nieuwe RWZI grote kansen voor het milieu. De stankoverlast zal door middel van behandeling van afgezogen lucht uit de RWZI in de AVI tot het verleden behoren.

Voor de nieuwe RWZI is, afhankelijk van het definitieve ontwerp, een grondoppervlakte van 16 of 25 hectare nodig.

Door de verhuizing van de twee RWZI's is het nodig om het aanvoerstelsel (bestaande uit persleidingen en gemalen) deels om te leggen. In totaal is ca. twintig kilometer nieuwe persleiding nodig. Met de daarvoor benodigde werkzaamheden zal zoveel mogelijk worden meegelift met de werkzaamheden van de wegbeheerders (veelal stadsdelen) die de komende jaren in Amsterdam worden uitgevoerd.

Doordat in het plan is voorzien dat het gemaal op het Rhijnspoorplein wordt verplaatst wordt het mogelijk het gat naast het voormalige belastingkantoor aan de Wibautstraat te bebouwen. De uitvoering van het verplaatsingsplan zal aanzienlijke werkgelegenheidseffecten bieden. Met de bouw van de nieuwe RWZI, het omleggen van het aanvoerstelsel en de nieuwbouw op de vrijkomende locaties zijn ca. 6000 arbeidsjaren gemoeid. Daarnaast is er ruimte om voor 8800 arbeidsplaatsen kantoorruimte te realiseren.

De gemeenteraad en het algemeen bestuur van AGV moeten het plan nog definitief goedkeuren. Volgens de planning zullen AGV en Amsterdam in april een contract tekenen waarin wordt afgesproken dat AGV de nieuwe zuiveringsinstallatie zal bouwen en Amsterdam het aanvoerstelsel zal aanleggen.

De Dienst Waterbeheer en Riolering (DWR), een uitvoerende dienst die zowel voor Amsterdam als AGV werkt, zal het project uitvoeren.

Esther Lans 5522140

© gemeente Amsterdam - 8-03-2000

Deel: ' Verplaatsing rioolzuiveringsinstallaties Amsterdam '
Lees ook