Ministerie van Justitie

28.09.1999

Wetsvoorstel naar de Tweede Kamer: Verruiming strafrechtelijke mogelijkheden bij grootschalige ordeverstoringen

Minister Korthals heeft een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd dat de rechter-commissaris de mogelijkheid geeft personen direct in verzekering te stellen als zij worden verdacht van een strafbaar feit en de kans op herhaling erg groot is. Het gaat bijvoorbeeld om vernieling, mishandeling en opruiing. Het wetsvoorstel behelst een aanpassing van een bestaande procedure en houdt een wijziging in van artikel 540 e.v. Wetboek van Strafvordering.

Maatregel
Door de maatregel kunnen Justitie en politie bij grootschalige ordeverstoringen effectiever optreden. Vooral bij sport- en muziekevenementen (EK 2000) die enkele dagen duren, biedt het wetsvoorstel van minister Korthals uitkomst. Het sluit aan bij een ander wetsvoorstel van het kabinet tegen massale ordeverstoringen. Groepen relschoppers kunnen enkele uren op last van de burgemeester preventief worden opgehouden. Het voorstel van de minister gaat via de weg van het strafrecht waarbij de rechter-commissaris moet beslissen of er ten aanzien van individuele personen, gelet op alle feiten en omstandigheden, voldoende grond is om tot onmiddellijke inverzekeringstelling over te gaan.

Bevel
Als iemand bij een sport- of muziekevenement is aangehouden op verdenking van mishandeling of vernieling, en verwacht wordt dat betrokkene zich in de dagen daarna toch niet zal houden aan een bevel van de rechter-commissaris om geen overtredingen meer te begaan, kan direct inverzekeringstelling volgen. Daarbij geldt als voorwaarde dat de rechter-commissaris zich ervan moet vergewissen dat handhaving van de openbare orde niet met een minder ingrijpend middel kan worden afgedwongen. En er moet een dagvaarding van de officier van Justitie liggen om binnen tien dagen terecht te staan. Bij de directe inverzekeringstelling kan de rechter-commissaris de verdachte maximaal twee termijnen van elk vijf dagen vasthouden.

Anoniem
De wetswijziging kan uitkomst bieden als de rechter-commissaris, omdat een verdachte anoniem wenst te blijven, in twijfel trekt of betrokkene zich wel zal houden aan een bevel dat hem bijvoorbeeld opdraagt zich in de rust van bepaalde voetbalwedstrijden op een politiebureau te melden. Controle is in dat geval niet goed mogelijk. Deze twijfel kan ook bestaan bij een verdachte die behoort tot de harde kern van een groep hooligans. De ervaring leert dat in zulke gevallen de kans op herhaling zeer groot is.

Huidige situatie
In de huidige situatie kan de rechter-commissaris pas tot inverzekeringstelling overgaan als de verdachte die is voorgeleid zich niet heeft gehouden aan een eerder gegeven bevel van de rechter-commissaris om geen strafbare feiten meer te plegen. Als de rechter-commissaris een bevel geeft dan moet de verdachte beloven dat het niet meer gebeurt. Houdt die zich niet aan de belofte dan grijpt de rechter-commissaris in en wordt de verdachte in verzekerde bewaring gesteld. In het voorstel van minister Korthals hoeft het bevel niet meer vooraf te gaan maar mag de rechter-commissaris meteen tot inverzekeringstelling overgaan als hij het niet vertrouwt en verwacht dat de verdachte zich toch niet aan zijn belofte zal houden. Voor ernstige strafbare feiten zal de nieuwe regeling op grond van artikel 540 e.v. Wetboek van Strafvordering niet snel worden toegepast omdat daar voorlopige hechtenis uitkomst biedt.

Voor vragen of commentaar met betrekking tot de inhoud van deze pagina's kunt u terecht bij de Directie Voorlichting van Justitie, telefoon: (070) - 3706850,
email: voorlichting@best-dep.minjust.nl,
fax: (070) - 3707594

Deel: ' Verruiming strafrechtelijke mogelijkheden ordeverstoringen '
Lees ook