Persbericht

"BENEFIT PRO" PROCEDURE :
VERSATEL EN BELGACOM VINDEN EEN AKKOORD


1. Belgacom heeft, in oktober 1999, zijn nieuwe kortingsschema's "Benefit" en "Benefit Pro" voorgesteld. Versatel vindt deze versies van Benefit en Benefit Pro onwettig op de volgende punten:

(i) De basistarieven van Belgacom zijn excessief en incoherent. Benefit en Benefit Pro voorzien vaste kortingen op peak en off-peak die tot 65 % (voor internationale gesprekken) en 21% (voor interzonale gesprekken) gaan. Benefit Pro voorziet, bovenop deze vaste kortingen, volumekortingen op alle verkeer, zonaal inbegrepen (uitgezonderd het Internet verkeer !?). De hoogte van deze kortingen, zeker in de mate dat ze reeds hoge vaste kortingen met volumekortingen worden gecumuleerd, zijn een ernstige aanduiding dat de basistarieven zelf overdreven hoog zijn, en niet georienteerd op de kosten.

(ii) De kortingen zijn discriminerend en niet-transparant.


· De volumekortingen van Benefit Pro bevatten geen enkel mechanisme dat de niet-discriminerende toepassing ervan kan garanderen. Inderdaad, deze kortingen voorzien geen enkele terugbetaling van of aanpassing aan het percentage van de korting, in functie van het door de klant werkelijk behaalde volume.
· Bovendien zijn Benefit en Benefit Pro (en hun toetredingsvoorwaarden) dermate complexe kortingsschema's, dat het voor de eindgebruiker uiterst moeilijk wordt de werkelijke besparing te kennen.

(iii) Belgacom vervalst de mededinging. Belgacom gebruikt diensten die zij nagenoeg als enige kan aanbieden (bvb. zonale telefonie), om een voordeel op interzonale en internationale gesprekken te verwerven. Zo cumuleert Belgacom bijvoorbeeld het zonaal en interzonaal verkeer, om het percentage van de volumekortingen van Benefit Pro op deze beide verkeerstypes te bepalen. Op deze manier zet Belgacom de klant aan om ook voor interzonale en internationale telefonie, bij Belgacom te blijven en/of naar Belgacom terug te keren.


2. Versatel heeft derhalve beslist om "Benefit" en "Benefit Pro" aan te vechten op de volgende wijzen:
· Benefit Pro: Op gerechtelijk gebied, door een vordering tot staking in te leiden voor de Rechtbank van Koophandel van Brussel, op grond van concurrentievervalsing (punt 1 (iii) hierboven) en toepassing van discriminerende en niet-transparante kortingen (punt 1 (ii) hierboven).
· Benefit/Benefit Pro: Op administratief vlak, door (i) het indienen van een formele aanvraag bij het BIPT, om de basistarieven en nieuwe kortingen te toetsen aan het kostenoriënteringsprincipe en (ii) het neerleggen van een klacht bij de Raad voor de Mededinging, wegens misbruik van dominante positie.


3. Het akkoord tussen Versatel en Belgacom betreft de gerechtelijke procedure m.b.t. Benefit Pro, en die werd ingeleid op 9 november 1999 (pleidooien op 10/1 en 17/1/2000).


4. Op 15 november 1999 bracht Belgacom reeds een eerste wijziging aan de voorwaarden van "Benefit Pro", en kwam hierdoor gedeeltelijk tegemoet aan de bezwaren van Versatel met betrekking tot discriminatie (punt 1 (ii) hierboven).

Vervolgens benaderde Belgacom Versatel om te onderhandelen over een akkoord. Dergelijk akkoord werd bereikt op 14 januari en omvat de volgende punten: (1) de volgende wijzigingen zullen worden aangebracht aan "Benefit Pro" : (i) het zonaal en interzonaal verkeer wordt niet meer gecumuleerd om het percentage van de volumekortingen op elk van deze verkeerstypes te bepalen en (ii) de volumekortingen zullen gepaard gaan met voldoende mechanismen die de niet-discriminerende toepassing ervan zullen verzekeren. (2) stopzetting door Versatel van de hangende procedure.


5. Versatel verwelkomt dit akkoord. Dit akkoord beeindigt weliswaar de lopende gerechtelijke procedure, maar heeft geen invloed op de administratieve procedures (BIPT en Raad voor de Mededinging).

VersaTel Telecom International is een onafhankelijke, snelgroeiende, competitieve netwerkbeheerder, die zich voornamelijk richt op de Benelux. VersaTel wil de voornaamste volledig geïntegreerde leverancier worden van lokale toegang en breedbanddiensten met eigen middelen waaronder spraak-, data- en Internet diensten voor bedrijven in de Benelux. VersaTel werd in oktober 1995 opgericht en is sinds juni 1998 actief in België. Het telt meer dan 20 000 zakelijke klanten en 550 werknemers. De aandeelhouders van VersaTel zijn hoofdinvesteerder NeSBIC en haar IT en Telecoms gespecialiseerde NeSBIC CTE Fund, Parisbas Deelnemingen en NPM Capital. VersaTel bouwt momenteel aan een data- en multimedianetwerk van topkwaliteit om aan bedrijven in de Benelux voice-, data- en Internet diensten aan te kunnen bieden. VersaTel Telecom is een beursgenoteerd bedrijf op de beurs van Amsterdam en de Nasdaq National Market onder het symbool "VRSA". Meer nieuws en informatie is verkrijgbaar op http://www.versatel.com/.

Voor meer informatie :

Contact personen :

Katrien Van der Schueren

Tél : 03/ 6102736

Gsm : 0496 59 09 30

Nathalie Brys

Tél : 03/ 610 26 11

Deel: ' Versatel en Belgacom vinden een akkoord over Benefit Pro '
Lees ook