Mededeling voor de vakpers van het ministerie van LNV, 2 maart 1999:

Verschillen tussen minas-laboratoria gering

Uit de resultaten van zes ringtesten die in 1998 zijn uitgevoerd, blijkt dat de verschillen tussen mest-laboratoria gering zijn. Ook scoort geen enkel laboratorium structureel hoger of lager dan de rest.

In 1998 zijn de ringtesten uitgevoerd voor drijfmest; in 1999 zal ook stapelbare mest bij de ringtesten betrokken worden. In het kader van het de verfijnde route van het Mineralenaangifte-systeem (MINAS) worden monsters genomen van elke vracht dierlijke mest. Deze monsters worden op voor MINAS erkende laboratoria geanalyseerd en de resultaten worden aan alle betrokken MINAS-partijen gerapporteerd. De nauwkeurigheid van de laboratoria wordt gecontroleerd door middel van de ringtesten waarvoor de Minister van LNV opdracht heeft gegeven. De onderzoeken zijn aangekondigd en de vier mestmonsters die per ringonderzoek zijn gebruikt waren als zodanig voor het laboratorium herkenbaar. Daarnaast is een zogenoemd blind ringonderzoek uitgevoerd.

De twee mestmonsters die voor dit blinde onderzoek zijn gebruikt waren door de laboratoria niet van normale MINAS monsters te onderscheiden. Aan alle deelnemende laboratoria worden dezelfde monsters aangeboden; de resultaten worden gestuurd naar de organisator van de ringtest.

Vooraf heeft de organisator gecontroleerd of de monsters onderling identiek zijn. De organisator heeft vervolgens bekeken of de gevonden afwijkingen in de resultaten statistisch significant zijn. De resultaten verkregen in de 6 ringtesten laten zien dat de spreiding tussen de laboratoria gering is. Voor de bepaling van fosfaat bedraagt de spreiding 6%. De spreiding in de bepaling van stikstof bedraagt 4%.

De uitslag van de blinde ringtest laat dezelfde resultaten zien.

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: https://www.minlnv.nl/

Deel: ' Verschillen tussen minas-laboratoria gering '
Lees ook