EU - Estonia : Association Council / 2. Meeting

Press Release: Luxembourg (27-04-1999) - Nr. 804/99 (Presse 126)


TWEEDE VERGADERING VAN DE ASSOCIATIERAAD

EUROPESE UNIE - ESTLAND

GEZAMENLIJKE MEDEDELING AAN DE PERS
1. De Associatieraad EU-Estland heeft vergadering op ministerieel niveau gehouden, onder voorzitterschap van de heer Toomas Hendrik ILVES, Minister van Buitenlandse Zaken van Estland en hoofd van de Estlandse delegatie. De delegatie van de EU stond onder leiding van de heer Günter VERHEUGEN, Vice-Minister van Buitenlandse Zaken van Duitsland en fungerend voorzitter van de Raad van de Europese Unie. De Europese Commissie werd vertegenwoordigd door Commissaris Hans van den BROEK.
De Associatieraad heeft, in overeenstemming met de centrale rol die hij in de betrekkingen tussen de EU en Estland dient te spelen, de vorderingen van Estland met zijn voor-bereiding op de toetreding tot de Unie en de ontwikkeling van de bilaterale betrekkingen in het kader van de Europa-overeenkomst bezien. Voorts is er van gedachten gewisseld over internationale aangelegenheden van gemeenschappelijk belang.
2. De Associatieraad verheugde zich over de resultaten van de recente bijeenkomst van de Europese Raad in Berlijn over Agenda 2000, en merkte op dat deze de vastberaden wil van de Unie bevestigen om voort te gaan op de weg die de Unie en de geassocieerde landen van Midden-Europa zijn ingeslagen. Hij nam er nota van dat binnenkort twee nieuwe pretoetredingsinstrumenten (ISPA en SAPARD) zullen worden aangenomen die, samen met PHARE, jaarlijks 3.120 miljoen euro toegewezen zullen krijgen.

De Associatieraad verheugde zich over de vorderingen die tot nu toe met de toetredings-onderhandelingen met Estland zijn gemaakt, en nam er nota van dat de inhoudelijke onder-handelingen eind juni 1999 vijftien van de dertig onderhandelingshoofdstukken zullen bestrijken.

De Associatieraad benadrukte dat het tempo in de pretoetredingsinspanningen vastgehouden moet worden. In dit kader maakte hij de balans op van Estlands voorbereiding op de toetreding in het licht van het in maart 1998 omschreven Partnerschap voor de Toetreding, Estlands Nationale Programma voor de overname van het acquis en het eerste periodieke verslag van de Commissie, van november jongstleden, over de vorderingen op weg naar toetreding.

De Associatieraad feliciteerde Estland met de vorderingen die het heeft gemaakt met het vergemakkelijken van de naturalisatie van stateloze kinderen, als een belangrijke stap op de weg naar verdere integratie van alle inwoners van Estland. De Associatieraad zal de ontwikkelingen met betrekking tot de regelgeving inzake het gebruik van de Estlandse taal op de voet blijven volgen.

De Associatieraad nam er met voldoening nota van dat Estland verdere vorderingen heeft gemaakt met de versterking van de structuren van een markteconomie, met name door het toezicht op de banken aanzienlijk te verscherpen. De structurele hervormingen, waaronder hervormingen van de pensioenen, zijn voortgezet, en de rechtstreekse buitenlandse investeringen zijn toegenomen. Estland heeft ook zijn concurrentievermogen opgevoerd, en er zijn aanzienlijke vorderingen gemaakt met het terugdringen van de macro-economische onevenwichtigheden. De Associatieraad wees er evenwel op dat Estland zijn hervormings-inspanningen dient te blijven voortzetten. Er dient prioriteit te worden gegeven aan de beperking van de onevenwichtigheden op de buitenlandse betalingsbalans en van de inflatie. De prijzen dienen verder geliberaliseerd te worden en de landhervorming dient te worden versneld. Het regelgevend kader en het toezicht voor de andere delen van de financiële sector dan het bankwezen dient ook te worden vervolledigd en versterkt. De Associatieraad nam nota van de vorderingen van Estland met het aanpassingsproces, doch meende dat er meer aandacht moet worden besteed aan handhaving en daadwerkelijke toepassing van de internemarktwetgeving. Ook merkte hij op dat er, hoewel Estland een aantal maatregelen heeft genomen om zijn openbaar bestuur en gerechtelijk apparaat te hervormen, op bepaalde sleutelgebieden nog steeds administratieve tekortkomingen bestaan. Voorts dient de huidige reorganisatie van de instellingen voor financieel toezicht en de ontwikkeling van regionale ontwikkelings-structuren te worden volgehouden en geconsolideerd, om Estland in staat te stellen een effectief gebruik te maken van EU-middelen. Wat het gerechtelijk apparaat betreft moeten er maatregelen worden genomen om het probleem van de menselijke hulpbronnen op te lossen.
3. De Associatieraad besprak ook de ontwikkeling van de bilaterale betrekkingen in het kader van de Europa-overeenkomst. Er werden standpuntnota's uitgewisseld, waarin de twee partijen de ontwikkelingen tot op heden en de prioriteiten voor de toekomst behandelen. De Associatieraad nam er nota van dat de nog onopgeloste vraagstukken gedetailleerd worden behandeld op het niveau van het Associatiecomité en in de dagelijkse samen-werking tussen de ministeriële vergaderingen, teneinde de Associatieraad in staat te stellen een politieke afweging te maken en zich te concentreren op aangelegenheden waarvoor beslissingen op ministerieel niveau vereist zijn.
De Associatieraad nam er nota van dat beide partijen bereid zijn om zo spoedig mogelijk onderhandelingen over handelsconcessies voor landbouwproducten te openen, met het oog op de verdere liberalisering van de handel en de verbetering van de toegang tot de markt. Hij is van mening dat zulks een extra stap op weg naar de toetreding zal vormen.
De Associatieraad memoreerde dat het van belang is dat aan de eisen van de Europa-overeenkomst betreffende overheidssteun wordt voldaan. Hij moedigde Estland aan om het wetgevende en administratieve kader voor de controle van overheidssteun tot stand te brengen en een jaarverslag ter zake op te stellen. De Associatieraad nam nota van de wensen van Estland met betrekking tot de noodzaak om voor het zeevervoer in de Oostzee vrije mededinging te behouden, en spoorde aan tot verdere besprekingen om een oplossing ter zake te vinden. De Associatieraad onderstreepte dat de deelneming van Estland aan communautaire programma's een belangrijke rol speelt in de pretoetredingsstrategie, doordat de Estlandse administratie zo ervaring opdoet met de praktische werkzaamheden in de instanties van de Unie. In dit verband nam de Associatieraad er nota van dat verscheidene besluiten tot vaststelling van de bepalingen voor de deelneming van Estland aan bepaalde communautaire programma's hetzij reeds zijn genomen (op het gebied van onderwijs, opleiding en jongeren, het MKB, cultuur, volksgezondheid), hetzij in bespreking zijn (betreffende met name het 5e kaderprogramma voor OTO).
De Associatieraad verheugde zich over de financiële bijdrage van de Unie tot de ontwikkeling van de Estlandse economie. De sedert 1993 door de Europese Investeringsbank verstrekte leningen hebben een totaal van 88 miljoen euro bereikt. De Associatieraad nam er nota van dat de concentratie van PHARE op de toetreding zal waarborgen dat de steun speciaal wordt gericht op pretoetredingsinvesteringsprioriteiten.

4. De Ministers hebben een vruchtbaar debat over internationale aangelegenheden van gemeenschappelijk belang gevoerd. Zij constateerden met voldoening dat de samenwerking in het kader van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid tussen de EU en de geassocieerde landen zich is blijven ontwikkelen. Zij waren ingenomen met het feit dat Estland consequent gevolg heeft gegeven aan verzoeken van de EU om zich aan te sluiten bij verklaringen, gemeenschappelijk optreden en gemeenschappelijke standpunten die in het kader van het GBVB werden aangenomen, en dat het de daarin vervatte maatregelen heeft uitgevoerd. De Associatieraad legde de nadruk op het belang van regionale samenwerking als middel om stabiliteit en goede nabuurschapsbetrekkingen te bevorderen. Hij verheugde zich over de constructieve rol die Estland op dit gebied speelt, met name in het kader van de Raad van de Oostzeestaten. De Unie bracht harerzijds de noordse dimensie van haar beleid in herinnering.
5. Concluderend sprak de Associatieraad zijn vertrouwen in de ontwikkeling van de betrekkingen in het kader van de Europa-overeenkomst uit, en beklemtoonde hij de cruciale rol die hij verder zal moeten spelen om Estland gereed te maken voor toetreding tot de Unie.


/newsroom/press/c/ACF63.htm

Deel: ' Verslag 2e vergadering Associatieraad EU - Estland '
Lees ook