EU - Slovakia : Association Council / 5. Meeting Go Back

Press Release: Luxembourg (27-04-1999) - Nr. 2007/99 (Presse 125)


VIJFDE ZITTING VAN DE ASSOCIATIERAAD

EUROPESE UNIE - SLOWAKIJE

(Luxemburg, 27 april 1999)

GEZAMENLIJKE MEDEDELING AAN DE PERS
1. De Associatieraad EU-Slowakije heeft op dinsdag 27 april 1999 zijn vijfde zitting op ministerieel niveau gehouden, onder voorzitterschap van de heer Günter VERHEUGEN, Staatsminister van Buitenlandse Zaken van Duitsland en fungerend voorzitter van de Raad van de Europese Unie. De Slowaakse delegatie stond onder leiding van de heer Eduard KUKAN, Minister van Buitenlandse Zaken van de Slowaakse Republiek. De Europese Commissie werd vertegenwoordigd door Commissielid Hans van den BROEK. De Associatieraad heeft, in overeenstemming met de centrale rol die hij in de betrekkingen tussen de EU en Slowakije dient te spelen, de voorbereiding van Slowakije op weg naar de toetreding tot de Europese Unie en de bilaterale betrekkingen in het kader van de Europa-Overeenkomst onder de loep genomen. Voorts is er van gedachten gewisseld over internationale aangelegenheden van gemeenschappelijk belang.

2. De Associatieraad maakte de balans op van de voorbereiding van Slowakije op de toetreding in het licht van het in maart 1998 vastgestelde partnerschap voor de toetreding, het Slowaakse Nationale Programma voor de overname van het acquis en het eerste periodiek verslag van de Commissie, van november jl., over de vorderingen op weg naar toetreding.
De Associatieraad was ingenomen met de inspanningen van de Slowaakse Republiek om haar democratische structuren en praktijken te versterken en met de ondubbelzinnige keuze voor Europese integratie die de nieuwe Slowaakse regering heeft gemaakt en waarmee een belangrijke stap is gezet om aan de politieke criteria van Kopenhagen te voldoen. De Europese Unie zal de komende presidentsverkiezingen, die volgens de bij de grondwetsherziening van januari ingevoerde nieuwe procedure zullen verlopen, aandachtig volgen. Deze verkiezingen zijn voor de Slowaakse regering een nieuwe gelegenheid om haar gehechtheid aan de democratie te tonen. De vorderingen die zijn gemaakt om aan de politieke criteria van Kopenhagen te voldoen, worden door de Commissie besproken in haar volgende periodieke verslag, dat zij aan de Europese Raad van Helsinki zal voorleggen. De Slowaakse zijde is ervan overtuigd dat de Europese Raad van Helsinki de vorderingen van Slowakije op het gebied van de criteria van Kopenhagen zal erkennen en zal besluiten de toetredingsonderhandelingen te openen.
De Associatieraad verheugde zich over de algemene koers van het economische programma van de Slowaakse regering, en meer bepaald over de beleidsmaatregelen om de macro-economische onevenwichtigheden weg te werken en tegelijkertijd de structurele problemen van de Slowaakse economie aan te pakken. Hij moedigde de Slowaakse regering aan om het programma snel en kordaat uit te voeren, vooral voor het bankwezen en de financiële sector, en daarbij te zorgen voor meer openheid en transparantie in het privatiseringsproces en voor een gunstiger klimaat voor rechtstreekse buitenlandse investeringen, om aldus bij te dragen tot de herstructurering van de industrie.
De Associatieraad was ingenomen met de positieve inbreng van de Groep op hoog niveau, die door de Europese Commissie en de Slowaakse regering in het leven is geroepen als tijdelijk instrument; deze heeft de aandacht immers weten te richten op thema's die een belangrijke rol spelen in de voorbereiding van Slowakije op de toetreding tot de Europese Unie. De Associatieraad verheugde zich over het voornemen van de Slowaakse regering om in 1999 snel vooruitgang te boeken met de aanpassing van de wetgeving en met name voor wetgeving te zorgen op het gebied van ambtenarenzaken, overheidssteun, overheidsopdrachten, productvoorschriften en overeenstemmingsbeoordeling. Hij herhaalde groot belang te hechten aan transparantie op deze terreinen. Voorts benadrukte hij dat het overheidsapparaat en de institutionele capaciteit op alle niveaus moeten worden versterkt.
De Associatieraad bracht in herinnering dat een van de prioriteiten van het partnerschap voor de toetreding de ontwikkeling is van een alomvattende energiestrategie voor de lange termijn op basis van efficiëntie en diversificatie en met voldoende aandacht voor het potentieel van duurzame energiebronnen. In dat verband lichtte de Slowaakse zijde de actuele situatie op het gebied van nucleaire veiligheid toe; zij vestigde met name de aandacht op de voortdurende inspanningen om de veiligheid van de centrale Bohunice V-1 te verhogen en aan de internationale normen aan te passen. De Europese Unie merkte op dat deze prioriteit van het partnerschap voor de toetreding de uitvoering van een haalbaar programma voor de sluiting van de centrale van Bohunice behelst.
De Associatieraad verheugde zich over de resultaten van de recente bijeenkomst van de Europese Raad in Berlijn over Agenda 2000, en merkte op dat deze de vastberaden wil van de Unie bevestigen om voort te gaan op de weg die de Unie en de geassocieerde landen van Midden-Europa zijn ingeslagen. Hij nam er nota van dat binnenkort twee nieuwe pretoetredingsinstrumenten (ISPA en SAPARD) zullen worden aangenomen die, samen met PHARE, jaarlijks een totaal bedrag van 3120 miljoen euro toegewezen zullen krijgen.
3. De Associatieraad besprak ook de ontwikkeling van de bilaterale betrekkingen in het kader van de Europa-Overeenkomst. Er werden standpuntnota's uitgewisseld waarin de partijen de ontwikkelingen tot op heden en de prioriteiten voor de toekomst behandelen. De Associatieraad nam er nota van dat de nog onopgeloste vraagstukken gedetailleerd worden behandeld op het niveau van het Associatiecomité en in de dagelijkse samenwerking tussen de ministeriële zittingen, zo kan de Associatieraad politieke afwegingen maken en zich concentreren op aangelegenheden waarvoor beslissingen op ministerieel niveau vereist zijn. De Associatieraad was ingenomen met het besluit van de Slowaakse regering van 29 september 1998 waarbij de invoertoeslag wordt afgeschaft. Hij verheugde zich eveneens over de inwerkingtreding van het protocol inzake de aanpassing van de Europa-Overeenkomst ingevolge de voltooiing van de Uruguayronde en de laatste uitbreiding van de Unie. De Associatieraad nam er nota van dat beide partijen bereid zijn om zo spoedig mogelijk onderhandelingen over wederzijdse concessies voor landbouwproducten te openen, met het oog op verdere liberalisering van de bilaterale handel en verbetering van de toegang tot de markt. Hij is van mening dat zulks een nieuwe stap op weg naar de toetreding zal vormen. De Associatieraad onderstreepte dat de deelneming van Slowakije aan communautaire programma's een belangrijke rol speelt in de pretoetredingsstrategie, doordat de Slowaakse administratie zo ervaring kan opdoen met de praktische werkzaamheden in de instanties van de Unie. In dit verband nam de Associatieraad er nota van dat verscheidene besluiten tot vaststelling van de bepalingen voor de deelneming van Slowakije aan bepaalde communautaire programma's zijn genomen (op het gebied van het MKB en van energie-efficiëntie), of in bespreking zijn (betreffende met name het 5e kaderprogramma voor OTO en de culturele aangelegenheden).
De Associatieraad was ingenomen met het beginsel van de instelling van een Gemengd Raadgevend Comité om de dialoog en de samenwerking tussen de economische en de sociale belangengroepen van de Europese Unie en Slowakije te bevorderen. Het formele besluit hiertoe wordt later genomen, als alle vereiste procedures zijn afgerond.
De Associatieraad verheugde zich over de bijdrage van de Europese Investeringsbank aan de ontwikkeling van de Slowaakse economie, inzonderheid op het gebied van infrastructuur, telecommunicatie en energie.

4. De Ministers voerden een vruchtbaar debat over internationale aangelegenheden van gemeenschappelijk belang. Zij constateerden met voldoening dat de samenwerking in het kader van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid tussen de EU en de geassocieerde landen zich is blijven ontwikkelen. De Associatieraad legde tevens de nadruk op het belang van regionale samenwerking als middel om stabiliteit en goede nabuurschapsbetrekkingen te bevorderen. Hij verheugde zich over de rol die de Slowaakse regering op dit gebied voornemens is te spelen.

5. Concluderend sprak de Associatieraad zijn vertrouwen in de ontwikkeling van de betrekkingen in het kader van de Europa-Overeenkomst uit, en beklemtoonde hij de cruciale rol die hij verder zal moeten spelen om Slowakije voor te bereiden op de toetreding tot de Unie.


/newsroom/press/c/ACFA0.htm

Deel: ' Verslag 5e Associatieraad EU - Slowakije '
Lees ook