Het realiseren van toegevoegde waarde concepten

Tijdens de AKK-projectleidersbijeenkomst van 26 juni 2001 gaf Jack Stroeken van Innovaction, Strategie, Marketing en Innovatie een presentatie over der wijze waarop agro food ketens om kunnen gaan met innovatie en kunnen werken aan het creëren van toegevoegde waarde. Er werd een nadere toelichting gegeven bij de activiteiten van de adviescommissie VIVAK (VItale VArkensvlees Ketenkennisinfrastructuur). VIVAK heeft de volgende doelstellingen:


1. het verbeteren van afstemming tussen vragers en aanbieders van ketenkennis;

2. het verkrijgen van input voor strategisch onderzoek;
3. het ontwikkelen en verder uitbouwen van een netwerk tussen de deelnemende organisaties en onderzoekers.

De relatie tussen kennisinstellingen en het bedrijfsleven is een belangrijk punt van aandacht. Hiervoor zijn een aantal acties opgepakt:


- inrichten van een loket voor onderzoek;
- het opzetten van een training voor ketenonderzoekers;
- inventariseren van de mogelijkheden voor inrichting van een Strategisch Onderzoek Programma

Arjan Monteny lichtte de opzet toe van het co-innovatieprogramma 'Professionalisering van Biologische Afzetketens: het beste van twee werelden'. Het programma is sinds februari van dit jaar in uitvoering. In de bestuursvergadering van maart jl. zijn twee projectontwikkelingsprojecten goedgekeurd. De komende bestuursvergadering liggen weer twee nieuwe (de bestuursvergadering heeft bij dit schrijven reeds plaatsgevonden. De twee projecten zijn goedgekeurd, zie ook elders op deze pagina). Het co-innovatieprogramma heeft een nauwe relatie met de Task Force Marktontwikkeling Biologische Landbouw (TF MBL) die de activiteiten aanstuur. Doelstelling van de TF MBL is een groei te realiseren in het marktaandeel van biologische producten naar 5% in 2004. Arjan Monteny (e-mail link) is aanspreekpunt voor dit programma.

Loek de Lange, hoofd onderzoek bij De Heus Brokking Koudijs, geeft een overzicht van de stand van zaken van het Bestermeat project (Bestermeat project als link weergeven in de tekst naar het A4tje, staat reeds op internet). Hij geeft op hoofdlijnen aan wat de focus is van het project en welke deelaspecten worden uitgewerkt. Daarnaast wordt ingegaan op de knelpunten die men tegenkomt en wat de geconstateerde succes- en faalfactoren zijn.
Specifiek richting onderzoek is de belangrijkste succesfactor het maken van duidelijke afspraken. Een punt van aandacht is ook de concurrentie tussen projecten en de rol van kennistellingen daarin.

Het thema van de volgende projectleidersbijeenkomst is Voedselveiligheid.

Deel: ' Verslag AKK-projectleidersbijeenkomst '
Lees ook