Tweede Kamer der Staten Generaal

Verslag algemeen overleg inzake internemarktraad 7 1999 en 16 maart 2000
Gemaakt: 5-4-2000 tijd: 12:3


1


21501-01 Interne Marktraad

nr. 137 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG

Vastgesteld 3 april 2000

De algemene commissie voor Europese Zaken<1> en de vaste commissie voor Economische Zaken<2> hebben op 15 maart 2000 overleg gevoerd met staatssecretaris Benschop van Buitenlandse Zaken, over:


- het verslag Internemarktraad van 7 december 1999 (21501-01, nr.
133);


- de agenda Internemarktraad van 16 maart 2000.
Van dit overleg brengen de commissies bijgaand beknopt verslag uit.

Vragen en opmerkingen uit de commissies

De heer Van Walsem (D66) vroeg om een nadere toelichting op het voorstel om bij de richtlijnen voor een algemeen stelsel voor erkenning van beroepskwalificaties niet alleen aandacht te besteden aan diploma's, maar ook aan relevante werkervaring. In het verslag van de Internemarktraad van 7 december 1999 te Brussel staat verder dat de Commissie in het voorjaar van 2000 met een mededeling komt over de eisen die aan overheidsopdrachten worden gesteld, omdat langer uitstel niet wenselijk is. Wanneer komt deze?

De heer Van Walsem was een voorstander van de oprichting van een Europese voedselautoriteit (EVA) naar aanleiding van het witboek Voedselveiligheid, omdat er een objectieve autoriteit moet zijn waar de burgers vertrouwen in kunnen hebben. In de Verenigde Staten is er een agentschap voor voedselveiligheid dat zeer veel autoriteit heeft. Volgens de geannoteerde agenda van de Internemarktraad van 16 maart is het standpunt van het kabinet dat een strikte scheiding tussen risico-evaluatie en risicomanagement gewenst is. De taak van risico-evaluatie zou uitbesteed moeten worden aan de EVA en risicomanagement niet. De heer Van Walsem vroeg of dat wel te scheiden is.

Aan de verschillende thema's die aan de orde komen in de Europese Raad in Lissabon wilde de heer Van Walsem toevoegen het ontwikkelen van objectieve maatstaven voor het waarderen van immateriële activa en het stimuleren van laagdrempelige ICT, zodat er zoveel mogelijk burgers aan mee kunnen doen. Het is ook van belang om oog te hebben voor verschillen in ICT-ontwikkeling tussen landen in Europa om te voorkomen dat er een tweedeling ontstaat tussen degenen die wel of niet meedoen op Internet.

Bij het thema mededingingsbeleid, staatssteun en openbare aanbestedingen vroeg de heer Van Walsem speciale aandacht voor de staatssteun aan luchtvaart en scheepsbouw.

Wat betreft "Simpler legislation for the Internal Market" (SLIM) vroeg de heer Van Walsem waarom het nodig is om het projectmatig karakter en de kwaliteit van SLIM-teamleden en SLIM-voorzitter te versterken.

De heer Van Walsem merkte op dat een prioritaire actie voor volwaardige deelname van gehandicapten aan de informatiemaatschappij wel een goed streven is, maar dat lichamelijk gehandicapten vaak juist gemakkelijk met ICT kunnen werken, bijvoorbeeld ook thuis.

De heer Timmermans (PvdA) vond het wel begrijpelijk, maar toch jammer dat de geannoteerde agenda voor de Internemarktraad van 16 maart zo laat is binnengekomen. Deze is wel toegankelijker en uitvoeriger dan de vorige agenda's. De Internemarktraad heeft een sluimerend bestaan geleid, maar onder de nieuwe Commissie zullen er weer een aantal onderwerpen worden opgepakt waar de Kamer graag over geïnformeerd wordt.

Nederland is een groot voorstander van een "concurrentiekrachtraad", maar de meeste andere lidstaten voelen hier niets voor. Het Portugees voorzitterschap heeft plannen voor een samenvoeging van de Internemarktraad, de Toerismeraad en de Consumentenraad. De heer Timmermans vroeg waarom Nederland daar geen voorstander van is.

Bij het witboek Voedselveiligheid is van belang de bevoegdheidsverdeling tussen de EVA en de bureaus in de lidstaten, waar heel uiteenlopende regelingen bestaan. De PvdA-fractie bepleitte een maximale toegankelijkheid van de EVA voor consumentenorganisaties en dergelijke. Deze is wellicht niet nodig, als het op nationaal niveau goed is geregeld. Er kan sprake zijn van conflicterende conclusies, als er geen goede verbindingen zijn tussen de nationale niveaus en de EVA.

De uitgangspunten van het reflectiedocument van het voorzitterschap voor de buitengewone raad van Lissabon sluiten nauw aan op de discussie in de Algemene Raad en Ecofin-raad. De heer Timmermans vroeg wat de bijdrage is van de Internemarktraad aan de voorbereiding van deze top.

Bij het Cardiffproces lijken peer pressure en benchmarking resultaten op te leveren. De globale economische richtsnoeren worden vastgesteld in de Ecofin-raad. Hoe vindt de afstemming plaats met de Internemarktraad, die hierover allerlei themarapporten produceert?

De heer Timmermans vond E-Europa een bijzonder nuttig initiatief van de Commissie om de positie van de consument te versterken. Hij vroeg of er bij de prioritaire actie inzake gezondheidszorg en internet wordt gedoeld op de consulten via internet die in de Verenigde Staten soms plaatsvinden voordat men naar de huisarts gaat.

De heer Timmermans vroeg naar de stand van zaken bij de discussie over het auteursrecht. Hoe wordt de inbreng van Justitie, Economische Zaken en Buitenlandse Zaken gecoördineerd? Nederland heeft zich samen met Engeland lange tijd verzet tegen het volgrecht, maar het Verenigd Koninkrijk is hierbij overstag gegaan. Zijn de tekortkomingen voldoende verzacht of zijn er nog problemen op dit terrein?

De heer De Haan (CDA) merkte op dat het nuttig kan zijn om de agenda te lezen om te begrijpen wat er in het verslag staat. De opmerking in de agenda dat het initiatief van het Fins voorzitterschap om tot een richtlijn voor het auteursrecht te komen is mislukt, schept bijvoorbeeld weinig duidelijkheid.

De formele status van de voedselautoriteit (EVA) moet zijn gericht op risk assessment. Er moeten hoogstaande, wetenschappelijke en onafhankelijke figuren deel van uitmaken, die niet verantwoordelijk zijn voor de uitvoering, want daarvoor zijn de Commissie en de Raad verantwoordelijk. Het Europees Parlement is niet verantwoordelijk voor de uitvoering, maar alleen voor de controle daarop.

De EVA moet de spil worden in een netwerk van nationale instellingen, maar het is niet duidelijk of de EVA een supranationaal karakter moet hebben en of de nationale instituten daaraan neven- of ondergeschikt zijn. Het is belangrijk dat deze bevoegdheid op Europees niveau wordt gesitueerd en niet op nationaal niveau, omdat landen deze anders kunnen gebruiken voor protectionistische doeleinden. Nationale autoriteiten hebben er behoefte aan om problemen onder de tafel te houden, omdat het heel veel geld kost om de eerste te zijn die bijvoorbeeld de aanwezigheid van dioxine toegeeft. Hoe onafhankelijker men is van de nationale autoriteiten des te beter het is voor de langetermijnontwikkeling van de voedselzekerheid.

De heer De Haan wilde het recht om advies te vragen niet beperken tot de Europese instellingen, maar verruimen naar nationale autoriteiten, zoals het parlement, de regering of bijvoorbeeld de Consumentenbond. Het is goed als het parlement of de Consumentenbond naar een autoriteit kunnen gaan die onafhankelijk is, zoals de EVA. In de Nederlandse praktijk wordt ook maar wat aangerommeld. Over de gezondheid van de Nederlandse koeien wordt meer geschreven in het Algemeen Dagblad dan dat er door de Kamer met de regering over van gedachten wordt gewisseld.

De heer De Haan merkte op dat de tekst over de bijdrage die de Internemarktraad wenst te leveren aan de buitengewone Europese Raad inzake werkgelegenheid, economische hervormingen en sociale samenhang veel beter is dan die over de Jumboraad, maar daardoor ook meer commentaar oproept. Hoe denkt de Nederlandse regering op Europees niveau de drempel voor de toegang van consumenten tot alle elektronische snelwegen te verlagen? De Nederlandse regering moet weten hoe zij dat wil doen, voordat zij dat aan Europa kan vragen. De nationale staten moeten dat doen door peer pressure en best practices.

De toegang tot durfkapitaal voor startende ondernemers of ondernemers die voortgaande innovaties willen doen, is in het nieuwe belastingstelsel minder groot, omdat de Tante Agaathregeling minder aantrekkelijk is geworden. Bij de verlaging van kosten voor startende ondernemers zou de regering gebruik moeten maken van de faciliteit die er in Europa is. De boeren zouden dat zeer graag willen, maar de Nederlandse regering doet dat niet, omdat zij geen cofinanciering wil. De Nederlandse regering slaat geen al te best figuur op deze gebieden.

Europa scoort heel goed met fundamenteel onderzoek, maar bij de vertaalslag naar praktische innovaties loopt het achter ten opzichte van de Verenigde Staten en Japan. Dat wordt al jaren geconstateerd, maar er wordt niet veel vooruitgang bij geboekt.

Het Cardiffproces ligt mooi op schema. De heer De Haan was hier langzamerhand wat enthousiaster over geworden. In het kader van de Internemarktraad worden er allerlei jaarrapportages en sectorrapporten gemaakt. Dat kan wel nuttig zijn, maar deze moeten dan worden ingebracht bij de globale economische richtsnoeren van Ecofin-raad. Als dat serieus wordt aangepakt, wordt de Internemarktraad een soort onderraad van Ecofin-raad.

SLIM loopt ook goed. De Nederlandse regering neemt hierbij de juiste standpunten in en de Europese Commissie heeft hierbij goede initiatieven genomen.

De heer De Haan vroeg verder wat de gevolgen zijn van het aanvaarden van het compromis over het volgrecht voor het Nederlands recht, waarin bijvoorbeeld geldt dat boeken en muziekstukken na vijftig jaar vrij zijn van auteursrecht. Wat moet daarin worden veranderd en is dat acceptabel?

Mevrouw Voûte-Droste (VVD) constateerde dat het verslag erg summier is. Bij de volgende agenda zou zij graag een verslag zien dat op dezelfde manier is opgezet als de voorliggende agenda. Dat draagt bij aan een goede uitwisseling van informatie.

Mevrouw Voûte vroeg naar het standpunt van de regering over de parallelle invoer en uitputting merkenrecht. Kiest de regering net als de VVD-fractie voor wereldwijde uitputting?

Bij overheidsopdrachten zou aandacht besteed moeten worden aan innovatief aanbesteden. In Nederland en Europa is nog veel winst te bereiken op dit gebied, omdat het aanbesteden hierdoor goedkoper wordt.

Bij de inbreng van Nederland dat er sprake moet zijn van duurzame economische groei en werkgelegenheid, waarbij de sociale samenhang wordt behouden en versterkt, merkte mevrouw Voûte op dat het subsidiariteitsbeginsel voorop dient te staan. Dat betekent uitvoering door de nationale lidstaten en geen extra bevoegdheden voor de Europese Unie, tenzij deze strikt noodzakelijk zijn. Als nationale lidstaten doen wat zij kunnen doen, wordt het rondpompen van geld vermeden. Mevrouw Voûte zag ook niets in papieren werkgelegenheidsplannen.

De Europese voedselautoriteit moet vooral actief zijn op het gebied van risico-evaluatie, preventie en het aanreiken van goede instrumenten. Het risicomanagement moet uiteindelijk terechtkomen bij de lidstaten. Er is een Europees netwerk nodig, met gebruikmaking van informatietechnologie en samenwerking met wetenschappelijke instellingen. In de agenda staat dat risicomanagement de taak is van de Commissie, de Raad en het Europees Parlement, maar dat is erg vanuit Europa gedacht. Mevrouw Voûte wilde hieraan toevoegen dat de lidstaten het management moeten uitvoeren.

Over onderwijs en menselijk kapitaal merkte mevrouw Voûte op dat de nationale lidstaten alleen op onderwijsgebied kansen krijgen. Op Europees niveau kan wellicht alleen wetenschappelijk en precompetitief onderzoek worden gecoördineerd. Voor onderzoek en innovatie is er het vijfde kaderprogram dat precompetitief moet blijven.

ICT en elektronische infrastructuur kunnen gedeeltelijk in Europees verband worden vormgegeven, maar het ondernemersklimaat moet op nationaal niveau gestalte krijgen. Mevrouw Voûte merkte op dat het verlagen van de drempel voor de toegang tot nieuwe informatietechnologieën voor consumenten, verlaging van de kosten voor startende nieuwe ondernemingen en vereenvoudigde en verbeterde toegang tot risicokapitaal bij uitstek nationale thema's zijn.

Informatietechnologie en e-commerce zijn van groot belang voor de innovatie van producten, voor netwerken en voor virtuele communicatie en dienstverlening aan de klant. Een aandachtspunt hierbij moet zijn bedrijfsspionage via satellieten. Volgens Commint (Communications Intelligence), waar Echelon deel van uitmaakt, komt bedrijfsspionage in veel landen op grote schaal voor, waarbij het vaak gaat om militaire projecten. Mevrouw Voûte vroeg de staatssecretaris om dit aan de orde te stellen.

De hervormingen van Cardiff moeten voortvarend worden voortgezet, met name wat betreft mededinging, de liberalisatie van publieke diensten, de nadruk op reciprociteit en level playing field en het SLIM-project voor het terugdringen van administratieve lasten. Mevrouw Voûte onderschreef de kritiek dat het SLIM-project al jaren loopt en dat er niet zoveel uitkomt. Zij had zich erover verbaasd dat de Internal Market Advisory Council (IMAC) een subgroep krijgt die praat over SLIM. Er moet niet over gepraat worden, maar er moet wat aan worden gedaan.

Mevrouw Voûte was van mening dat het auteursrecht wel gerespecteerd moet worden, maar niet uitgebreid mag worden, omdat dit ten koste gaat van de ontwikkelingen op internet. Zij vroeg naar het standpunt van de regering over de dertiende richtlijn om bij overnames een verplicht bod op aandelen te introduceren als bescherming van minderheidsaandeelhouders. Om welk percentage gaat het dan?

Het antwoord van de regering

De staatssecretaris van Europese Zaken zegde toe dat in het volgende verslag de lijn van de agenda wordt gevolgd. Er wordt geprobeerd om bij het erkennen van beroepskwalificaties in Europa te komen tot systematisering en codificatie, niet alleen van diploma's, maar ook van werkervaring, omdat de mobiliteit daardoor bevorderd kan worden. De regering is nog steeds voorstander van wereldwijde uitputting merkenrecht, zoals in de agenda staat. Commissaris Bolkestein komt naar verwachting deze maand met een mededeling over overheidsopdrachten.

Bij de geannoteerde agenda van de Internemarktraad van 16 maart is het witboek Voedselveiligheid het belangrijkste onderwerp, dat ook in de Landbouwraad en de Volksgezondheidsraad aan de orde komt. De regering werkt aan een uitgebreid formeel antwoord op het witboek, dat zij op grond van de dertigdagentermijn voor reacties op witboeken binnen veertien dagen denkt af te kunnen ronden. Dit wordt nog aan de Kamer voorgelegd, zodat er een uitgebreide discussie over kan plaatsvinden.

Centraal hierbij staat het oprichten van een voedselautoriteit met voldoende kwaliteit en zeggingskracht om de Europese invalshoek bij voedselveiligheid te waarborgen, zoals nodig is gebleken bij de problemen van de afgelopen jaren. De kerntaak van deze autoriteit is de wetenschappelijke analyse, waaraan onafhankelijkheid onlosmakelijk verbonden is. Het is van belang dat er banden zijn met wetenschappers op nationaal niveau, omdat voorkomen moet worden dat er impasses ontstaan doordat adviezen van de voedselautoriteit op nationaal niveau worden bestreden. Voor de overgang van de advisering naar de besluitvorming is het ook van groot belang dat er netwerkachtige verbindingen zijn.

Een verschil met de Verenigde Staten is de overgang tussen advisering, besluitvorming en toepassing. Er is in Europa besloten dat de besluitvorming over de risico's en de marges, die daarbij geaccepteerd worden een politieke zaak is die democratisch gecontroleerd wordt. De regeringen en de nationale parlementen dienen daarin het laatste woord te hebben. Dat kan niet aan een onafhankelijke autoriteit uitbesteed worden. De uitvoering moet plaatsvinden door de bevoegde autoriteiten binnen de lidstaten, die daarop aanspreekbaar en controleerbaar zijn. In Nederland zijn een aantal uitvoeringsbevoegdheden in convenanten met sectoren vastgelegd. Dan gebeurt de uitvoering door de sector zelf en niet door de Nederlandse overheid. Er is dus een keten van verantwoordelijkheden.

De staatssecretaris wilde nog geen afgerond oordeel geven over de vraag of organisaties zoals de Consumentenbond ook adviezen mogen vragen. Hij wilde hiertoe een voorzet geven bij het kabinetsstandpunt over het witboek, maar daarover moet nog overleg plaatsvinden met de bewindslieden van LNV en VWS.

De controle van de voedselveiligheid vindt plaats door nationale diensten, al of niet in samenwerking met de sector of het bedrijfsleven. Daarop moet supervisie zijn in Brussel aan de hand van bepaalde standaarden voor kwaliteit en effectiviteit. Een van de lessen uit het verleden is dat er niet kan worden vertrouwd op de papieren werkelijkheid van de nationale controlediensten. Het belang van goede controle waar de lidstaten over en weer op kunnen vertrouwen, is hiervoor ook te groot. Er moet dus worden gekeken naar de feitelijke uitvoering en de organisatie van de controle in de lidstaten. Het meest logisch is dat dit door de Commissie gebeurt, omdat het niet zozeer onderdeel is van risk assessment door de voedselautoriteit, maar van risk management, zowel besluitvorming als uitvoering. De Commissie moet standaarden opstellen, zodat zij de mogelijkheid heeft om de lidstaten door te lichten.

Bij de buitengewone Europese Raad van Lissabon zijn een aantal invalshoeken gekozen die aansluiten bij de Internemarktraad. In Lissabon worden afspraken gemaakt die op Europees niveau een vervolg moeten krijgen, zoals over de ontwikkeling naar de Europese onderzoeksruimte, gebruikmaking van onderzoek over de grenzen heen, aansluiting van het bedrijfsleven op het onderzoek, het simpeler en goedkoper maken van een Europees octrooi, de ontwikkeling van risicokapitaal of de kapitaalmarktontwikkeling op Europees niveau.

Er zijn ook onderwerpen aan de orde op het gebied van onderwijs, sociale zekerheid en werkgelegenheid, waarbij het beleid conform de bestaande bevoegdhedenverdeling op nationaal niveau wordt gemaakt. Daar wordt niet aan getornd, maar de beleidsagenda's in de lidstaten kunnen wel worden vergeleken door benchmarking. Bij het werkgelegenheidsbeleid is al enige vooruitgang geboekt door de Luxemburgse richtsnoeren. De subsidiariteit en de geldstromen blijven onaangetast, maar door een scherpe vergelijking van wat er in de verschillende lidstaten gebeurt op het gebied van innovatie, de verspreiding van kennis en de effectiviteit van onderwijs, kan men van elkaar leren. Op nationaal niveau moet dan weer worden gepraat over de uitwerking van die doelstellingen.

De verhouding tussen het Cardiffproces en Ecofin-raad is vastgelegd in een staande procedure. De Internemarktraad geeft een advies dat wordt verwerkt in de Broad Economic Policy Guidelines die door de Ecofin-raad worden opgesteld. De staatssecretaris zegde toe de gevolgen van de behandeling hiervan voor de Internemarktraad in de gaten te houden. Bij de top van Lissabon komt ook aan de orde waar de interne markt nog niet voldoende is afgerond, zoals bij de regelgeving rond e-commerce, normalisatie, standaardisatie en aspecten van staatssteun. Bij het Cardiffproces kunnen er conclusies worden getrokken over deze onderwerpen, die nader kunnen worden uitgewerkt door de Internemarktraad.

Bij de SLIM-operatie is de geannoteerde agenda misschien te openhartig geweest over de teams. Het probleem was dat degenen die de richtlijnen hadden gemaakt vervolgens in het vereenvoudigingsteam werden gezet. Dat leidde tot stagnatie. Er moeten niet alleen wetenschappers in zo'n team zitten, maar ook trekkers die zorgen dat er wat uit komt.

De subgroep van IMAC is bedoeld om op ambtelijk niveau een verbinding te leggen met de Raad en de Commissie, zodat het SLIM-proces beter bestuurbaar wordt en meer resultaten oplevert.

De staatssecretaris zegde toe dat hij de mededeling van de Commissie over E-Europe bij het verslag voegt. Nieuwe technologische ontwikkelingen op Europees niveau kunnen tot doorbraken leiden bij voorzieningen voor gehandicapten, zoals teksttelefonie. Hier bestonden tien verschillende soorten van, maar er is nu één standaard ontwikkeld Bij de gezondheidszorg gaat het om de toepassing van informatie- en communicatietechnologie, niet alleen om bijvoorbeeld een arts via internet te raadplegen, maar ook om de productiviteit en de efficiency in de gezondheidszorg te vergroten. In Nederland zijn netwerken gebruikt om wachtlijsten transparant te maken, te stroomlijnen en op te schonen.

Er vindt een heel summiere eerste gedachtewisseling plaats over het auteursrecht, die pas bij de volgende Internemarktraad eventueel tot besluitvorming leidt.

Er wordt waarschijnlijk wel een besluit genomen over het volgrecht. Los van het standpunt dat men hierover kan innemen, is hierbij sprake van een aantoonbare verstoring van de interne markt. Werken van Duitse kunstenaars worden bijvoorbeeld in Londen verkocht en niet in Frankfurt, omdat er in Londen geen royalty's bestaan en in Duitsland en in Frankrijk wel. De landen die zich sterk hebben gemaakt voor het volgrecht, hebben behoorlijk wat water bij de wijn gedaan, zodat er een redelijk compromis is ontstaan waar Nederland en het Verenigd Koninkrijk mee akkoord kunnen gaan. De drempel voor het bedrag waarover geheven wordt is verhoogd naar 4000 euro. Er is een maximale royalty van 12.500 euro. Er is een termijn van vijf jaar voor de implementatie. In de komende tien jaar kan de regeling alleen van toepassing worden verklaard op levende kunstenaars en niet op dode. Het is beter om tot een besluit te komen dan om zo'n onevenwichtige situatie voort te laten bestaan. De staatssecretaris zegde toe dat er zo snel mogelijk informatie komt over de gevolgen ervan, zodat er met de Kamer kan worden overlegd over de implementatie in de komende jaren.

Het Portugese voorzitterschap heeft voorgesteld om de Internemarktraad samen te voegen met de Consumentenraad en de Toerismeraad, maar de Nederlandse regering geeft de voorkeur aan een raad die zich met economische structuurvraagstukken bezighoudt, waar de Industrieraad en de Energieraad bij nodig zijn. Als er geen steun is voor dit streven naar een "concurrentiekrachtraad", zal Nederland het voorstel voor samenvoeging van deze raden niet blokkeren, want dat is dan de next-bestvariant.

De Kamervragen over spionage zijn al beantwoord door de minister van Buitenlandse Zaken.

De voorzitter van de algemene commissie voor Europese Zaken,

Patijn

De voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken,

Biesheuvel

De griffier van de vaste commissie voor Economische Zaken,

Tielens-Tripels


1 Samenstelling:

Leden: Weisglas (VVD), Scheltema-de Nie (D66), Van Middelkoop (RPF/GPV), Voûte-Droste (VVD), Verhagen (CDA), Rouvoet (RPF/GPV), Van Oven (PvdA), ondervoorzitter, Marijnissen (SP), Hessing (VVD), Hoekema (D66), De Haan (CDA), Koenders (PvdA), Vendrik (GroenLinks), Weekers (VVD), Timmermans (PvdA), Ross-van Dorp (CDA), Patijn (VVD), voorzitter, Karimi (GroenLinks), Eurlings (CDA), Bussemaker (PvdA), Van den Akker (CDA), Albayrak (PvdA), Van Baalen (VVD)

Plv. leden: Blaauw (VVD), Dittrich (D66), Van den Berg (SGP), Wilders (VVD), Van Ardenne-van der Hoeven (CDA), De Graaf (D66), Valk (PvdA), Van Bommel (SP), Remak (VVD), Ter Veer (D66), Van der Knaap (CDA), Waalkens (PvdA), Harrewijn (GroenLinks), Geluk (VVD), Zijlstra (PvdA), Mosterd (CDA), Verbugt (VVD), M.B. Vos (GroenLinks), Visser-van Doorn (CDA), Feenstra (PvdA), Balkenende (CDA), Örgü (VVD), Gortzak (PvdA), Crone (PvdA)


2 Samenstelling:

Leden: Blaauw (VVD), Biesheuvel (CDA), voorzitter, Witteveen-Hevinga (PvdA), Leers (CDA), Voûte-Droste (VVD), ondervoorzitter, Van Zuijlen (PvdA), M.B. Vos (GroenLinks), Rabbae (GroenLinks), Marijnissen (SP), Hessing (VVD), Giskes (D66), Crone (PvdA), Van Dijke (RPF/GPV), Van Walsem (D66), Hofstra (VVD), Wagenaar (PvdA), Verburg (CDA), Stroeken (CDA), Ravestein (D66), Geluk (VVD), Van den Akker (CDA), Blok (VVD), De Boer (PvdA), Hindriks (PvdA)

Plv. leden: Snijder-Hazelhoff (VVD), Atsma (CDA), Kalsbeek (PvdA), Wijn (CDA), Klein Molekamp (VVD), Schoenmakers (PvdA), Van der Steenhoven (GroenLinks), Vendrik (GroenLinks), Poppe (SP), Kamp (VVD), Van den Berg (SGP), Kuijper (PvdA), Van Middelkoop (RPF/GPV), Schimmel (D66), Van Baalen (VVD), Herrebrugh (PvdA), Schreijer-Pierik (CDA), Van der Hoeven (CDA), Bakker (D66), Van Beek (VVD), De Haan (CDA), Udo (VVD), Smits (PvdA), Hamer (PvdA), Koenders (PvdA)

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Verslag algemeen overleg inzake internemarktraad EU '
Lees ook