EU Troika - Macedonia : Political Dialogue Meeting / Joint Statement

Press Release: Luxembourg (27-04-1999) - Nr. 7565/99 (Presse 122)


Verklaring na afloop van de politieke-dialoogbijeenkomst

op ministerieel niveau van de trojka van de Europese Unie

en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië

De EU-Trojka heeft op ministerieel niveau () vergaderd met de Eerste Minister, de heer Ljubco Georgievski, en de minister van Buitenlandse Zaken, de heer Alexsandar Dimitrov om de betrekkingen tussen de EU en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en de gevolgen van de Kosovo-crisis voor de stabiliteit in de regio verder te beoordelen. De bijeenkomst bood de gelegenheid om uitgebreid van gedachten te wisselen over de huidige situatie in de Balkan, voortbouwend op de continue dialoog met de landen in de regio, die is ingesteld tijdens de bijeenkomst in Petersberg op 1 april en de bijeenkomst in Luxemburg op 8 april, alsmede op de reguliere bilaterale contacten.

De bezorgdheid van zowel de EU als de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië tijdens de bijeenkomst ging voornamelijk uit naar de afschuwelijke situatie in Kosovo. De EU en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië waren er beide voorstander van om voor de crisis te zoeken naar een politieke oplossing, die gebaseerd moet zijn op de volledige aanvaarding door president Milosevic van de voorwaarden die de internationale gemeenschap heeft gesteld, namelijk:
- controleerbare beëindiging van alle militaire operaties en onmiddellijke stopzetting van de moordpartijen;
- terugtrekking van alle militaire, politiële en paramilitaire eenheden uit Kosovo;

- instemming met de stationering van een internationale vredesmacht;

- instemming met de onvoorwaardelijke terugkeer van alle ontheemden en ongehinderde toegang van de humanitaire hulporganisaties tot deze mensen;

- een overtuigend bewijs dat hij bereid is op basis van het akkoord van Rambouillet verder te
werken aan de totstandbrenging van een politieke kaderovereenkomst voor Kosovo overeenkomstig het internationale recht en het Handvest van de Verenigde Naties.

De EU herhaalde haar toezegging de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië bij te zullen staan en de politieke, sociale en economische last te helpen dragen die op de bevolking van de Republiek rust ten gevolge van het onverantwoorde en misdadige etnische zuiveringsbeleid van de troepen van president Milosevic.

De EU sprak haar waardering uit voor de inspanningen die de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië zich getroost om het lot van de vluchtelingen te verlichten en spoorde de Republiek krachtig aan op die weg voort te gaan, onder meer door volledig samen te werken met en toegang te verlenen aan internationale organisaties en NGO's. De EU bevestigde dat de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië 25 miljoen euro begrotingssteun krijgt voor uitgaven in verband met de vluchtelingen zodra alle daartoe noodzakelijke informatie aan de Commissie is verstrekt. Te dien einde is de Commissie verzocht de nodige bijstand te leveren.

De deelnemers toonden zich verheugd over het voornemen van de Europese Commissie om in het kader van de regionale aanpak en de bijdrage van de EU tot een toekomstig stabiliteitspact met spoed na te gaan hoe de contractuele betrekkingen tussen de EU en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië op het niveau van een associatieovereenkomst kunnen worden gebracht.

Beide partijen waren het erover eens dat een geleidelijke integratie van de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië in de Europees-Atlantische structuren een belangrijk element is in de context van het voorgestelde Stabiliteitspact voor Zuidoost-Europa. De EU benadrukte de belangrijke rol die de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië speelt in de stabiliteit van de gehele regio, vooral wat betreft de democratisering en de betrekkingen tussen de verschillende bevolkingsgroepen. Dit dient tot uiting te komen in de verdere dynamische ontwikkeling van de samenwerking tussen de EU en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië.

______________


/newsroom/press/c/ACF8D.htm

Deel: ' Verslag bijeenkomst EU-trojka en Macedonië '
Lees ook