Amsterdam Oud Zuid

Verslag van de 1e werkgroepbijeenkomst Theophile de Bockstrook van 7 maart 2000 Nieuwsdatum: 15-Mar-2000

Verslag van de 1e werkgroepbijeenkomst Theophile de Bockstrook van 7 maart 2000

Meer informatie?
Met alle vragen kunt u terecht bij projectleider Fons Diepenbrock, telefoon (020) 678 1889 of Michaël Kowalski, telefoon (020) 678 1690. Of klik hier voor e-mail

Inleiding
Wiepke van Erp Taalman Kip heet de aanwezigen welkom en licht het programma van de werkgroepbijeenkomst toe. Iedereen heeft het verslag van de buurtvergadering van 24 februari jl. ontvangen. Hieruit blijkt dat met name vier aspecten in de algemene belangstelling stonden:
1. groen

2. voorzieningen buiten (recreatie, sport- en spelvoorzieningen, speeltuin)

3. voorzieningen binnen (ontmoetingsplek/paviljoen, seniorenwoningen, sociale voorzieningen)

4. (fiets)verkeer en parkeren (parkeerruimte, verkeer Haarlemmermeerstraat, fietspaden)

Werken in subgroepen
Het is de bedoeling voor de eerste helft van de avond om in vier subgroepen eerste globale ideeën uit te werken en hierbij de volgende vragen te beantwoorden:
· Wat wil je? (globale keuzes)
· Wat wil je realiseren? (eventuele detaillering) · Wat is daarvoor nodig? (gebouwen/faciliteiten) · Wat zijn de consequenties daarvan (in ruimtelijk en sociaal opzicht)?
Voor het gemak is een hand-out beschikbaar waarop is samengevat wat door deelnemers van de bewonersavond op 24 februari is gezegd. Dit A4-tje dient als houvast voor de uitwerking in de werkgroep en legt geen verplichtingen op. Iedere subgroep wordt door deskundige stadsdeelmedewerker(s) ondersteund die geen leidende of sturende rol hebben.

Terugkoppeling denkrichtingen per subgroepje
Na een pauze koppelt ieder subgroepje haar bevinden terug.

1. Groen
· Groen zoveel mogelijk behouden.
· Op plek gebouw voormalig N. Maesschool liefst geen bebouwing. · Jacob Marisplein: groen en hekwerk behouden, wel beter onderhoud nodig.
· Struikgewas naast J. Marisplein onveilig dus qua inrichting veranderen (laag houden bijvoorbeeld), bomen behouden. · Achterkant J. Marisplein (kant koeienveld) is onaantrekkelijk, huizen op groene manier van koeienveld scheiden. · Koeienveld: functionelere bankjes plaatsen, tafels toevoegen, geen hondenuitlaatstrook aanbrengen, wel faciliteiten zoals hondenpoepzakken en afvalbakken plaatsen. Bollenveld herinstalleren en kleurenpatroon van vroeger realiseren.
· Haag langs Haarlemmermeerstraat behouden, bij voorkeur met doorns. · Kiosken (vis en bloemen) behouden maar met mooier uiterlijk. · Dijkje achter bloemstal verwijderen en één hoogte van oppervlak aanhouden.
· Schoolgebouw weg => prieel.
· Betere doorvoer fietspad regelen.
· Groen tussen Warmondstraat en fietsbrug wenselijk. · Aan oostkant van speeltuin bomen plaatsen.
· Parkeren: verlaagd en gecombineerd met groen achter walletje. · Kade Westlandgracht (parallel aan T. de Bockstraat): groener maken en op één hoogte met overig terrein brengen of subtieler laten aflopen. Paden met grind afwerken.
· Struikgewas tussen bomen aan kade Westlandgracht verwijderen of lager houden.
· Op kop kade (bij fietsbrug) tafels en stoelen plaatsen. · Speeltuin niet veranderen.


2. Voorzieningen buiten
· Jacob Marisplein heeft onderhoud nodig.
· Afscheiding tussen huizen J. Marisplein en koeienveld moet vriendelijker.
· Koeienveld zelf open houden, wel (meer) toezicht houden i.v.m. hondenpoep.
· Schoolgebouw liefst weg, in plaats daarvan groenvoorzieningen. Rozenperken bijvoorbeeld door scholen laten onderhouden. Walletje langs Haarlemmermeerstraat uit veiligheidsoverwegingen houden. · Snelheidscontrole Haarlemmermeerstraat noodzakelijk. · Platanen langs school zijn somber, gevarieerder groen is wenselijk. · Wat de hele strook betreft (exclusief speeltuin): geen hangplekken of ondergrondse garages in het gebied.
· Verlaagd parkeren zou prima zijn.
· Huidige fietsbrug moet ook in toekomst fiets- en voetgangersbrug blijven
· Voorzieningen speeltuin: oké, verder inkleuren. · Eventuele bebouwing voor multifunctionele voorziening aan de westkant van de strook (kop Westlandgracht) plaatsen. · Fietsenrekken aan Westlandgracht in groen integreren. · Looproutes aan Westlandgracht opener houden.
· Kade moet vriendelijker en bruikbaarder.


3. Voorzieningen binnen
· Seniorenwoningen: ergens tussen Haarlemmermeerstraat en Woestduinstraat of op het Andreasterrein integreren. · Voorzieningengebouw op plek van voormalig schoolgebouw realiseren: dienstencentrum vlakbij een bushalte ideaal. Voorzieningen zoals maatschappelijke dienstverlening, GGD, postkantoor, bejaardensociëteit enz. zijn denkbaar (omdat de speeltuin nu aan de gracht ligt is dit niet in één gebouw aan de Westlandgracht te realiseren). · Kop Westlandgracht aan de westkant van de strook: gebouw bij speeltuin voor wijkcentrumachtige voorzieningen (sport, kinderopvang enz.) gebruiken. Eventueel is een kinderboerderij mogelijk.

4. verkeer en parkeren
· Er is meer parkeerruimte nodig.
· Parkeergarage voor bewoners met gedeeltelijk gebruik als transferium (d.w.z. parkeren en met openbaar vervoer de stad in) eventueel onder Westlandgracht.
· Toegangsbrug tot Andreasterrein niet voor auto´s openen. · Verkeersluwe inrichting voor het hele gebied veiligstellen. · Breder trottoir met name langs westelijke T. de Bockstraat aanleggen (werd in verleden wegens ambulanceverkeer versmald). · Fietsroute moet blijven maar wel verbeterd worden. In het bijzonder knelpunt voor fietsverkeer ter hoogte Warmondstraat richting Vondelpark aanpakken.
· Haarlemmermeerstraat: verkeersveiligheid verbeteren, snelheidsovertredingen aanpakken, stoplicht houden, oorzaak ongelukken wegnemen (drempel, extra zebrapad, flitsen, ribbelzones toepassen). · Theophile de Bockstraat: extra zebrapad ter hoogte van speeltuin voor overstekende kinderen aanleggen.

Discussie naar aanleiding van terugkoppeling
Het idee van een transferium strookt volgens sommigen niet met de gedachte van een verkeersluw gebied. Een ondergrondse parkeergarage zou ook problemen omtrent veiligheid met zich meebrengen. Er wordt de suggestie gedaan dit idee eerder op de ontwikkelingen van het Surinameplein te betrekken.
Voor een ontmoetingsplek op de kop van de Westlandgracht aan de westkant van de strook is onder de aanwezigen een breed draagvlak. Een dienstencentrum heeft eveneens een redelijk draagvlak. Seniorenwoningen zouden niet perse op de strook zelf moeten komen. Het Andreasterrein wordt ook als geschikte locatie gezien. Voor vervolgbijeenkomsten wordt de aanwezigheid van een vertegenwoordiger van stadsdeel Slotervaart/Overtoomse Veld op prijs gesteld. Medewerkers van het stadsdeel hebben begin april een gesprek met een viertal jongeren uit de buurt die voorlopig niet aan de werkgroep deelnemen. Hun ideeën worden aan de werkgroep teruggekoppeld.
Afronding en verdeling van huiswerk
Tijdens de volgende werkgroepbijeenkomst op donderdag 30 maart worden de globale ideeën van deze avond nader uitgewerkt. In de tussentijd proberen bewoners en medewerkers van het stadsdeel vragen te beantwoorden die tijdens de avond naar boven zijn gekomen. De antwoorden helpen de werkgroep om vervolgens doelgerichter aan de slag te gaan.

Deel: ' Verslag bijeenkomst Theophile de Bockstrook A'dam Oud Zuid '
Lees ook