Tweede Kamer der Staten Generaal


21501001.133 brief sts buza verslag interne markt raad 7 december 1999
Gemaakt: 20-12-1999 tijd: 11:13


6


21501-01 Interne Marktraad

Nr. 133 Brief van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 december 1999

Hierbij heb ik de eer U aan te bieden het verslag van de Interne Markt Raad gehouden op 7 december 1999 te Brussel.

DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKEN

D.A. Benschop

VERSLAG INTERNE MARKT RAAD D.D. 7 DECEMBER 1999

Strategie voor de interne markt

Doc COM (1999)yyy final, d.d. 24-11-1999

De Raad keurde de strategie voor de Interne Markt goed en zal deze voorleggen aan de ER van Helsinki.

Commissaris Bolkestein vroeg aandacht voor het feit dat de strategische doelstellingen zijn uitgewerkt in meer dan 100 operationele doelstellingen, zowel wetgevende als niet-wetgevende. Deze operationele doelstellingen weerspiegelen de prioriteiten van de Commissie voor de komende periode. De Lidstaten krijgen alle gelegenheid op de voorstellen te reageren. De Commissie zal nog indicatoren ontwikkelen om te meten in welke mate de gewenste resultaten zijn bereikt. De korte termijndoelstellingen zullen elk jaar opnieuw worden bijgesteld.

Lidstaten verwelkomden de strategie en gaven aan in de vervolgdiscussies nog een aantal eigen accenten te willen leggen. Diverse delegaties onderstreepten het belang van het Cardiff-proces. Ook werd gewezen op de rol van de Interne Markt bij het verbeteren van het welzijn van de burgers en bij het vergroten van het vertrouwen van de consument in de kwaliteit van goederen (m.n. voedsel) en diensten. Ook de steun voor het MKB werd aangemoedigd.

Gezamenlijk programma van de drie voorzitterschappen

Doc. 12928/99 MI 115

De Raad heeft van gedachten gewisseld over het gezamenlijke programma van de drie voorzitterschappen (Finland, Portugal en Frankrijk).

De Portugese delegatie kondigde de volgende prioriteiten aan voor de Interne Marktraad onder het Portugese voorzitterschap:

Bespreking van de 15 nationale rapporten over de werking van de Interne Markt. De conclusies van deze evaluatie zullen een belangrijke inbreng vormen voor de speciale ER inzake werkgelegenheid, economische hervorming en sociale cohesie in Lissabon; veel aandacht voor een dialoog met burgers en bedrijven over het functioneren van de Interne Markt; voedselveiligheid. Dit belangrijke thema zal niet alleen in de Interne Markt aan de orde komen, maar ook worden besproken in andere betrokken Raden; SLIM; wederzijdse erkenning van diploma's; intellectueel eigendom, m.n. t.a.v. de ethiek bij het gebruik van auteursrechten m.n. in de informatiemaatschappij; bescherming persoonsgegevens.

De Franse delegatie deelde mee dat tijdens het Franse voorzitterschap een aantal van bovengenoemde dossiers zullen worden voortgezet en vooral aandacht zal worden besteed aan overheidsaankopen; intellectueel eigendom en namaak, financiële diensten op afstand, voedselveiligheid, standarisatie en wederzijdse erkenning.

Scorebord, vijfde uitgave

De Raad nam kennis van de vijfde uitgave van het Score-bord, en beval aan in de toekomst ook gegevens over wederzijdse erkenning erin op te nemen.

De Commissie, gesteund door een aantal lidstaten, was van mening dat de 'peer pressure' die uitgaat van dit instrument al vruchten afwerpt. Ook vanuit het MKB wordt gemeld dat het aantal obstakels voor de Interne Markt afneemt. Maar de inspanningen moeten worden voortgezet. De Commissie herinnerde aan het belang van snelle implementatie van Europese richtlijnen, juist om de werking van de Interne Markt te verbeteren. Implementatie verloopt nu in veel lidstaten aanmerkelijk sneller, maar aandacht blijft nodig.

SLIM-initiatief

De Raad nam kennis van de mondelinge presentatie door de Commissie.

Commissaris Bolkestein dankte de SLIM-teams voor hun studies en hun aanbevelingen. Deze worden grotendeels overgenomen in voorstellen waaraan de Commissie nu werkt. Daarin worden ook suggesties meegenomen die de Commissie heeft ontvangen van een aantal Lidstaten, waaronder Nederland. De Commissaris verwacht deze nieuwe Commissievoorstellen in februari te kunnen aanbieden. Hij riep de lidstaten op intussen zelf ook initiatieven te ontplooien voor het vereenvoudigen van regelgeving op het terrein van de Interne Markt.

Richtlijnen algemeen stelsel erkenning beroepskwalificaties

Docs 13379/99 ETS 18 CODEC 730


13378/99 ETS 17 CODEC 729

De Raad bereikte een politiek akkoord over deze richtlijnen.

Ook het Nederlandse voorstel om niet alleen aandacht te besteden aan diploma's maar ook aan relevante werkervaring werd overgenomen. Zodra de teksten door Coreper zijn gefinaliseerd, zullen ze als A-punt worden voorgelegd aan een Raad.

Richtlijn auteursrecht

Doc. 12913/99 PI 61 CULTURE 84 CODEC 681

De voorzitter concludeerde dat het, ondanks de grote inzet van het Finse voorzitterschap - dat dit dossier grote prioriteit heeft gegeven
- deze Raad niet mogelijk was een politiek akkoord te bereiken. Het dossier werd doorverwezen naar het volgende voorzitterschap.

Richtlijn juridische aspecten van elektronische handel

Docs 13657/99 ECO 403 CONSOM 77 CODEC 750


13655/99 ECO 402 CONSOM 76 CODEC 749

De Interne Markt Raad heeft bijna eensgezind (op één onthouding na) de richtlijn op het gebied van elektronische handel aangenomen.

Alle lidstaten waren het erover eens dat een politiek akkoord nodig was. Niet alleen vanwege het belang voor de Europese economie en de werkgelegenheid, maar ook vanwege de noodzaak zo snel mogelijk een wettelijk kader te scheppen.

Een kader dat zowel aan de consument als het bedrijfsleven duidelijkheid en houvast moet bieden ten aanzien van de wijze van geschillenbeslechting, aansprakelijkheid van internet service providers, de toepassing van het strafrecht en 'last but not least' de werking van deze richtlijn versus andere richtlijnen (b.v. de richtlijn financiële diensten op afstand).

Het nu bereikte compromis werd ook mogelijk door de bereidheid van lidstaten en de Commissie om Nederlandse tekstvoorstellen in het kader van de toepassing van het internationaal privaatrecht en strafrecht over te nemen. Deze aspecten betreffen de mogelijkheid die nu voor een nationale rechter is gecreëerd om in specifieke gevallen de toepassing van deze richtlijn te beperken, omdat bijvoorbeeld consumenten- of investeerdersbelangen in het geding zijn. Bij strafrecht is nu klip en klaar verwoord, dat in het geval van cyber crime opsporing en vervolging kunnen plaatsvinden door de lidstaat van ontvangst.

De volledige vrijwaring van aansprakelijkheid van internet service providers en andere tussenpersonen voor het doorgeven van informatie is aangepast, door het toepassen van een zorgvuldigheidsnorm. Lidstaten kunnen nu van internet service providers en andere tussenpersonen verlangen dat zij optreden met de zorg die redelijkerwijs van hen verwacht kan worden en die is voorgeschreven in de nationale wetgeving, teneinde bepaalde soorten illegale activiteiten op te sporen en te voorkomen.

Richtlijn volgrecht

Docs 13678/99 PI 64 CULTURE 92 CODEC 751


11857/99 PI 53 CULTURE 68 CODEC 565

De voorzitter constateerde dat er veel steun bestond voor het voorzitterschapsvoorstel, maar dat een aantal delegaties niet kon instemmen met de richtlijn.

De wijzigingsvoorstellen die het VK inbracht bleken niet voldoende acceptabel voor andere lidstaten (beperking toepassing van het volgrecht tot nog levende kunstenaars, een maximum voor de totale opbrengst van royalties van 2.000 euro, het optrekken van de ondergrens waarvoor het volgrecht van toepassing zou zijn, en zo snel mogelijke onderhandelingen met derde landen). In een poging toch overeenstemming te bereiken over deze richtlijn, deden diverse delegaties aanvullende voorstellen (beperking van het volgrecht tot nog levende kunstenaars alleen indien het volgrecht boven een nader te bepalen som uitkomt; volgrecht alleen van toepassing verklaren op kunstwerken die na een nader te bepalen datum zijn gecreëerd; hoger maximum voor royalties; scherpere formulering van clausule over internationale onderhandelingen). Aangezien een aantal suggesties die tijdens het debat werden gedaan nieuw waren voor het VK, wilde de Britse delegatie meer tijd om deze terug te koppelen naar Londen voor nadere bestudering. De voorzitter verwees daarom het dossier, met de diverse nieuwe voorstellen, naar Coreper. Indien dat tot overeenstemming zou komen, zou het dossier als A-punt naar een andere Raad gaan. Zoniet, dan wordt nog voor Kerstmis een extra Interne Marktraad geconvoceerd.

Richtlijn overnamebiedingen

Doc 9482/99 DRS 18 CODEC 368

Gelijktijdig met deze Interne Marktraad vonden in Londen bilaterale besprekingen plaats tussen het VK en Spanje in de hoop een oplossing te vinden over de kwestie Gibraltar. Deze kwestie blokkeert niet alleen deze richtlijn maar ook een aantal andere. De besprekingen waren tijdens de Raad nog niet afgerond, zodat deze richtlijn ook deze keer niet kon worden afgehandeld. Diverse delegaties drongen aan op een snelle goedkeuring. De Raad verzocht daarop het Coreper om meteen na de ER van Helsinki op deze kwestie terug te komen, met de bedoeling om nog tijdens het Finse voorzitterschap tot een oplossing te komen.

Verordening tot vaststelling van het communautair douanewetboek

Docs 13316/99/UD 123 CODEC 723


12751/99/UD 118 CODEC 665


9478/98/UD 84 CODEC 342

De Commissie herbevestigde grote problemen te hebben met het compromisvoorstel van het voorzitterschap in deze waarover in raadskader unanimiteit bestaat. De Commissie heeft vooral problemen met de definieëring van het begrip goede trouw van importeurs bij navordering van invoerrechten i.v.m. ongeldige oorsprongscertificaten. Naar de mening van de Commissie kan deze formulering uiteindelijk leiden tot een vermindering van de inkomsten uit invoerheffingen en zo de eigen middelen aantasten. Dat is voor de Commissie onaanvaardbaar. De Raad concludeerde dat het voorstel van belang is voor de modernisering van de douanewetgeving, dat er aanzienlijke vooruitgang was geboekt met onderhandelingen over een nieuw compromisvoorstel, dat wat meer tijd nodig was om tot een oplossing te komen en verzocht het Coreper samen met de Commissie het dossier tot een goed einde te brengen.

Richtlijn verkoop op afstand van financiele diensten aan consumenten

Doc. 13470/99 CONSOM 75 ECOFIN 261 CODEC 735

De voorzitter constateerde dat dit dossier niet rijp was voor behandeling door de Raad en verwees het dossier zonder verdere bespreking naar het volgende voorzitterschap.

Parallelle invoer/uitputting merkenrecht

De Raad nam kennis van de mondelinge mededeling van de Commissie.

Commissaris Bolkestein deelde mee dat de Commissie werkt aan voorstellen op dit terrein. De resultaten van het door Zweden ingebrachte rapport over parallelimport zullen daarin worden meegenomen.

Overheidsopdrachten

De Raad nam nota van de mondelinge aankondiging van de Commissie dat de mededeling van de Commissie over dit onderwerp in het voorjaar van
2000 gereed zal zijn. De voorzitter herinnerde de Commissie aan het belang van het bijstellen van het wettelijke kader voor overheidsopdrachten. Langer uitstel was niet wenselijk.

Herziening chemiebeleid

De Raad nam kennis van de mondelinge presentatie door Commissaris Liikanen.

Deze deelde mee dat in de Milieuraad van 13 december a.s. de Commissie een mededeling zal aankondigen en indien mogelijk ook zal presenteren over dit onderwerp. De Commissie werkt aan een rapport dat moet leiden tot een nieuwe strategie die eind 2000 gereed moet zijn.

Follow up resolutie van de Raad betreffende normalisatie

Doc. 12686/99 MI 111 ECO 365

De Commissie deelde mee te werken aan voorstellen op basis van de resolutie die tijdens de vorige Interne Marktraad is goedgekeurd.

Verticale levensmiddelenrichtlijnen gedehydreerde melk, suikers en vruchtensappen

Doc. 13698/99 DENLEG 31 + ADD 1,2,3

Over deze richtlijnen werd een politiek akkoord bereikt. Het EP zal weer worden geraadpleegd over de richtlijnen.

De richtlijn suiker werd goedgekeurd met unanimiteit, de beide andere met gekwalificeerde meerderheid. Nederland heeft ingebracht dat de splitsing van de benaming 'vruchtensap' in 'vruchtensap' en 'vruchtensap uit geconcentreerd sap' in overeenstemming moet zijn met de Codex Alimentarius, en vroeg de Commissie na te gaan welke gevolgen een eventuele afwijking van de Codex zou hebben voor de internationale handel. De Commissie deelde het standpunt van Nederland en zegde toe een studie te verrichten naar de mogelijke effecten voor de internationale handel in geval van verschillen met de Codex. Na deze toezegging van de Commissie heeft Nederland zich bij de richtlijn vruchtensappen van stemming onthouden.

Bescherming natuurlijke personen i.v.m. de verwerking van persoonsgegevens

Docs 13102/99 ECO 382 CODEC 702


11144/99 ECO 298 CODEC 500

De Raad concludeerde dat dit dossier nog niet rijp was voor besluitvorming. Coreper werd gevraagd de verordening zo spoedig mogelijk af te ronden.

Witboek voedselveiligheid

Commissaris Liikanen kondigde kort aan dat het witboek voedselveiligheid nog dit jaar gereed zal zijn. Daarin zal de Commissie voorstellen een agentschap voedselveiligheid op te richten naar het model van het Medicine Evaluation Agency in Londen. De Commissie gaat ervan uit dat het drie jaar zal duren voordat dergelijk agentschap operationeel zal zijn.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Verslag BuZa over interne markt raad EU van 7 december 1999 '
Lees ook