Gemeente Enkhuizen

Keywords: Commissie

Verslag van de openbare vergadering van de raadscommissie algemeen bestuurlijke en economische zaken, gehouden in het stadhuis van Enkhuizen op 23 juni 1999, aanvang 20.00 uur.

Aanwezig: voorzitter,

secretaris,
leden:

de heer drs. S.P.M. de Vreeze
de heer drs. J.H. Mulder
de heer J. Verjaal (D66)
de heer J. Domburg (PvdA)
de heer E.S. Fijma (PvdA)
de heer H. van Doornik (CDA)
de heer J.W. Hekkert (VVD)
de heer J.G. Langbroek (EB)
de heer D. van Pijkeren (RPF / SGP)
de heer J. Lok (VL / GL)
de heer drs J.S. Tesselaar (EB)

Voorts aanwezig:

de heer H.F. van Driel, hoofd dienstverlening bevolking mevrouw J.A. van Rouwendal-van Die, notuliste

Afwezig met kennisgeving:

de heer J. Kis (VL / GL)


1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom.
2. Verslagen van de vergaderingen van 19 mei 1999 en 31 mei 1999 Verslag van 19 mei:
Pag. 12 punt 2: Op de vraag van de heer Van Doornik betreffende de Horeca antwoordt de voorzitter dat overgegaan zal worden tot het heffen van leges. Een voorstel terzake zal worden voorgelegd bij de behandeling van de begroting. Hoewel de gang van zaken wordt betreurd, wordt de inning van de bijdragen over 1998 en 1999 stopgezet.
Pag. 13 punt 4: De heer Hekkert zou graag concretere toezeggingen zien t.a.v. de brandweer. De voorzitter antwoordt dat een brief is gezonden naar de voorzitter van het algemeen bestuur. Voorts is een verslag van de terzake gevoerde bespreking opgemaakt. Aan de heer Bandell is gevraagd erop toe te zien dat de meldkamer en de commandant adequate afspraken maken, en meer algemene problemen in het algemeen bestuur aan de orde stellen. Voor de termijn denkt hij eerder aan dagen dan aan weken; in de komende vergadering word gemeld of e.e.a. is afgeregeld.
Pag. 13 punt 4: Na "De heer Domburg heeft een brief ontvangen van" toevoegen: zijn fractiegenoot.
De heer Domburg vraagt of de havenverordening die dateert van 1974 en in 1984 is aangepast, weer aangepast kan worden. De voorzitter antwoordt dat na de zomer een herziening van de haven-verordening wordt voorbereid. De heer Domburg heeft in de commissie OW/SV vernomen dat er wat betreft het aggregaatgebruik bij de Harlingersteiger geluidsmetingen zijn verricht. Hij vindt dat z.s.m. maatregelen moeten worden getroffen omdat de bewoners de dupe zijn. De voorzitter zegt dat het college het te ver vindt gaan om lopende contracten te verbreken. De heer Lok is het eens met de heer Domburg en vindt dat de belangen van de bewoners prevaleren boven die van de booteigenaren. De voorzitter zegt toe dit in het college en vervolgens in de raad te bespreken. Pag. 13 punt 4: De bewoners van de Oosterhaven hebben nog een mogelijkheid tot beroep en maken hiervan gebruik. Naar verwachting zal het eind dit jaar/begin volgend jaar voor de rechter komen. Een korte notitie omtrent de stand van zaken zal voor de commissie ter inzage worden gelegd.
Pag. 13 punt 4: "plaatsing van borden nabij het Westeinde" wijzigen in "plaatsing van borden aan het eind van de Dreef". Pag. 14 punt 4: De kettingen voor Openbare Werken zijn weggehaald. De voorzitter hoopt dat er geen noodzaak zal ontstaan om ze terug te hangen. De plannen voor het terugplaatsen van het hek zijn tot nader order uitgesteld.

Deel: ' Verslag commissie algemeen bestuurlijke zaken Enkhuizen '
Lees ook