Gemeente Enkhuizen

Keywords: Commissie

Verslag van de openbare vergadering van de raadscommissie algemeen bestuurlijke en economische zaken, gehouden in het stadhuis van Enkhuizen op 22 september 1999, aanvang 20.00 uur.

Aanwezig: voorzitter,

secretaris,
leden:

de heer drs. S.P.M. de Vreeze
de heer R.E. van der Schans
de heer E. Ruiter
de heer J. Verjaal (D66)
de heer J. Domburg (PvdA)
de heer E.S. Fijma (PvdA)
de heer J.G. Langbroek (EB)
de heer drs J.S. Tesselaar (EB)
de heer J. Kis (VL / GL)
de heer J. Lok (VL / GL)
de heer D. van Pijkeren (RPF / SGP)
de heer H. van Doornik (CDA)
de heer J.W. Hekkert (VVD)

Voorts aanwezig:

de heer E. Baan, hoofd afd. welzijn
mevrouw J.A. van Rouwendal - van Die, notuliste


1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. Hij deelt mede dat toegevoegd wordt agendapunt 3f Brief Vereniging Oud Enkhuizen en dat agendapunt 5V komt te vervallen. Op verzoek van de pers wordt agendapunt 5VIc na agendapunt 4 behandeld. De heer Van der Schans stelt de heer Ruiter voor, de nieuwe secretaris. Hij is een nieuwe medewerker bij economische zaken en zal zich o.a. bezighouden de contacten met het toeristische bedrijfsleven en met juridische zaken, zoals het aanpassen van verordeningen. Hij deelt tevens mede dat hij vanwege het verloop van personeel bij de afdeling Economische Zaken een aantal in de vorige vergadering gedane toezeggingen niet is nagekomen. Hij zal er voor zorgen dat dit in de volgende vergadering alsnog gebeurt. De voorzitter zal nadat de stand van zaken betreffende Nogal Wiedus is besproken, een notitie verstrekken. Op grond hiervan kan worden verzocht om een besloten gedeelte na afloop van deze vergadering.

2. Verslag van de vergadering van 21 juli 1999 Pag. 16: De heer E.S. Fijma (PvdA) wordt toegevoegd aan de lijst van aanwezigen.
De diverse vragen van de heer Van Doornik zullen in de volgende vergadering worden beantwoord. Het bezwaarschrift van C.M. Roosendaal is in procedure. De afhandeling zal nog enige weken vergen.
Pag. 18: De voorzitter heeft afgesproken met de heer Veenstra dat overlast van scooters en fietsers gerichter zal worden aangepakt. Ook zal worden opgetreden tegen bevoorrading buiten de toegestane tijden en tegen het plaatsen van containers zonder vergunning. Het plaatsen van palen wil mevrouw De Munnik integreren in de herinrichting. Mevrouw De Munnik zal in de aanloop voor de begroting de knelpunten op een rij zetten, zodat het bij de algemene beschouwingen aan de orde kan komen. Pag. 18: '.. aan koudwatervrees te leiden' wijzigen in '... aan koudwatervrees te lijden'.
Vervolgens wordt het verslag vastgesteld.

3. Ingekomen stukken en mededelingen

a. lidmaatschap verenigingen
Op verzoek van de heer Tesselaar legt de heer Baan het verschil uit tussen een lidmaatschap en een waarderingsbijdrage. Bij een lidmaatschap wordt men geacht achter de doelstellingen te staan en deze uit te dragen, bij een waarderingsbijdrage is dit niet nodig. De heer Tesselaar merkt op dat naar zijn mening een lid wel kritiek kan hebben.

b. Archiefdienst Westfriese Gemeenten; jaarrekening 1998 De commissie neemt hiervan kennis.
c. Pas 65
De commissie neemt hiervan kennis.
d. Grondverkoop Schepenwijk aan Molenaar Projecten BV De heer Langbroek heeft vernomen dat de panden voor opslag gebruikt zullen worden, terwijl is afgesproken dat voor Schepenwijk zoveel mogelijk arbeidsintensieve bedrijven zouden worden aangetrokken.
De heer Van der Schans antwoordt dat de gebruikers nog niet bekend zijn, maar dat het niet de bedoeling is dat de panden voor opslag zullen dienen. Hij zal hier op ingaan in de te schrijven notitie over het bedrijventerrein Schepenwijk.
De voorzitter voegt hieraan toe dat voor het nieuwe gedeelte criteria ontwikkeld moeten worden aan de hand waarvan kan worden bepaald hoe omgegaan moet worden met het beperkte bedrijventerreinenaanbod. De discussie zal hier terugkomen. e. Ontwerp-bestemmingsplan centrum 3e fase gemeente Stede Broec De heer Van Doornik merkt op dat de brief van Stede Broec gedurende een aantal dagen niet ter inzage heeft gelegen en vraagt om details.
De voorzitter kan alleen ingaan op de hoofdlijnen. Na de Kien-affaire is het Kolpron-onderzoek gehouden en is overeenstemming bereikt over het aantal m² uitbreiding. In dit nieuwe bestemmings-plan is de geplande uitbreiding groter, daarom is de discussie heropend. Het gaat hier voor een groot gedeelte niet om autonome groei, maar om bedrijfsverplaatsing van bedrijven elders in Stede Broec. De invulling zal op langere termijn plaatsvinden. Enkhuizen is het sub-regionale winkelcentrum en Stede Broec krijgt een goed winkelcentrum. Er is een goed bestuurlijk overleg.
De heer Van Doornik wijst er op dat in het convenant met de ondernemers is toegezegd dat hun belangen gewaarborgd worden. De brief van de Kamer van Koophandel was duidelijk. De voorzitter zegt dat het convenant met de ondernemers wordt geëvalueerd.
De heer Hekkert vindt dat deze ontwikkelingen getuigen van vertrouwen in eigen kunnen, daarom spreekt het hem meer aan. Enkhuizen kan haar energie beter besteden aan wat het kan dan aan de slag om de consument.
De heer Tesselaar sluit zich aan bij de heer Hekkert. De heer Van Doornik attendeert op het gevaar voor de baatbelasting wanneer de partners van het convenant vinden dat wanprestatie wordt geleverd.
De heer Fijma informeert naar de termijn waaraan wordt gedacht bij de invulling door nieuwe winkels en of Enkhuizen hierbij betrokken kan worden.
De voorzitter antwoordt dat het gaat om de termijn van een streekplanperiode. In het overleg met Stede Broec kan worden gekeken of de invulling past bij het karakter van het winkelcentrum.
De voorzitter zegt toe dat de brief alsnog in de map wordt gelegd. Indien gewenst kan in de commissie van mevrouw Dekker verder worden gediscussieerd. In een breder kader wordt het besproken bij de begroting en bij de evaluatie van het convenant. f. brief d.d. 7 juli 1999 van de Vereniging Oud Enkhuizen te Bovenkarspel over een bezwaarschrift over het kappen van de vier beuken op de algemene begraafplaats

De voorzitter betreurt het dat te formeel is gehandeld. De brief is niet goed geïnterpreteerd. De raad heeft een uitspraak gedaan en daarmee is de discussie afgehandeld.

De heer Verjaal vindt een heldere communicatie belangrijk. Gehoopt wordt dat er wordt gewerkt aan de verbetering van de communicatie.

De heer Lok denkt dat de grondhouding moet veranderen. Communicatie gaat om houding en opstelling. Niet iedere brief is bedoeld als een formeel bezwaar.

De heer Tesselaar zegt dat er in breder verband sprake is van communicatieproblemen en geeft enkele voorbeelden.

De heer Lok en de voorzitter vinden niet alle voorbeelden terecht.

De heer Fijma wijst er op dat als een brief niet als bezwaarschrift wordt onderkend terwijl het dat wel is, de problemen groter zijn. Er kan daarom beter worden gewezen op andere mogelijkheden.

De heer Lok is vóór een procedurevermijdende gang van zaken.

De voorzitter heeft met de nieuwe secretaris afgesproken dat meer brieven behalve door ambtenaren ook door de portefeuillehouders zullen worden beoordeeld. Het is misschien beter eerst contact te zoeken over een brief voordat het formeel als bezwaarschrift wordt behandeld.


4. Rondvraag

Nogal Wiedus

De commissie heeft de voorzitter verzocht op de hoogte te worden gehouden van de stand van zaken betreffende Nogal Wiedus. De stand van zaken staat vermeld in de hierna uitgereikte notitie.

De voorzitter geeft aan dat er twee mogelijkheden waren: dichtspijkeren, maar dit stuit op problemen omdat het ook een woonhuis is, en het opleggen van een dwangsom. Hiervoor staan een termijn met beroepsmogelijkheden. Na afloop van de termijn wordt geprobeerd m.b.v. een deurwaarder de dwangsom te innen.

De heer Langbroek heeft een gerucht gehoord over een locatie aan de Bierkade voor een andere coffeeshop

Hiervan is de voorzitter niets bekend.

SOW

De heer Verjaal stelt het SOW aan de orde.

De voorzitter betreurt het dat het niet is gelukt de commissie te betrekken bij de begroting i.v.m. de vakantie en het vergaderschema. De begrotingsstukken zullen in ieder geval voor de volgende vergadering ter inzage worden gelegd. De bijdrage is verhoogd tot f57,-- per inwoner. Er komt een notitie over hoe men tegen het SOW aankijkt. De begroting is een symbool van de eventuele afbouw; er wordt niet geïnvesteerd voor de toekomst.

Er zijn drie varianten denkbaar:

* afbouw op korte termijn

* afbouw op grond van een gemeentelijke herindeling
* een volwaardig samenwerkingsverband.

Het door elkaar lopen van de discussie over verhogen van de bijdrage en een inhoudelijke discussie heeft onvrede veroorzaakt.

De heer Verjaal merkt op dat minister Peper het mogelijk lijkt te maken om over de grenzen van de bestaande samenwerkingsregelingen te komen tot een bundeling.

De heer Lok merkt op dat het personeel van het SOW als verlengde van het lokaal bestuur wordt beschouwd en dat ook rekening moet worden gehouden met hun rechtspositie. Het is een voldongen feit dat een proces aan de gang is, maar hij houdt er niet van naar een situatie toe te werken.

De heer Tesselaar vindt ook dat er duidelijkheid voor het personeel moet komen.

De voorzitter zegt toe dat zowel de standpunten van de minister als de gevolgen voor het personeel worden meegenomen in de te schijven notitie. Vervolgens licht hij de stand van zaken toe wat betreft de bestuurlijke organisatie In het najaar zal over de conclusies van het KPMG worden gesproken. Enkhuizen zal geen initiatief nemen voor herindeling, maar is wel bereid om mee te denken. Hij is teleurgesteld dat het KPMG geen richting geeft. De gemeenten willen meer lijn geven aan het verhaal van KPMG. Er hebben gesprekken plaatsgevonden in Venhuizen en in Stede Broec. Het eerste gesprek had een verkennend karakter. Enkhuizen heeft haar standpunt ingebracht dat bij herindeling in oost West-Friesland het logisch is als Enkhuizen en Stede Broec samen zaken doen. Stede Broec zat op dezelfde lijn. Tot zijn verrassing bleek bij het tweede gesprek dat Drechterland met Venhuizen en Stede Broec had gesproken. De vier gemeenten hebben hierover in een goede sfeer gesproken. Half oktober wordt naar samenwerking gekeken. Wervershoof wenst nog even niet mee te praten en Andijk wil versterkt zelfstandig blijven.

De heer Tesselaar ondersteunt het college maar vraagt zich af waarom geen initiatief wordt genomen. De voorzitter antwoordt dat bij het initiatief van Drechterland, Stede Broec had moeten zeggen dat Enkhuizen erbij gehaald moest worden.

Plankier Buitenhaven

De heer Van Doornik vraagt wat de nieuwe plankier in de Buitenhaven kost en uit welke begrotingspost deze wordt betaald.

De voorzitter zegt toe dat dit wordt nagegaan. Hij merkt op dat de kademuren grotere zorgen baren; dit kan niet worden bekostigd uit een begrotingspost.

Straatnaambord Hoerejacht

De heer Tesselaar vermeldt dat het straatnaambord 'Hoerejacht' is ontvreemd.

De voorzitter zegt toe dat er nu voor gezorgd zal worden dat een nieuw bord adequaat zal worden bevestigd.

Parkeerterrein NS

De heer Tesselaar heeft vernomen dat de NS het parkeerterrein dat de gemeente van hen pacht terug wil hebben.

Dit is de voorzitter niet bekend. Hij verzoekt de heer Tesselaar om na te gaan van welke bron dit afkomstig is.

Nee/Nee Sticker

De heer Tesselaar merkt op dat het oproepen tot gebruik van de nee/nee sticker in tegenspraak is met het collegeprogramma, waarin staat dat gestreefd wordt naar verbetering van de communicatie met de burger. De gemeentelijke informatierubriek staat immers in een huis-aan-huisblad. En door de nee/nee sticker kan het huis-aan-huisblad niet meer worden gepost.

Volgens de heer Van Doornik vallen informatieve bladen buiten deze sticker.

De voorzitter zegt toe dat dit wordt nagegaan.

Grondprijs Schepenwijk

De heer Langbroek informeert hoe lang de opties in Schepenwijk gelden en of de grondprijs hetzelfde blijft zolang geen gebruik is gemaakt van de optie.

De heer Van der Schans antwoordt dat de prijzen voor Schepenwijk fase 1a door de raad zijn vastgesteld en dat deze prijs blijft gelden; voor de uitbreiding Schepenwijk fase 1b is de prijs nog niet vastgesteld.

Er is sprake van twee soorten opties:

* vrijblijvende opties. De grond blijft in de aanbieding en als er een gegadigde is moet binnen drie weken worden beslist.
* betaalde opties. Hier wordt niet meer aan derden aangeboden.

Er zijn alleen nog betaalde opties. Deze liggen wat complex i.v.m. bedrijfsverplaatsing.

Bezwaarschriften liggeld

De heer Fijma vraagt door hoeveel personen bezwaarschriften zijn ingediend tegen de beschikking liggeld als gevolg van verplaatsing naar de Oosterhaven.

De heer Van der Schans denkt dat het er twee zijn en zal dit nagaan. Hij meldt verder dat er een aangepaste Liggeldverordening in de maak is.

De voorzitter zegt toe dat de beslissingen op de bezwaarschriften in de map ter inzage worden gelegd.

Zondagsrust en evenementen

De heer Van Pijkeren heeft geconstateerd dat tijdens voorstellingen van het circus uit Moskou de openbare weg was afgezet. Het rondrijden van geluidswagens tijdens de kerkdienst, t.b.v. de voorstelling op zondag, is als storend ervaren.

De voorzitter antwoordt dat de aanvraag laat was binnengekomen. Er is een taxatiefout gemaakt bij de voetgangersbewegingen over de Dreef. In overleg met de politie is de weg afgezet. De geluidswagens hadden niet op zondagmorgen mogen rijden. Bij toekomstige vergunningverlening zal tot 12.00 uur zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de zondagsrust en met de kerkdiensten.

Oud Enkhuizen

De heer Van Pijkeren informeert naar de stand van zaken betreffende Villa Enkhuizen.

De voorzitter antwoordt dat het voor het grootste deel rond is. Er wordt een notitie opgesteld over wat wel en niet mogelijk is. In de commissie van mevrouw Dekker wordt nadere informatie gegeven.

Evaluatie "ontsnapte slang".

De heer Hekkert merkt op dat de "Snakeweek" de gemeente veel gekost heeft. De juridische aansprakelijkheid had vast moeten liggen. Hij vraagt naar de stand van zaken m.b.t. de evaluatie.

De voorzitter antwoordt dat de evaluatie i.v.m. vakantie van de coördinator is uitgesteld. Hij schat in dat de evaluatie in oktober/november is afgerond.

Rekening liggeld

De heer Hekkert heeft gehoord dat veel mensen nog geen rekening hebben gekregen voor het betalen de liggelden.

De voorzitter zegt toe dat wordt nagegaan of dit juist is, en zo ja wat de reden is.

4. Algemeen Bestuurlijke Zaken

I. Politie
De heer Langbroek heeft geconstateerd dat medewerkers van beveiligingsdienst Schaaf zaterdagnacht zonder verlichting door de stad fietsten.
De voorzitter zal dit met de heer Veenstra bespreken. II. Brandweer

a. Meldkamer Noord-Holland-Noord; wijziging meerjarenbegroting, begroting 2000 en jaarrekening 1998

De commissie neemt hiervan kennis.

Regionale zaken

Naar aanleiding van twee gebeurtenissen waarbij de ambulance erg laat ter plaatse was, vraagt de heer Van Pijkeren of kan worden gedacht over het stationeren van een ambulance in Enkhuizen. Door de aanleg van het naviduct zal de verkeersdrukte toenemen.

De voorzitter vraagt hem deze twee incidenten na de vergadering mede te delen. Aan het bestuur zal een briefje worden gestuurd waarin wordt gevraagd wat de criteria zijn waaraan moet worden voldaan, of dit adequaat kan worden uitgevoerd en of de incidenten kunnen worden verklaard. Er zal om antwoord worden verzocht vóór de volgende commissievergadering.
a. visiedocument en convenant SMH/GHOR-NHN

De commissie stemt in met het voorstel.

Begraafplaats

Geen meldingen.

Voorlichting en PR

De heer Tesselaar heeft gisteren vernomen dat er geen virus in de raadsstukken aanwezig was, maar dat de software wel een virus herkende. Hij stelt voor een attentie aan de heer E. Bode te zenden omdat hij onmiddellijk actie heeft ondernomen.

De voorzitter zal hier gepaste aandacht aan schenken.

Overige algemeen bestuurlijke zaken
a. naamgeving havens rond de Gependam
De commissie stemt in met het voorstel.
b. Straatnaamgeving Kadijken-Hagen
De heer Van Pijkeren heeft de tekening bestudeerd en stelt voor de bovenkant Anker te noemen en de cirkel Buitengaats. De voorzitter is het ermee eens en zal met de heer Van Driel overleggen.
De heer Verjaal denkt dat het de bedoeling is te verwijzen naar 'onder zeil gaan' en stelt voor een spatie tussen te plaatsen tussen Onderzeil.
De voorzitter zal voorstellen er twee woorden van te maken. De heer Tesselaar heeft wat moeite met maritieme namen voor dit gebied.
De voorzitter zegt dat deze commissie heeft gekozen voor maritieme namen.
De heer Lok brengt onder de aandacht dat het betreffende gebied vroeger een vaarpolder was.
c. Beëindiging raamovereenkomst Stedenband met Ustka

De heer Lok onttrekt zich aan de discussie daar hij lid is van de werkgroep.

De heer Verjaal vraagt wat de doelstellingen zijn van een vriendschapsrelatie; als deze niet duidelijk zijn bestaat het gevaar dat weer niet aan de verwachtingen wordt voldaan.

De voorzitter ervaart een stedenband als een relatie waarin afspraken gelden, zaken worden gedaan, er een bestuurlijke band bestaat en er een budget is. Culturele- en sportuitwisselingen hangen hieronder. Enkhuizen is vastgelopen op de andere politieke en bestuurlijke cultuur. Met de uitwisselingen wil men doorgaan. Er zijn prettige contacten ontstaan tussen verenigingen. Als de raad ermee instemt zal dit in het najaar in Ustka worden uitgelegd.

De heer Verjaal vraagt of de vriendschapsrelatie wel door Ustka gedeeld zal worden.

De heer Baan licht toe dat de voorzitter van de raad in Ustka (dit is niet de burgemeester) wordt gekozen. Uit brieven en telefoongesprekken met inschakeling van vertalers en tolken is gebleken dat hij de relatie 'low profile' wil houden. Als zij geen vriendschapsrelatie willen, houdt het op.

De heer Hekkert vraagt wat het belang van Enkhuizen in dezen is.

De voorzitter antwoordt dat er een aantal goede contacten zijn ontstaan; het is een goede verre vriend. De heer Baan zegt dat op een beschaafde manier de overeenkomst wordt opgezegd en de financiële middelen worden gestopt.

De heer Van Doornik vraagt hoe wordt gehandeld bij subsidieaanvragen voor uitwisselingen.

De voorzitter antwoordt dat deze als alle aanvragen zullen worden behandeld. Aan de vriendschappelijke verhouding moet invulling worden gegeven.

De heer Baan denkt hierbij aan hulp bij het leggen van contacten en het geven van informatie op bepaalde terreinen in Nederland.

Monumentenzorg en Stadsvernieuwing

Geen meldingen.

6. Economische zaken en havens

a. Aankoop zwarte loods Kade 25

De heer Domburg begrijpt dat het gaat om een strategische en belangrijke plek. Op de prijs is een bedrag in mindering gebracht vanwege de vervuiling en het asbest. Hij wijst erop dat schoonmaken hoge kosten met zich mee brengt en vraagt of de exploitatie sluitend zal zijn.

De heer Van der Schans antwoordt dat dit moeilijk te beoordelen is. Vanwege de locatie denkt hij dat de gemeente er positief uit kan springen.

De voorzitter denkt dat een makelaar het in een dag kan verkopen.

De heer Verjaal merkt op dat de prijs van f700 per m² meer is dan de gangbare prijs. Hij vindt aankoop niet de eerste prioriteit heeft en vraagt of er geen overeenkomst met de eigenaar mogelijk is.

De heer Van der Schans licht toe dat Domeinen verplicht is het eerst aan de gebruiker (ZZM) en dan aan de gemeente aan te bieden voordat het op de vrije markt wordt aangeboden. Er moet binnen een bepaalde termijn worden beslist. Na integrale afweging is een tamelijk vaag voorstel gemaakt; voor deze prijs durft men het aan.

De heer Lok vindt het problematisch dat de prijs f200 boven de vigerende marktprijs ligt. Hij vindt het te ver gaan om aankoop op te hangen aan het plaatsen van toiletten; er kan nog een andere invulling worden verzonnen.

De heer Van der Schans zegt dat economische aspecten niet voorop staan. Er zou ook woningbouw kunnen komen. Het wordt maar éénmaal te koop aangeboden.

De heer Lok vindt dat als er appartementen moeten komen om het budgetneutraal te maken, men een kat in de zak heeft gekocht. Hij vraagt of het voltallige college achter het standpunt staat.

De voorzitter antwoordt bevestigend. In de discussie hebben twee punten de doorslag gegeven:

* het wordt maar één keer te koop aangeboden
* er zijn kansen en risico's, maar Enkhuizen heeft dan zelf de regie.

De heer Van Doornik vindt het idee van appartementen aardig.

De voorzitter denkt dat dit binnen de contouren van de loods zou kunnen.

De leden zullen het voorstel binnen hun eigen fracties bespreken.

De heer Hekkert vraagt of de opslag van fietsen aan de Oosterhaven meegenomen kan worden.

De heer Van der Schans antwoordt dat hiervoor een plannetje wordt uitgewerkt.

a. Grondverkoop Dreef 21
De heer Verjaal informeert waar de grens ligt voor snippers grond die voor f100 per m² worden verkocht.
De heer Van der Schans antwoordt dat dit op 100 m² ligt. b. Overdracht perceel grond Schepenwijk aan ENW

De heer Van Doornik informeert of er sprake is van verkoop van grond of van grondruil.

De heer Van der Schans zal dit nagaan.

6. Sluiting

De voorzitter sluit de openbare vergadering om 22.05 uur, waarna nog een besloten gedeelte volgt.

R.E. van der Schans/ E. Ruiter, secretaris

Deel: ' Verslag commissie algemeen bestuurlijke zaken Enkhuizen '
Lees ook