Gemeente Enkhuizen

Verslag van de openbare vergadering van de extra raadscommissie financiën en onderwijs, gehouden in het stadhuis van Enkhuizen op 20 maart 2000, aanvang 20.00 uur.

Aanwezig: voorzitter de heer J. Knukkel (plv)

secretaris de heer J. Slagter (plv)

leden de heer D. Wiersma (CDA)

de heer H. van Doornik

de heer D. van Pijkeren

de heer H. Bode (PvdA)

mevrouw E. Dangermond - Hilderink (VVD)

Voorts aanwezig: de heer W. Wolters, adviseur van juridisch bureau Deloitte & Touche
Notuliste: mevrouw E. Loomans - Wijffels van KantoorKracht Secretarële en Commerciële Dienstverlening


1. Opening
De voorzitter
opent deze informatieve bijeenkomst die op verzoek van het college is belegd en heet allen welkom. Aan de hand van de uitleg van de heer Wolters van Deloitte & Touche kunnen vragen worden gesteld. In eerste instantie wordt de wijzigingsverordening besproken, daarna de forfaitaire tabel. Aanstaande donderdag 23 maart zal een extra Raadsvergadering worden ingelast over dit punt.
2. Wijzigingsverordening toeristenbelasting De heer Wolters
legt uit dat in de gemeente Waterland de fout is gemaakt een belasting te heffen die slechts werd geïnd bij de schepen en op het parkeerterrein in Marken. Deze zaak ligt momenteel bij de Hoge Raad. Alles wat in de verordening wordt genoemd moet ook worden belast. In Enkhuizen wordt het belastbaar feit kleiner, dus is men grensverleggend bezig. Mevrouw Dangermond vraagt of er dan geen sprake is van rechtsongelijkheid. De heer Wolters legt uit dat men zich mag beperken tot een bepaalde categorie. Dat is door de Hoge Raad toegestaan. Zelfs de Horeca langs de kade kan erbij betrokken worden. Verkapte toeristenbelasting vanwege vermaak mag niet, dus men kan zich niet beperken tot het Zuiderzeemuseum. De toeristen waarvoor de meeste kosten worden gemaakt, komen over water. Het wordt gewaardeerd als men kan uitleggen waar die kosten in zitten. Als alleen het nachttoerisme wordt belast, is er sprake van ongelijkheid. Dit kan juridisch niet worden ondersteund. Beperking van de groep is nieuw en wij willen in een procedure zo veel mogelijk munitie hebben. Daarom wordt geadviseerd de groep zo min mogelijk te beperken. Voorgesteld wordt onder deze groep te laten vallen de dag- en nachttoeristen en zij die over water komen. Als ongeveer 2% van alle bezoekers van Enkhuizen buiten de heffing valt (zoals bijv. bezoekers van het ziekenhuis) is er grote kans dat het wordt goedgekeurd. De heer Van Doornik heeft hier zijn bedenkingen over, daar Sprookjeswonderland hieronder zou vallen met ruim 100.000 bezoekers per jaar. Daarmee wordt de grens van 2% duidelijk overschreden. De heer Wolters legt uit dat de genoemde 2% geen vaststaand feit is, doch in eerdere procedures is genoemd. Hij adviseert de groep waar de heffing voor geldt, niet te klein te maken.
De heer Knukkel
vraagt of er geen sprake kan zijn van 3x heffing. De heer Wolters: in dit systeem is dat geen probleem van de gemeente. Of er wordt geheven, of niet. De gemeente kan wel bij de bepaling van de forfaittabel rekening houden met dubbele heffing. De rederijen kunnen zelf bepalen hoe zij deze heffing willen doorberekenen aan de passagiers. De heer Bode vraagt hoe groot de kans is dat het Zuiderzeemuseum dit gaat aanvechten, omdat hun klanten niet over water maar met de auto aankomen. De heer Knukkel: Rond 1975 is een convenant met de provincie aangegaan, waarin duidelijk staat dat de bezoekers van het ZZM niet over het land binnen mogen komen. Van een eventueel treintje over land kan geen sprake zijn. De heer Wiersma
ziet graag de zin in de laatste alinea van pagina 1 "Dit, omdat ....dagverblijf" uit het stuk geschrapt.
De heer Knukkel
legt uit dat het vorig voorstel blijft gehandhaafd en dat artikelen 1-7 en 1-8 weer worden toegevoegd. De nieuwe versie wordt morgen aan een ieder verstrekt. Ook de nieuwe percentages worden gehandhaafd. Het valt de heer Van Doornik op dat de percentages aanzienlijk zijn verlaagd. De heer Slagter legt vervolgens uit dat men inmiddels heeft geïnformeerd bij de rederijen, het ZZM en de dienstregeling naar exactere getallen. De heer Van Doornik vraagt zich af waarom dit rekenwerk niet bij de voorbereidingen ten grondslag lag. Van 40% naar 11% is een teken van slechte voorbereiding. De heer Slagter geeft aan dat ook de nieuwe percentages niet definitief zijn. Dat wordt pas bekend na de zes teldagen, waarna met terugwerkende kracht de definitieve heffing volgt.
N.a.v. de vraag van mevrouw Dangermond of met 365 het aantal dagen per jaar wordt bedoeld, antwoordt de heer Wolters dat op diverse manieren de forfaittabel kan worden geformuleerd. Hier is gekozen voor het V & V-model, waarin 365 keer het gemiddelde aantal malen dat een vaartuig aankomt wordt gehanteerd. De afwijkingen voor Enkhuizen worden hierin doorberekend.
De heer Wiersma
vraagt waarom de beperking van 16.00 uur wordt opgelegd. De heer Wolters: de feiten gelden als hoofdregel. Dit levert de havenmeester een extra verzwaring. Om forfaitair toch zo dicht mogelijk bij de feiten te komen, is deze grens gelegd. Toch moet men zien te voorkomen dat alles forfaitair wordt ondergebracht. De scheepjes met een vaste ligplaats hoeven alleen te worden belast als de bemanning aanwezig is (klusjes in het weekend/op het moment van uitvaren).
De heer Wolters
antwoordt op de vraag van de heer Wiersma wie verantwoordelijk is voor de telling, dat dit de gemeente is. De heer Wiersma vraagt ook of er rekening is gehouden met de lijndiensten die na 16.00 uur binnen komen. De heer Slagter zal dit nakijken. De heer Bode
zegt dat de belastingplichtige zelf de verhoging dus mag bepalen, maar mogen de bezoekers hiervoor bij de gemeente aankloppen? Volgens de heer Wolters is dit niet mogelijk. Mevrouw Dangermond
vraagt hoe deze belasting is opgenomen in de museumjaarkaart. De heer Slagter heeft hierbij nog niet stilgestaan en zal het uitzoeken.
De heer Wiersma
wil graag weten of er al gesprekken zijn geweest met belastingplichtigen en hoe groot de kans op een procedure is. De heer Slagter heeft de overtuiging dat er enige bezwaarschriften van belastingplichtigen zullen komen en volgens de heer Wolters is een inschatting van deze kosten willekeurig en discutabel. Hiermee zijn alle vragen beantwoord.

3. Sluiting

De heer Knukkel
sluit de vergadering om 21.45 uur, met de mededeling dat morgen de complete set (voorstel / wijziging / forfaittabel en tekstvoorstel) aan iedereen zal worden verspreid. Verder dankt hij een ieder voor de inbreng.

J.Slagter, plv.secretaris

Deel: ' Verslag commissie financiën en onderwijs Enkhuizen '
Lees ook