Gemeente Enkhuizen

Keywords: Commissie

Verslag van de openbare vergadering van de raadscommissie openbare werken en sociale voorzieningen, gehouden in het stadhuis van Enkhuizen op 21 maart 2000, aanvang 20.00 uur.

Aanwezig: voorzitter,
secretaris,
leden:

de heer J. Knukkel
de heer N. Kegelaar
de heer D. van Pijkeren (RPF / SGP)
de heer H. Boland (D66)
de heer N.P. Dol (VL / GL)
de heer J. Franx (EB)
de heer J. Domburg (PvdA)
de heer J. de Munnik (VVD)
de heer H. Weijens (CDA)

Voorts aanwezig:

de heer J.J.J. van Huffelen, gemeentesecretaris de heer F. Chattellon, directeur Openbare Werken de heer J. Wezel, afd. Weg- en waterbouw
de heer H.P. de Vries, hoofd afd. Milieu
de heer P.J.H. van der Linden, bureau Els en Linde (voorheen DaD) de heer J.A. Burema, afd. Welzijn
de heer J.W.T.M. Slagter, directeur sector Middelen de heer B.J. Ruiter, hoofd ad-interim afd. Bouwkunde mevrouw J.A. van Rouwendal-van Die, notuliste

Spreekrecht:

Mevrouw Smak Gregoor spreekt in op agendapunten 4d en 10. De bewoners van Noorderpoort kunnen zich erin vinden dat het voorstel voor het bankje en het water is teruggenomen. Door de bewoners is f14.000 bijgedragen voor aanleg van parkeerplaatsen. In het koopcontract staat dat deze ten behoeve van de bewoners zouden worden aangelegd. Zij verzoekt om een afschrift van de overeenkomst. Zij vraagt om af te zien van parkeerplaatsen aan de oostzijde van de Prins Bernhardlaan omdat men dan de garage niet in kan draaien. Zij wijst op de leeftijd van de bewoners en op het fietsverkeer uit twee richtingen. Als alternatief stelt zij voor in het verlengde van de 7 parkeerplaatsen er nog een aantal aan te leggen, ook ten behoeve van de bewoners van de Noorderweg die voorheen in de bocht parkeerden. Misschien kan aan de voorzijde van het Emmaplein voor hen een parkeermogelijkheid worden gemaakt.

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. Punt 10 wordt als eerste behandeld omdat de bewoners de vorige vergadering erg lang hebben moeten wachten.

2. Presentatie Ecolint Enkhuizen
De heer De Vries licht toe dat in 1996 het project "plattelandsvernieuwing en versterking West-Friesland" van start is gegaan. Dit om de leefbaarheid en de natuur te verrijken. Het verbinden van de ecologische zones mag niet ten koste gaan van het varen: er moet sprake zijn van een win/win situatie. Door samenwerking komt men eerder in aanmerking voor subsidies. Volgende week woensdag wordt een bijeenkomst gehouden om informatie te geven en om draagvlak te creëren. De voorzitter voegt hieraan toe dat deze bijeenkomst zal worden geleid door de heer Dol i.v.m. een afscheidsbijeenkomst; hieruit moeten geen gevolgtrekkingen worden gemaakt.
De heer Van der Linden geeft een presentatie. De gewenste verbinding tussen de Westfriese Omringdijk en De Weelen en De Ven is gelijkwaardig op ecologisch en op recreatief gebied. De route staat nog niet vast. Via indicatoren wordt gekeken of het werkt op ecologisch gebied. De vaarroute heeft een aantal knelpunten. Deze moet aantrekkelijk zijn voor de eigen bevolking. Diffuse verontreiniging moet worden tegengegaan. Riet dat niet wordt gemaaid, wordt bos; er moet naar een zo ecologisch mogelijke wijze van maaien worden gezocht.
Het water naar de nieuwbouw is aantrekkelijk voor varen, maar de oevers zijn te kaal voor dieren. De heer De Munnik vraagt of de beschoeiing verwijderd moet worden. De heer Van der Linden antwoordt dat erosie moet worden voorkomen, misschien d.m.v. een vooroever of door iets op de oever de doen. Er moet worden overlegd met de bewoners. De heer Franx wijst op de drukte en op het feit dat niet kan worden aangelegd bij een vooroever. De heer Van der Linden antwoordt dat het misschien aan één zijde een mogelijkheid is. De oever kan smaller en het water breder worden gemaakt. De heer De Munnik denkt dat dit te ver gaat. Oriënteren moet op reële zaken. Hij wil voorkomen dat tijd verknoeid wordt. De heer Van der Linden antwoordt dat hier afspraken over zijn gemaakt. Hij begint met een knelpuntenanalyse en zal dan mogelijke oplossingen aangeven. De heer Dol merkt op dat dit twee jaar geleden ook al is besproken en vraagt wat sindsdien is gebeurd. De heer De Vries antwoordt dat er naast de subsidie van het ministerie van landbouw was gegrepen. Bij de tweede ronde is een positieve beschikking verkregen (aanvullende subsidie provincie). De heer Boland vraagt of er een verband is met de ecologische hoofdstructuur (EHS) in Kadijken. Hij mist bij de indicatoren het onderwaterleven. De heer De Vries antwoordt dat het voor de hand ligt de route door Kadijken aan te sluiten aan de EHS. De heer Van der Linden licht toe dat gekozen is voor de meest kritische indicatoren. De onderwatersituatie zit erin (libel, waterspitsmuis). Voor een inventarisatie is specialistische kennis nodig. De KNNV wil meewerken en -denken.
De heer De Munnik mist een begroting. De heer De Vries antwoordt dat deze bij de eerste presentatie heeft gezeten. Gemeente Enkhuizen betaalt f18.000 en de provincie f32.000. De heer De Munnik vraagt wat uitstel van 1,5 jaar voor gevolgen heeft. De heer De Vries antwoordt dat dat gissen blijft. Het Waterschap Westfriesland zal eerder geneigd zijn tot baggeren van de vestinggracht. Het zou prettig zijn als voor het afkrabben van bootjes een gezamenlijke plaats gecreëerd wordt. De heer Franx vraagt of het beschermen van de wallen voor snelle bootjes extra kosten met zich mee zal brengen. De heren De Vries en Van der Linden nemen als randvoorwaarde op dat de kosten niet meer mogen bedragen dan nu. De voorzitter dankt de heren Van der Linden en De Vries voor hun toelichting. De commissie zal op de hoogte worden gehouden. De heer De Munnik vraagt of er ook subsidie beschikbaar is voor aanpassingen. De voorzitter antwoordt dat vanuit de provincie grote aandacht is voor de ecologische situatie. Er zijn diverse mogelijkheden voor subsidies.
3. Verslag van de vergadering van 22 februari 2000 Pag. 12 punt 3.e: "vakbond" vervangen door SUM. Vervolgens wordt het verslag vastgesteld.

4. Ingekomen stukken en mededelingen


a. Samenvatting vergadering adviesgroep Milieu d.d. 16-2-2000 en
8-3-2000 (kringloopactiviteiten)
Verslag van 16-2-2000, punt 2d: de vraag van de heer Van der Lee is niet bekend.
Verslag van 8-3-2000, laatste alinea: de naam van de heer Dol is niet genoemd als nieuwe wethouder.
De voorzitter deelt mede dat op verzoek van de heer De Vreeze de kringloopactiviteiten op de agenda zijn geplaatst van de vergadering van het algemeen bestuur van het SOW. Van diverse zijden is een aanbod gekomen voor kringloopactiviteiten in het gebied, zonder dat bijdragen van de gemeente worden gevraagd. Ook zal met de Noordkop worden gesproken over bestaande activiteiten in Purmerend en Schagen.

b. brief d.d. 16 november 1999 van het Landelijk Overleg Autovrije Zondag inzake deelname aan autovrije zondag 24 september 2000 De heer Franx voelt er niet voor de bewoners van Enkhuizen hiertoe te verplichten. De heer Dol is het hiermee eens. Wel wil hij mogelijkheden bieden voor vrijwillige organisatie. De heer De Munnik wil alleen instemmen als het niet de hoofdroute betreft. De voorzitter zegt dat initiatieven niet tegengehouden zullen worden. Hij staat niet negatief tegenover een grootse aanpak. De toegang voor kerkgangers moet mogelijk zijn.

c. Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) De commissie neemt hiervan kennis.

d. Brief d.d. 1 maart 2000 bewoners Noorderpoort Zie punt 10.

e. Structurele financiering wijkbeheer Enkhuizen De heer De Munnik gaat akkoord maar vraagt om onderbouwing van het bedrag van f17.500. De heer Franx mist tevens draagvlak van de bewoners. Hij vraagt hoe Enkhuizen de vinger aan de pols houdt bij delegering naar Stichting Welzijn Enkhuizen. De voorzitter licht toe dat vanuit de buurtvereniging is getracht de sociale structuur van de oudste buurt in de nieuwbouw te verbeteren. Een buurtmeesterschap is hierbij belangrijk. In het KBSK-gebied is dit in samenwerking met Stichting Woondiensten uitstekend geslaagd. Er is leiding en ervaring nodig. Stichting Welzijn, Stichting Woondiensten en het gemeentebestuur zullen bijdragen en het proces op gang brengen voor activiteiten van de bewoners. De heer Burema licht toe dat het bedrag van f17.500 het plafond is. Het is voor zijn tijd tot stand gekomen; hij zal nagaan op welke wijze. De voorzitter zegt dat vanuit Pippeloentje door bestuursleden om versterking is gevraagd. De heer De Munnik vindt dat in het verleden te weinig is vastgelegd wat als resultaat wordt verwacht en hoe dit wordt gemeten. Hij vindt dat het niet in het armoedebudget maar onder de post nieuw beleid moet vallen. De heer Burema zegt dat het ministerie van sociale zaken heeft aangegeven waar het armoedebudget voor bedoeld is. In dit geval gaat het om versterking van de sociale structuur van de wijk. De heer Franx merkt op dat de oudere bevolking en de allochtonen niet in Pippeloentje zijn vertegenwoordigd. Hij stelt voor bij dergelijke wijken elders in het land te kijken. De voorzitter antwoordt dat op eigen ervaring kan worden voortgebouwd. Hij stelt vast dat de buurt een injectie nodig heeft. De achteruitgang is gestart na het dichtslibben van de grote grasvelden. Het beeld geeft niet aan dat er in vergelijking met de andere nieuwbouw veel allochtonen wonen. De heer Domburg pleit ervoor snel te beginnen met het opzetten van de grote lijnen en er vervolgens de burgers bij te betrekken. Hij wijst op het grote aantal alleenstaande ouders. Er zijn veel gegevens beschikbaar.

f. Evaluatie uitvoering verordening woonlastenfonds Enkhuizen over het 2e half jaar 1999
De commissie neemt hiervan kennis.

g. Machtiging tot levering rolstoelen uit het kernassortiment in het kader van de Wet voorzieningen gehandicapten De commissie neemt hiervan kennis.

h. Mandaat uitvoeringsovereenkomsten Wet voorzieningen gehandicapten De heer Boland vraagt zich af of het gezien de kerntakendiscussie verstandig is om te kopen i.p.v. te huren. Hij vraagt hoe het onderhoud wordt geregeld. De heer De Munnik vindt dat er gezien de kosten beter gehuurd kan worden bij een aantal gespecialiseerde instanties. De heer Burema licht toe dat een Europese aanbesteding heeft plaatsgevonden voor rolstoelen. Er kan gekozen worden tussen huren of kopen met terugkoopregeling. De gemeente krijgt geen eigen depot. Met de gehandicapte wordt afgesproken dat de rolstoel teruggekocht zal worden waarna de gemeente deze terugverkoopt aan de leverancier. Er komt een onderhouds- en depotcontract. De heer Franx geeft aan dat Enkhuizer Belang tegen deze manier van mandateren is, er moet eerst een statuut zijn.
i. Bestuursopdracht I&A plan
De heer Weijens herinnert aan de belofte van de gemeentesecretaris dat zou worden gekeken of het plan met de buurtgemeenten aansluitbaar gemaakt kan worden. De heer Franx vraagt of er gezien de extra werkdruk wel draagvlak bestaat binnen de organisatie en of de OR erbij wordt betrokken. Hij vraagt zich af hoe aan de fixed-prijs kan worden vastgehouden.
De voorzitter antwoordt dat donderdag a.s. een dag wordt georganiseerd voor draagvlak binnen de organisatie. Hiervan zal verslag worden uitgebracht. Met de gemeenten Drechterland, Stede Broec en Andijk vindt frequent overleg plaats. Afstemmen van de systemen stuit op problemen. Binnen het I&A plan ligt hiervoor een rol. De heer De Munnik vraagt naar de termijn voor het plan. De heer Slagter licht toe dat het toekomstperspectief op dit gebied onzeker is. Er wordt gekeken naar een periode van 3 à 4 jaar. De heer De Munnik vraagt of de laatste regel kan worden verwijderd. De voorzitter antwoordt dat de opdracht reeds is verstrekt. De heer Boland wijst erop dat is gezegd dat stapsgewijs wordt bekeken of het plan wordt uitgevoerd. Hierop gaat de heer De Munnik akkoord. De heer Slagter deelt mede dat een vaste prijs is afgesproken en vastgelegd in de opdrachtbrief.

j. Stand van zaken bouwactiviteiten begraafplaats
De heer Chattellon licht toe dat de bouwactiviteiten zijn gestaakt
i.v.m. budgettaire problemen. Voor de loods, het kantoor en het renoveren van de aula stond een bedrag van f580.000. Dit is op basis van kengetallen berekend. De werkzaamheden zijn op onderdelen aanbesteed. Voor aanvang van de werkzaamheden is een afwijking geconstateerd maar wel opdracht gegeven voor het heiwerk. Nadat de budgetoverschrijding is geconstateerd, zijn de werkzaamheden stopgezet. Na aanpassing en bezuinigingen gaat men nog f135.000 over de schreef. Verdere bezuinigingen worden niet mogelijk geacht. Dit kan meer gedetailleerd ter inzage worden gelegd. Voornaamste oorzaken van de overschrijding zijn het aanpassen van de gevel van het kantoor
i.v.m. het fietspad van een rechte naar een gebogen wand, het kiezen voor betonnen heipalen i.p.v. houten met beton vanwege de fluctuerende waterstand en de overspannen bouwmarkt waardoor scherpe prijzen niet makkelijk zijn af te spreken. De palen staan nu in de grond. Het beschikbare krediet is voldoende voor het afmaken van de loods en het kantoor. Hij vraagt de commissie in te stemmen met het voorstel om de werkzaamheden voort te zetten. Omstreeks mei komt dan een voorstel voor het renoveren van de aula.

De voorzitter wil in mei zeker inzicht hebben in de achtergronden. Hij bevestigd dat er met de betrokkenen stevige gesprekken zijn gevoerd. De heer Van Pijkeren vraagt zich af of er sprake is van een gebrek aan communicatie i.v.m. het fietspad. Het verdere traject moet heel nauwkeurig worden bekeken door het MT. De heer Franx vraagt waarom de commissie hiervan niet eerder op de hoogte is gesteld. De burgers verliezen hun vertrouwen in de politiek. Bij een volgende situatie wenst hij een tussenreportage. Hij behoudt fractieberaad voor. Ook de heer Weijens houdt fractieberaad voor. De heer De Munnik stelt dat men nu voor een voldongen feit staat en vraagt hoe de dekking geregeld zal worden. De heer Domburg vraagt of het nadelig is als de werkzaamheden nu niet worden voortgezet. De heer Boland zegt dat het geen voorstel is en dat fractieberaad niet mogelijk is. Hij vraagt zich af of het zinvol is de raad zich erover te laten uitspreken. De heer De Munnik vindt de intentie belangrijk. Er kan een beleidsuitspraak worden gevraagd van de wethouder. De heer Dol heeft geen woorden voor deze grote overschrijding van 20%, te wijten aan communicatieproblemen. Hij vraagt wanneer het bekend was. De heer Chattellon antwoordt dat het bestuur net zo overvallen is als de commissie. Het apparaat treft schuld. De begraafplaats is momenteel nagenoeg onbereikbaar; uitspraak over twee weken is geen probleem. Voor de aula wordt een solide dekking gezocht binnen het onderdeel Begraafplaats. De voorzitter zegt dat het kantoor en de loods binnen de financiële mogelijkheden vallen en wil op zo kort mogelijke termijn opdracht geven. In mei volgt dan volledig inzicht en een voorstel voor de aula. De aula kan pas worden ontruimd als de loods en het kantoor gereed zijn. De heer Domburg wil eerst een ambtelijke onderbouwing en bespreking met de fracties. De heer Van Pijkeren dringt erop aan de werkzaamheden zo spoedig mogelijk te realiseren. De heren Weijens en Dol sluiten zich hierbij aan; wachten is alleen uitstel. De heer De Munnik vraagt wat de consequenties zijn van uitstel. De heer Chattellon antwoordt dat de werkzaamheden ingepland moeten worden. Stilliggen heeft consequenties voor de prijs. De voorzitter stelt voor morgen de opdracht te verstrekken voor het voortzetten van de werkzaamheden en op 3 april het voorstel in de raad te bespreken. De heer De Munnik vraagt waarom het niet eerder is besproken. Hij wil overleggen met zijn fractie en de uitslag morgen telefonisch mededelen. De overige partijen willen graag inzicht in de overwegingen. De voorzitter wijst op de eigen verantwoordelijkheden van commissieleden. EB, VVD, D66 en PvdA willen de beslissing opschorten. De heer Domburg heeft gelezen dat al eerder vragen zijn gesteld door de heer Hekkert en vraagt sinds wanneer de werkzaamheden stilliggen. De voorzitter denkt sinds eind januari. Uiteindelijk stelt hij voor dit punt aan de agenda van de extra raadsvergadering van 23 maart toe te voegen. De commissie gaat hiermee akkoord.

Managementletter met als bijlage Inventarisatienota 1999

De voorzitter deelt mede dat nu de politieke lijn van loonsom en het management wil bespreken gezien zijn eigen politieke verantwoordelijkheid. De heer Boland is de status van de managementletter niet duidelijk en vraagt wat de bedoeling is. Hij betreurt dat de overschrijding voor 1999 die van 1998 nog overtreft. Een overschrijding zou op het moment zelf gemeld moeten worden. De heer De Munnik sluit zich hierbij aan. Het punt van het personeel heeft hij niet eerder gehoord. Wat betreft de herinrichting van het centrumgebied is hij het spoor bijster. De heer Franx vindt het van durf van het MT getuigen dat in de brief diverse knelpunten zijn aangegeven met een oplossing. Hij vraagt hoe de werkdruk gemeten zal gaan worden en of de driemaandelijkse rapportage ook richting commissie- en raadsleden zal komen. Hij merkt op dat fietsen op het fietspad tussen Enkhuizen en Andijk voor eigen risico is en vraagt te controleren of dit nog staat aangegeven.

De heer Domburg stelt dat e.e.a. amateuristisch overkomt. Hij vraagt hoe de communicatie loopt en hoopt dat de verbeterpunten zo spoedig mogelijk worden doorgevoerd. De heer Dol is blij met de managementbrief. Hij vraagt wie de verantwoordelijke portefeuillehouder is voor de tussenrapportage. De heer Van Pijkeren is eveneens blij met de brief. Hij pleit voor optimalisering van de communicatie. De voorzitter antwoordt dat er onvoldoende controle is geweest en dat de bestuurlijke verantwoordelijkheid blijft bestaan. Hij trekt de verantwoordelijkheid voor de loonkostenbeheersing naar zich toe. De driemaandelijkse rapportering moet zeker geëffectueerd worden met rapportage naar de commissies. In het college is hierover gesproken. De verantwoordelijkheid ligt bij de politiek. Vanuit het MT is een volledige invulling gegeven. De heer Van Huffelen licht toe dat hij zich zeer verantwoordelijk voelt voor de loonsomoverschrijding. Het NEO is ingezet op drie pijlers: cultuur, structuur en instrumentarium. Er wordt driftig gewerkt aan een goed systeem van planning en controlling. Aan een constatering aan het eind van de rit is niets meer te doen. Voor 2000 wordt kritischer gekeken naar de loonsom. Bij vacatures wordt gekeken hoe deze ingevuld worden: of het noodzakelijk is mensen in te huren of dat het intern opgelost kan worden. Hierbij kan de werkdruk oplopen. Op korte termijn zal door middel van een formatieanalyse inzicht worden verkregen in de werkdruk. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van kengetallen. De heer Franx wijst erop dat er een verschil bestaat tussen kengetallen en de uitwerking in de praktijk. De heer Van Huffelen stelt toch behoefte te hebben aan deze analyse en dat de communicatie helderder moet, ook wat betreft overschrijdingen. De budgethouder nieuwe stijl is een stap in de goede richting.

De voorzitter deelt mede dat het fietspad niet voldeed aan de norm. Firma Kramer is failliet gegaan en is overgenomen door firma Noor. Deze heeft ook de vorderingstermijn overgenomen. Voor 1 april 2000 doen zij een voorstel voor een oplossing.

De heer Boland heeft uit een artikel in de krant gedistilleerd dat de raad zich de overschrijding van de

kosten ook zelf moet aantrekken omdat vragen ook personele werkdruk geven. Hij vraagt of dit gekwantificeerd kan worden. De heer Franx is bezorgd over de mogelijkheid goed personeel te krijgen gezien de stijging van de loonkosten. De heer De Munnik vindt de voortgangsrapportage per drie maanden aan de ruime kant en stelt voor maandelijks inzicht te geven. De heer Dol sluit zich hierbij aan. De heer Van Huffelen zegt dat vragen altijd extra werk opleveren. Nadat is overgegaan tot een tijdsregistratie kan beter gekwantificeerd worden. De heer De Munnik merkt op dat raadsvoorstellen vaak terug moeten. Hij stelt voor de voorstellen aan criteria te onderwerpen voordat ze naar het college worden gezonden. De heer Van Huffelen zegt dat het verloop binnen de gemeente de landelijke cijfers benadert. Gezien de krapte op de arbeidsmarkt is het moeilijk goede mensen aan te trekken. Er moet vaker worden geadverteerd. Hij denkt dat een maandelijkse rapportage voor het management een minimumeis is. Na het invoeren van het I&A plan zullen de gegevens eenvoudiger beschikbaar komen. De heer Franx vraagt of dan scholing wordt gegeven voor de interpretatie. De heer Van Huffelen beaamt dat interpretering van cijfers altijd een subjectief gegeven is. Tussentijds moet over goede informatie worden beschikt.

Aanpassen/verzwaren energievoorzieningen nieuwe Harlingersteiger

De heer Boland is het eens met de aanpassing van de elektriciteit maar vindt dat de voorziening voor vuil water niet moet worden uitgevoerd. Tot 2005 kan men niet worden gedwongen hiervan gebruik te maken. Er wordt nu ook nog gekeken naar een mogelijkheid het water aan boord te reinigen en vervolgens te lozen. De heer Ruiter zegt dat het voorstel vanuit milieuoogpunt is gedaan.

Hij noemt een aantal plaatsen waar aan een dergelijke voorziening wordt gewerkt. Het Europarlement heeft zich uitgesproken om lozen op zee tegen te gaan. De heer Boland merkt op dat in genoemde plaatsen andere schepen aanleggen. Er is een Europees verdrag waarin wordt gesproken over schepen met meer dan 50 opvarenden; hierover wordt nu gesproken. Het beleid voor de zee en voor binnenwater hebben niets met elkaar te maken. De heer Dol is het eens met de heer Boland. Er is ook nog geen duidelijkheid over een standaard voor aansluitingen en koppelingen. De heer Weijens vindt het niet erg met voorzieningen voorop te lopen. Hij stelt voor inname van vuil water gratis te maken en de tarieven te verhogen om te voorkomen dat men toch buiten de haven loost. De heer De Munnik vraagt of afname van elektriciteit via de havenverordening kan worden afgedwongen. Hij vindt dat een dergelijk gering exploitatieoverschot niet benoemd hoeft te worden. De heer Franx mist een financieel plaatje als alleen de elektriciteit wordt uitgevoerd. Hij vraagt zich gezien de geluidsmeting af of de investering nodig is.

De heer Domburg vindt dat uitgegaan moet van wat de bewoners aangeven. Hij heeft begrepen dat gebruik van elektriciteit via de havenverordening kan worden afgedwongen. Hij vraagt om een financieel voorstel voor invoering zonder de vuilwatervoorziening. De voorzitter antwoordt dat het voorstel kostendekkend is en licht de eerder in deze commissie besproken overlast toe.

De heer Ruiter zegt dat in Brussel is gezegd dat binnen 18 maanden iedere haven een oplossing moet hebben om vuil water te verwerken. Om kosten te besparen pleit hij ervoor de voorzieningen gelijktijdig aan te leggen.

De voorzitter zal de opmerkingen meenemen naar B&W. Dit kan leiden tot een aangepast voorstel.

Onderhoud openbare buitenruimten en gebouwen

De heer De Munnik stelt dat regulier onderhoud niet onder nieuw beleid hoort. Geld voor groen in de Paktuinen schept een precedent. De heer Boland is verbaasd over de vele posten voor bruggen en vraagt of de f90.000 alleen onderhoud betreft. De slagboom voor de Dromedarisbrug lijkt wat overdreven. Ten aanzien van de Paktuinen sluit hij zich aan bij de heer De Munnik. De heer Franx sluit zich hierbij aan. Hij vraagt of de Sprong is verkocht aan de volleybalclub. De voorzitter antwoordt dat dit niet het geval is en dat de verhuurder verantwoordelijk is voor het onderhoud. De heer Chattellon licht toe dat niet alle onderhoud in de begroting is opgenomen. Er is een bedrag van f350.000 beschikbaar gesteld voor het beheer van openbare buitenruimten en gebouwen, waarvan gekeken is hoe dit het best besteed kan worden. Er is een achterstand ontstaan die ingelopen moet worden en er moet worden voorkomen dat opnieuw achterstand ontstaat. Het plaatsen van bloembakken op de Paktuinen is ingegeven als veiligheidsmaatregel om het crossen tegen te gaan. De heer Franx vraagt of de bakken vandalismebestendig zijn. De heer Chattellon beaamt dit, maar niet voor wat betreft de beplanting. De heer De Munnik vindt dat onderhoud structureel een eigen post moet krijgen. De voorzitter zegt dat de f350.000 bedoeld zijn om de achterstand in te lopen en om een nieuwe achterstand te voorkomen. Er moet een keus worden gemaakt welke projecten worden aangepakt. Het deel dat zorgt dat geen nieuwe achterstand ontstaat, wordt volgend jaar opgenomen in de primitieve begroting. De heer De Munnik vraagt om actualisering van de nota waarin staat aangegeven wat voor achterstallig onderhoud er waar is. De heer Chattellon denkt dat dit een goede zaak is, maar moet er tijd voor zoeken. De heer Boland vraagt wanneer iets onder onderhoud valt en wanneer niet. Hij wil niet praten over kleine dingen. De heer Chattellon antwoordt dat als het achterstallig onderhoud is weggewerkt, er kan worden gereserveerd voor lang-cyclische ingrepen. Grote investeringen worden apart op het beleid getoetst. De heer Boland vraagt om een apart voorstel voor de bruggen. De voorzitter stelt dat de commissie met name moet worden geïnformeerd over grote posten zoals bruggen.

Rapportage kade Buitenhaven

De heer De Munnik dacht dat de problemen eerder bekend waren. De voorzitter licht toe dat de instortingen recent zijn en dat dit te maken heeft met een ander gebruik van de kade. De keuze is gemaakt voor voortgezet gebruik tot de Gependam gereed is waarna het totale probleem kan worden aangepakt. Er zijn voorzorgsmaatregelen genomen. De heer Chattellon zegt dat ongeveer twee jaar geleden een eerste signaal is gekregen doordat een voetpad inzakte. Voor een beter inzicht zijn duikers ingeschakeld. De palen zijn geslagen om de nood te lenigen; dit is geen fraaie oplossing. De heer Boland merkt op dat een verrotte fundering niet veroorzaakt kan zijn door de schepen. De heer Chattellon antwoordt dat er wel een relatie is. De constructie is het primaire probleem maar dit wordt verslechterd als door scheepsschroeven de gronddruk weggestuwd wordt.

Herstelwerkzaamheden Nieuwmarktspijp

De heer Wezel licht het kostenverschil tussen Steenwijkspijp en Nieuwmarktspijp toe. Als de kosten voor de Steenwijkspijp (zonder de werkzaamheden aan de boog) worden vergeleken met nu, waarbij rekening wordt gehouden met het prijspeil van nu en het feit dat de Nieuwmarktspijp groter is, dan naderen de uitvoeringskosten elkaar. De heer Franx vraagt of dit niet in FO thuishoort. De voorzitter stelt dat het om een technische onderbouwing gaat. De heer De Munnik wil graag de bestekken zien. De heer Dol merkt op dat op hoofdlijnen wordt bestuurd. De voorzitter voegt hieraan toe dat ook de druk op de markt prijsverhogend werkt.

Herinrichting Emmaplein

De heer Weijens heeft de plannen met enthousiasme bekeken. Hij vraagt aandacht voor de problemen van de bewoners van Noorderpoort en stelt voor éénrichtingverkeer in te voeren in de Prins Bernhardlaan vanaf het Sijbrandsplein richting begraafplaats. Deze route wordt ook voor rouwstoeten aangegeven. De voorzitter denkt dat de bereikbaarheid van de garage ook opgelost kan worden door het verplaatsen van de masterkey en door het verbreden van de inrit. De heer Van Pijkeren wil vasthouden aan de 15 parkeerplaatsen. Hij dacht dat tegenover de inrit een parkeerverbod zou komen. Hij acht eenrichtingverkeer niet verkeerd. De heer Dol denkt dat het inrijden van de garage door verbreden van de inrit of veranderen van de hoek kan worden verbeterd. Hij wordt door het voorstel van eenrichtingverkeer overvallen; het lijkt hem een goed idee. De heer Domburg denkt dat de beste rijrichting in de praktijk zal blijken. Het is goed dat de bankjes zijn verdwenen. De voorzitter zal het voorstel meenemen naar het college. De verbreding van de inrit zal nader worden besproken met de bewoners. Het maken van extra parkeerplaatsen naast de geplande 7 stuit op problemen vanwege de bocht. Hij zegt de bewoners toe de overeenkomst met de bouwer te bekijken en toe te zenden.

Rondvraag

Naar aanleiding van de sloop van schuurtjes in Plan Noord heeft de heer Franx vernomen dat alleen op woensdagmiddag in Wieringermeer asbest wordt ingenomen door het CAW. Hij vraagt of er een mogelijkheid bestaat om voor de schuurtjes een faciliteit op projectbasis te creëren. De secretaris uit zijn verbazing hierover. Hij vraagt of de mensen persoonlijk de schuurtjes weghalen; als het via Stichting Woondiensten gaat, betreft het bedrijfsmatig bouw- en sloopafval en gelden andere regels. Volgens de voorzitter betreft het eigen bouwsels die worden verwijderd. Hij zeg toe dat dit wordt nagegaan bij Stichting Woondiensten; misschien kan het asbest worden verzameld.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 00.05 uur. De vertegenwoordiger van Enkhuizer Belang verlaat de vergadering voor het besloten gedeelte begint. De voorzitter spreekt zijn teleurstelling uit over het feit dat Enkhuizer Belang heeft aangegeven niet in beslotenheid te willen vergaderen, temeer daar vanavond door hen gestelde vragen aan de orde zullen komen.

N. Kegelaar, secretaris

Deel: ' Verslag commissie openbare werken Enkhuizen '
Lees ook