Tweede Kamer der Staten Generaal


2691600.004 verslag wijz. begroting fin (IXB) 1999
Gemaakt: 14-12-1999 tijd: 20:44


5


26 916 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 1999 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
Nr. 4 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

Vastgesteld 13 december 1999

De vaste commissie voor Financiën 1), belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen. De daarop door de regering gegeven antwoorden zijn hierbij tevens afgedrukt.

De voorzitter van de commissie,

Van Gijzel

De griffier van de commissie,

Janssen

Vraag 1

Heeft de minister van Financiën in het kader van de exportkredietverzekering nog acties ondernomen om de onzekerheden van de begrotingsramingen te verkleinen?

Antwoord

Onzekerheid is inherent aan exportkredietverzekering en meer in het bijzonder aan die voor rekening van de Staat. Zowel de inkomsten als de uitgaven in verband met de exportkredietverzekering worden namelijk in sterke mate beïnvloed door moeilijk voorspelbare ontwikkelingen, zoals de politieke en/of economische situatie in debiteurenlanden. Als gevolg hiervan is het erg moeilijk, zo niet onmogelijk, om de onzekerheden van de begrotingsramingen te verkleinen.

Vraag 2

Kan in het kader van de uitgaven heffings- en invorderingsrente, waar sprake is van onderuitputting mede ten gevolge van de versnelling van het opleggen van voorlopige en definitieve aanslagen, worden uiteengezet waarom daarmee bij de raming voor 1999 geen rekening is gehouden?

Antwoord

Bij de raming voor 1999 is rekening gehouden met bepaalde veronderstellingen ten aanzien van (het tempo van) het heffings- en inningsproces. In 1999 is in het heffingsproces van de vennootschapsbelasting een additionele beoordeling ingebouwd. Dit heeft consequenties voor de hoogte van de rente-uitgaven. Deze proceswijziging was nog niet bekend ten tijde van de raming. Overigens wordt bij de 1e suppletore begroting 2000 bezien of en in hoeverre de desbetreffende ramingen structureel moeten worden aangepast.

Vraag 3

Indien De Nederlandsche Bank wel een interimuitkering zou hebben verstrekt, zou deze f 120 miljoen lager zijn geweest dan geraamd in verband met de gestegen rente. Houdt dit in dat de slotuitkering nu f 120 mln. lager is dan geraamd? Wanneer wordt de Kamer over de slotuitkering geïnformeerd?

Antwoord

De lager dan geraamde winst van DNB over het eerste halfjaar van 1999 heeft inderdaad invloed op de realisatie van de totale winst over 1999 ten opzichte van de raming. Of de slotuitkering van f 120 miljoen gulden lager dan geraamd zal uitvallen, is echter afhankelijk van de gerealiseerde winst over het gehele boekjaar 1999.

De definitieve hoogte van de slotuitkering over 1999, die de Staat in april
2000 zal ontvangen, zal worden gemeld bij Miljoenennota 2001, stand vermoedelijke uitkomsten 2000.

Vraag 4

Kan een nadere toelichting worden gegeven op de post van f 400.000 (uitgavenartikel 01.14): belastingteruggaven met een foutieve bestemming die niet meer terugvorderbaar zijn?

Antwoord

De Belastingsdienst kan na het vaststellen van een belastingaanslag besluiten tot vermindering van de te betalen belasting. Dit leidt tot een teruggave aan de belastingplichtige. Als gevolg van achterhaalde gegevens in de administratie van de Belastingdienst kan het voorkomen dat de teruggave aan een verkeerde persoon wordt uitbetaald. Wanneer die persoon vervolgens bijvoorbeeld verhuist zonder berichtgeving is terugvordering van de betaling niet meer mogelijk. Deze uitgaven komen ten laste van een apart uitgavenbudget («verloren gegaan rijksgeld») op artikel 01.14.


1) Samenstelling:

Leden

Schutte (GPV)

Reitsma (CDA)

Rosenmöller (GL)

Van Zijl (PvdA)

Van Gijzel (PvdA), voorzitter

Witteveen-Hevinga (PvdA)

Voûte-Droste (VVD)

Noorman-den Uyl (PvdA)

Giskes (D66)

Kamp (VVD)

Marijnissen (SP)

Crone (PvdA)

Van Dijke (RPF)

Bakker (D66)

De Vries (VVD)

De Haan (CDA), ondervoorzitter

Stroeken (CDA)

Patijn (VVD)

Van Beek (VVD)

Balkenende (CDA)

Vendrik (GL)

Bos (PvdA)

Remak (VVD)

Wijn (CDA)

Kuijper (PvdA)

Plv. leden

Van der Vlies (SGP)

Verburg (CDA)

Harrewijn (GL)

Smits (PvdA)

Duijkers (PvdA)

Koenders (PvdA)

Balemans (VVD)

Van Oven (PvdA)

Schimmel (D66)

Hofstra (VVD)

De Wit (SP)

Kalsbeek-Jasperse (PvdA)

Hoekema (D66)

Van Walsem (D66)

Wilders (VVD)

Dankers (CDA)

Hillen (CDA)

Blok (VVD)

Weekers (VVD)

Bijleveld-Schouten (CDA)

Rabbae (GL)

Hindriks (PvdA)

Hessing (VVD)

Van den Akker (CDA)

Timmermans (PvdA)

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Verslag debat wijziging begroting Ministerie van Financien '
Lees ook