EU - REPUBLIC OF ARMENIA : FIRST MEETING OF THE COOPERATION COUNCIL

Luxembourg (12-10-1999) -Nr. 11655/99 (Presse 300)


Luxemburg, 12 oktober 1999

11655/99 (Presse 300)

(OR. en)

EERSTE ZITTING VAN DE SAMENWERKINGSRAAD TUSSEN

DE EUROPESE UNIE EN DE REPUBLIEK ARMENIË

De Samenwerkingsraad tussen de Europese Unie en de Republiek Armenië is voor het eerst bijeengekomen op dinsdag 12 oktober 1999. De zitting werd voorgezeten door de heer Kimmo SASI, Minister van Buitenlandse Handel en Europese Aangelegenheden van Finland en fungerend voorzitter van de Raad van Ministers van de Europese Unie. De delegatie van Armenië stond onder leiding van de heer Vartan OSKANIAN, Minister van Buitenlandse Zaken van de Republiek Armenië. De Europese Commissie was vertegenwoordigd door de heer BURGHARDT, Directeur-Generaal.

De eerste zitting van de Samenwerkingsraad vond plaats terwijl de presidentiële zitting EU-zuidelijke Kaukasus van 22 juni te Luxemburg nog maar drie maanden geleden had plaatsgevonden en nadat de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst (PSO) tussen de EU en de Republiek Armenië op 1 juli in werking was getreden. Deze gebeurtenissen tonen aan hoeveel belang de EU hecht aan de betrekkingen met de landen in de zuidelijke Kaukasus.

Deze overeenkomst is het begin van een nieuw hoofdstuk in de betrekkingen tussen de EU en Armenië: zij vestigt een nieuw institutioneel kader en biedt nieuwe mogelijkheden voor samenwerking op allerlei terreinen. De partijen kwamen overeen alles in het werk te stellen om ten volle te profiteren van de mogelijkheden die de PSO biedt en erkennen de sleutelrol die de Samenwerkingsraad in dezen zal spelen. Zij zagen de eerste zitting van de Samenwerkingsraad als een historische gebeurtenis in de betrekkingen tussen de Europese Unie en de Republiek Armenië en spraken de hoop uit hun partnerschap te kunnen versterken.

De partijen benadrukten het belang dat zij hechten aan de democratische waarden, de mensenrechten en de beginselen van de markteconomie. Zij bevestigden andermaal dat zij zich ertoe verbonden hebben om hun banden op politiek, economisch, financieel en cultureel vlak nauwer aan te halen en de in Armenië aan de gang zijnde democratische hervormingen alsmede de overgang naar de markteconomie te ondersteunen en bespraken hoe zij dit doel het best kunnen bereiken. De Samenwerkingsraad verklaarde dat naarmate de uitbreiding van de EU wordt voortgezet, de banden met de drie landen in de zuidelijke Kaukasus, met inbegrip van Armenië, aan belang zullen winnen en dat de vrede en stabiliteit in de regio steeds belangrijker zullen worden voor de veiligheid van Europa als geheel. De EU was daarom ingenomen met de toegenomen inspanningen om een oplossing te vinden voor het conflict in Nagorno-Karabach en herhaalde dat zij dit proces met kracht steunt.

De Samenwerkingsraad vertrouwt erop dat de uitvoering van de PSO voor meer samenhang zal zorgen tussen de verschillende aspecten van de betrekkingen tussen de EU en Armenië, zoals de politieke dialoog over kwesties van wederzijds belang in het buitenlands beleid, democratie en de mensenrechten, samenwerking bij de bestrijding van de drugshandel, handelsbetrekkingen en economische samenwerking, bijstand zoals in TACIS-verband en regionale samenwerking. De Samenwerkingsraad benadrukte dat de PSO een steeds belangrijker rol zal spelen voor de uitbreiding van handel en investeringen.

De voorzitter van de Samenwerkingsraad concludeerde meer bepaald dat de samenwerking in 1999/2000 vooral moet worden toegespitst op de ondersteuning van de inspanningen om een oplossing te vinden voor het conflict in Nagorno-Karabach, het vaststellen van middelen waarmee de regionale samenwerking in de Kaukasus kan worden bevorderd, de uitvoering van de PSO in het algemeen alsook maatregelen om in het bijzonder handel en investeringen te vergemakkelijken, het stimuleren van maatregelen om Armenië in de de gelegenheid te stellen de kerncentrale van Medzamor te sluiten, de versterking van het democratiseringsproces en de eerbiediging van de rechten van de mens, alsmede nauwe samenwerking bij de bestrijding van de drugshandel.

De Ministers van de EU en de drie landen van de zuidelijke Kaukasus, met inbegrip van Armenië, hielden tijdens de lunch een nuttige gedachtewisseling over een aantal kwesties van wederzijds belang, met name de follow-up van de gezamenlijke verklaring die is afgelegd tijdens de presidentiële zitting EU-zuidelijke Kaukasus en de situatie in de noordelijke Kaukasus.


Deel: ' Verslag eerste zitting samenwerkingsraad EU en Armenie '
Lees ook