Ministerie van Buitenlandse Zaken


Aan de Voorzitter van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 4

's-Gravenhage

Directie Integratie Europa

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 29 maart 1999
Kenmerk DIE-238/99
Blad /5
Bijlage(n) 1
Betreft Verslag Europese Raad te Berlijn
d.d. 24/25 maart 1999

Zeer Geachte Voorzitter,

Conform de bestaande afspraken heb ik de eer U hierbij het verslag van de Europese Raad te Berlijn d.d. 24/25 maart 1999 aan te bieden.

DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

VERSLAG EUROPESE RAAD TE BERLIJN D.D. 24/25/26 MAART 1999


1. De Europese Raad kwam onder Duits voorzitterschap op 24, 25 en
26 maart te Berlijn bij een. De conclusies van het voorzitterschap zijn hierbij gevoegd. De Europese Raad was weliswaar vrijwel geheel gewijd aan Agenda 2000, maar stond tevens in het teken van de NAVO-acties in de Federale Republiek Joegoslavië en van het aftreden van de Europese Commissie. De Europese Raad kon constateren dat er eindelijk overeenstemming is bereikt over het samenwerkingsakkoord met Zuid-Afrika. Hij nam tevens een verklaring aan over het Vredesproces in het Midden-Oosten.


2. Zoals gebruikelijk had de Europese Raad allereerst een ontmoeting met de Voorzitter van het Europees Parlement. De heer Gil-Robles herhaalde kort het standpunt van het Europees Parlement over Agenda 2000 zoals hij dat in Petersberg naar voren had gebracht. De voorzitter bracht tevens de resolutie van het Europees Parlement over het aftreden van de Commissie onder de aandacht van de Europese Raad. De heer Gil-Robles onderstreepte het belang om de nieuwe procedure van het Verdrag van Amsterdam inzake de benoeming van de voorzitter van de Commissie reeds toe te passen, ongeacht de vraag of het Verdrag reeds in werking is getreden. Hij vond dat de huidige Commissie zo spoedig mogelijk moet worden vervangen en benadrukte het belang van transparantie en van radicale hervormingen in het management van en het beheer door de Commissie. Tot slot wees de voorzitter van het Europees Parlement op het belang dat de Raad zo spoedig mogelijk over het Statuut van het Europees Parlement een standpunt bepaalt.


3. De Staatshoofden en regeringsleiders bespraken allereerst de situatie die was ontstaan door het aftreden van de Europese Commissie. Bondskanselier Schròder kon, mede op basis van bilaterale consultaties voorafgaande aan de bijeenkomst van Berlijn, al snel vast stellen dat de voormalige Italiaanse premier Romano Prodi op steun van alle lidstaten kon rekenen om de nieuwe voorzitter van de Commissie te worden. Wat de verdere gang van zaken betreft, kon men zich vinden in de procedure zoals minister-president Kok deze namens de Benelux-partners in een brief aan de voorzitter van de Europese Raad had uiteengezet. De Europese Raad nam terzake een verklaring aan die hiernevens gaat.


4. Tijdens de bespreking door de Staatshoofden en regeringsleiders van de opvolging van de Commissie, bespraken de Ministers van Buitenlandse Zaken de situatie in Kosovo. De Europese Raad nam op hun voorstel een verklaring aan waarin de Europese Unie een ultiem beroep op President Milosevic deedom de agressie in Kosovo stop te zetten en de akkoorden van Rambouillet te ondertekenen. Helaas heeft de Europese Raad, die tijdens de bijeenkomst diverse malen stil stond bij de ontwikkelingen in de Federale Republiek Joegoslavië, moeten constateren dat deze oproep zonder gevolg bleef. Na het onvermijdelijke ingrijpen van de NAVO, heeft de Europese Raad nogmaals een verklaring afgegeven. De tekst van beide verklaringen is bijgevoegd.


5. De Europese Raad besteedde het grootste gedeelte van zijn bijeenkomst aan het zoeken naar een voor allen aanvaardbaar compromis over Agenda 2000. In de vroege ochtend van 26 maart 1999 kon Bondskanselier Schròder een akkoord constateren over een alomvattend eindpakket. De regering is tevreden met dit resultaat. De inzet van een sobere ontwikkeling van de EU-uitgaven voor de huidige 15 lidstaten is bereikt. De Financiële Perspectieven volgens het oorspronkelijke Commissie-voorstel zijn fors neerwaarts bijgesteld. De doelstelling van de regering om in 2002 een bedrag van 1,3 miljard gulden te besparen t.o.v. de oorspronkelijke voorstellen van de Commissie is gehaald. De regering is ook van oordeel dat met de succesvolle afsluiting van Agenda 2000 wederom een belangrijke stap is gezet op weg naar een uitgebreide Europese Unie.


6. Wat de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid betreft, heeft de Europese Raad het voorstel van de landbouw Raad van
11 maart jl. grotendeels bevestigd, zij het dat daarop amendementen zijn aangebracht. De Europese Raad was namelijk van mening dat de Landbouw Raad niet binnen de financiële grens was gebleven die in Petersberg was aangegeven: 40,5 miljard euro gemiddeld per jaar. Hoewel verscheidene lidstaten er voorstander van waren om extra besparingen door te voeren d.m.v. degressiviteit in de directe inkomensteun, kon hierover geen overeenstemming worden bereikt. De besparingen zijn doorgevoerd door de zuivelhervorming uit te stellen tot 2005/2006 en de prijsverlaging in de graansector te beperken tot
15 % in twee stappen. De Commissie en de Raad hebben de opdracht gekregen om ervoor te zorgen dat de uitgaven, exclusief plattelandsbeleid en veterinaire maatregelen, gemiddeld binnen de limiet van 40,5 miljard euro blijven. Tevens is de Commissie verzocht om de ontwikkelingen op de markten voor oliehoudende zaden nauwlettend te volgen en daarover binnen twee jaar verslag uit te brengen. Ook de markt voor rundvlees zal door de Commissie gevolgd worden en zij is verzocht daar zonodig passende maatregelen te nemen.


7. De Structuur- en Cohesiefondsen zijn grondig hervormd in de richting van meer concentratie en doelmatigheid. De Europese Raad heeft voor de fondsen een totale financiële enveloppe vastgesteld van
213 miljard euro over de gehele periode 2000-2006, waarvan 18 miljard voor het cohesiefonds. 69,7 % van degelden voor de Structuurfondsen zijn beschikbaar voor de nieuwe Doelstelling 1, 11,5 % voor Doelstelling 2. Voorts zal 12,3 % van het totaal voor Doelstelling 3 bestemd zijn en 6 % voor de Communautaire Initiatieven en innovatieve maatregelen en 0,5 % voor acties in de visserijsector buiten Doelstelling 1.

Nederland heeft sterk aangedrongen op een eerlijk aandeel uit de Structuurfondsen. Op grond van het uiteindelijke resultaat mag ons land het volgende verwachten. In het kader van Doelstelling 1 zal Nederland voor de regio Flevoland ca. 120 miljoen euro overgangssteun ontvangen. Voor Doelstelling 2 geldt een bedrag van ca. 800 miljoen euro, inclusief overgangssteun. Voorts ontvangt Nederland bij Doelstelling 3 ca. 1,7 miljard euro. Hierbij is 500 miljoen euro bedoeld om een aanpak te ontwikkelen die rekening houdt met de specifieke kenmerken van de arbeidsmarkt in Nederland, zoals de relatief geringe participatiegraad. Tot slot zal Nederland een bedrag van in elk geval 550 miljoen euro uit de Communautaire Initiatieven ontvangen. Er komt weliswaar geen apart Asielfonds, maar in het kader van het Communuatair Initiatief Equal zal rekening worden gehouden met de maatschappelijke- en professionele integratie van asielzoekers. E.e.a. houdt in dat Nederland in de periode 2000-2006 ongeveer eenzelfde percentage uit de Structuurfondsen zal ontvangen, namelijk ca. 1,7 %, als in de huidige periode.


8. De noodzaak van een rechtvaardiger lastenverdeling heeft van meet af aan centraal gestaan in de standpuntbepaling van de regering. Nadat ook de Commissie de problematiek van de budgettaire onevenwichtigheden had erkend in haar rapport over de Eigen Middelen, ontstond er geleidelijk een draagvlak binnen de Europese Unie om de scheefgegroeide lastenverdeling bij te stellen. De Europese Raad heeft danook besloten enkele fundamentele wijzigingen te zullen aanbrengen in het Eigen Middelensysteem. Het betreft de volgende wijzigingen met de naar huidig inzicht berekende effecten op de afdrachten voor Nederland.

Allereerst zal de BTW-afdracht geleidelijk worden vervangen door de BNP-afdracht. Voor Nederland betekent dit in 2002 een voordeel van ca. 30 miljoen gulden.

Tevens zal de vergoeding voor inningskosten van de Traditionele Eigen Middelen worden verhoogd van 10 tot 25%. Dit levert voor Nederland in 2002 een voordeel van ca. 360 miljoen gulden. Deze verhoging wordt met terugwerking van kracht per 1 januari 2001.

Helaas is het niet mogelijk gebleken de VK-compensatie (geleidelijk) af te schaffen. Gezien de positie van Nederland als forse nettobijdrager, heeft Nederland wel een korting van 75 % verkregen in de financiering van de VK-compensatie. Dit levert ons land in 2002 een besparing op van ca. 390 miljoen gulden. De VK-compensatie zal ook worden gecorrigeerd voor enkeletoetredingseffecten en voor de voordelen die voortvloeien uit bovengenoemde structurele veranderingen in het Eigen Middelenbesluit.

De Commissie zal nu z.s.m. met een voorstel tot aanpassing van het Eigen Middelenbesluit moeten komen, waarbij overigens het plafond van
1,27 % BNP onaangetast blijft. Vervolgens zal de Raad, na het advies van het Europees Parlement, het gewijzigde Besluit vaststellen, waarna het ter goedkeuring aan de nationale parlementen zal worden voorgelegd opdat het begin 2002 in werking kan treden. Voor die tijd zal de Raad met het Europees Parlement en de Commissie over de nieuwe Financiële Perspectieven overeenstemming moeten bereiken in een Interinstitutioneel Akkoord.


9. Het stemt de regering tevreden dat het voortdurende pleidooi voor een reële stabilisatie geleid heeft tot een aanzienlijke beperking in de groei van de uitgaven van de EU-15. Daarmee is een gezonde basis gelegd voor de uitbreiding waar voldoende financiële middelen voor opzij zijn gezet. Tevens zal de voorziene wijziging van het Eigen Middelenbesluit leiden tot een structurele verbetering van de lastenverdeling.

Deel: ' Verslag Europese Raad Berlijn 24/25 maart 1999 '
Lees ook