Ministerie van Buitenlandse Zaken

charset="iso-8859-1"

http://www.minbuza.nl/content.asp?Key=421015


---

Verslag van de buitengewone Europese Raad,
21 september 2001 te Brussel

Aan: De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof Den Haag Directie Integratie Europa Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC DEN HAAG

Datum 25 september 2001 Auteur Pieter de Gooijer
Kenmerk DIE/656/2001 Telefoon +31.70.348.6132
Blad /1 Fax +31.70.348.4086
Bijlage(n) 4 E-mail pieter-de.gooijer@minbuza.nl
Betreft Verslag van de bijeenkomst van de Europese Raad te Brussel, 21 september 2001
C.c.
Zeer Geachte Voorzitter,

Overeenkomstig de daarover bestaande afspraken bied ik u hierbij het verslag en daarbij horende documenten aan van de buitengewone vergadering van de Europese Raad, die op vrijdag 21 september 2001 in Brussel plaatsvond.

Dit verslag vormt tevens de op dit moment beschikbare reactie op het verzoek van de Vaste Commissies voor Buitenlandse Zaken en Defensie en de Algemene Commissie voor Europese Zaken (brief Buza 2001/86 van 20 september 2001).

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Verslag van de buitengewone Europese Raad,

---

21 september 2001 te Brussel

---

Op 21 september jl. vond in Brussel een bijzondere bijeenkomst plaats van de Europese Raad. Aanleiding voor deze bijeenkomst waren de afschuwelijke terroristische aanslagen in de Verenigde Staten op 11 september 2001. Zoals blijkt uit de bijgevoegde conclusies en het actieplan heeft de bijeenkomst een duidelijke boodschap afgegeven van solidariteit, daadkracht en vertrouwen. Solidariteit met het Amerikaanse volk, daadkracht om invulling te geven aan de strijd tegen het terrorisme en vertrouwen in een krachtig Europa.

De Europese Unie is de afgelopen jaren door intensieve samenwerking versterkt en zo beter in staat om belangrijke bijdragen te leveren als partner in de wereld.

De bijeenkomst van de Europese Raad begon, zoals gebruikelijk, met een ontmoeting met de Voorzitter van het Europees Parlement, mevrouw Fontaine. In haar bijdrage ging zij in op de belangrijkste onderwerpen die tijdens de Europese Raad aan de orde zouden komen. Zij noemde de bijeenkomst van historisch belang. Centraal stond de vraag op welke wijze de strijd tegen het terrorisme het meest doeltreffend zou kunnen worden gevoerd.

De Belgische minister-president Verhofstadt leidde in zijn hoedanigheid van EU-Voorzitter de discussie in. Hij wees op de verschillende initiatieven die waren genomen sedert de aanslagen in de VS op 11 september. Allereerst was er een verklaring van de Algemene Raad van 12 september, gevolgd door een verklaring van de Europese Raad op 14 september. Die dag was binnen de gehele Europese Unie een dag van rouw geweest, met om 12.00 uur drie minuten van indrukwekkende stilte, waarin het maatschappelijk leven in de Unie tot stilstand was gekomen.

Voorts waren inmiddels de Transport Raad en de JBZ Raad bijeen geweest. Beide Raadsformaties hadden met betrekking tot hun beleidsterreinen conclusies opgesteld. Dit weekeinde werd in Luik bovendien een informele vergadering gehouden van de Ecofin Raad, waarin eveneens aandacht zou worden gegeven aan een aantal gevolgen van de terroristische aanslagen.

Vervolgens gaf de Voorzitter het woord aan achtereenvolgens de Belgische minister van Buitenlandse Zaken Michel, de Franse president Chirac, de Britse premier Blair en de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Fischer. Zij gaven hun indrukken en analyses van de situatie op basis van hun contacten eerder in de week met vertegenwoordigers van de Amerikaanse Administratie. Hieruit kwam naar voren dat de Administratie zich zeer bewust is van de noodzaak van een verantwoorde aanpak in de bestrijding van het terrorisme, inclusief het belang van nauwe samenwerking met een zo groot mogelijk aantal landen wereldwijd. De VS kan daarbij voluit rekenen op de steun van de EU en haar lidstaten.

Na de diverse debriefings vond een diepgaande gedachtewisseling plaats aan de hand van de voorgelegde ontwerp-conclusies en het ontwerp-actieplan. De uitkomsten daarvan zijn gereflecteerd in de conclusies en het actieplan die u als bijlage aantreft.

Het was een bijzondere vergadering van de Europese Raad, op een bijzonder moment. De gevoelens van solidariteit en leedwezen overheersten. Daarnaast werd de sterke behoefte vanuit de Europese Unie zichtbaar om eensgezind en krachtdadig een aantal maatregelen ter hand te nemen dan wel te versnellen opdat de Unie een belangrijke bijdrage zal kunnen leveren als partner in de noodzakelijke wereldwijde coalitie tegen het terrorisme. De Europese Raad heeft aan dat ongetwijfeld veeljarig en moeilijk proces de nodige impulsen gegeven.

De bespreking van het onderwerp Midden-Oosten-vredesproces tijdens het op de ER volgende diner van staatshoofden en regeringsleiders, tezamen met ministers van Buitenlandse Zaken gaf een grote mate van eenstemmigheid te zien over de noodzaak om onder de huidige omstandigheden het door de EU eerder vastgestelde beleid met kracht voort te zetten. Samen met de VS zouden de EU lidstaten in het kader van hun bestaande inspanningen op beide partijen blijvend druk moeten uitoefenen om naar de onderhandelingstafel terug te keren. Niet onmogelijk is dat de crisissituatie die is ontstaan als gevolg van de terreuraanslagen in de VS ook een kans biedt om het Midden-Oostenconflict dichterbij een oplossing te brengen.

CONCLUSIES EN ACTIEPLAN VAN DE

BUITENGEWONE EUROPESE RAAD OP 21 SEPTEMBER 2001

De Europese Raad is op 21 september 2001 in een buitengewone bijeenkomst bijeengeweest teneinde de internationale situatie na de terroristische aanslagen in de Verenigde Staten te analyseren en de nodige impulsen te geven aan het optreden van de Europese Unie.

Het terrorisme is een waarlijke uitdaging voor de wereld en voor Europa. De Europese Raad heeft besloten dat de strijd tegen het terrorisme meer dan ooit een prioritaire doelstelling van de Europese Unie zal zijn.

De Europese Unie verwerpt overigens plechtig iedere vereenzelviging van groepen fanatieke terroristen met de Arabische en Islamitische wereld.

De Europese Raad bevestigt vastbesloten te zijn onder alle omstandigheden in onderling overleg op te treden.


1. SOLIDARITEIT EN SAMENWERKING MET DE VERENIGDE STATEN

De Europese Raad is geheel solidair met het Amerikaanse volk in de kwestie van de moorddadige terroristische aanslagen. Deze aanslagen vormen een aanval op onze open, democratische, tolerante en multiculturele samenlevingen. Zij appelleren aan het geweten van elke mens. De Europese Unie zal samenwerken met de Verenigde Staten om degenen die als dader, verantwoordelijke of medeplichtige bij deze barbaarse daden betrokken zijn geweest, voor de rechter te brengen en te straffen. De Verenigde Staten hebben op grond van Resolutie 1368 van de Veiligheidsraad het recht terug te slaan. De lidstaten van de Unie zijn, ieder naargelang van zijn middelen, bereid bij dergelijke acties een rol te spelen. De acties moeten een gericht karakter dragen. De acties kunnen zich ook richten tegen de staten die terroristen helpen, steunen of herbergen. In dit verband is nauw overleg met alle lidstaten van de Europese Unie noodzakelijk.

De Europese Unie roept voorts op tot een zo groot mogelijke wereldomspannende coalitie tegen het terrorisme, onder auspiciën van de Verenigde Naties. Naast de Europese Unie en de Verenigde Staten moet die coalitie zich ten minste uitstrekken tot de kandidaat-lidstaten, de Russische Federatie, onze Arabische en Islamitische partners, alsmede elk ander land dat bereid is onze gemeenschappelijke waarden te verdedigen. De Europese Unie zal haar strijd tegen het terrorisme intensiveren door middel van een gecoördineerde en interdisciplinaire aanpak die alle beleidssectoren van de Unie omvat. Zij zal erop toezien dat deze aanpak strookt met de eerbiediging van de fundamentele vrijheden die de grondslag van onze beschaving vormen.


2. HET EUROPEES BELEID TER BESTRIJDING VAN HET TERRORISME

De Europese Raad hecht zijn goedkeuring aan het volgende actieplan:


· Versterking van de politiële en justitiële samenwerking

1. In overeenstemming met zijn conclusies van Tampere gaat de Europese Raad akkoord met de invoering van het Europees aanhoudingsbevel alsmede met de vaststelling van een

gemeenschappelijke definitie van terrorisme. Dit aanhoudingsbevel zal in de plaats komen van de huidige regeling voor uitlevering tussen de lidstaten. De huidige uitleveringsprocedures weerspiegelen namelijk niet de bereikte mate van integratie en vertrouwen tussen de lidstaten van de Europese Unie. Zo zal het Europees aanhoudingsbevel het mogelijk maken dat gezochte personen rechtstreeks door een gerechtelijke instantie worden overgedragen aan een andere gerechtelijke instantie. Tegelijkertijd zullen de fundamentele rechten en vrijheden gewaarborgd worden.

De Europese Raad draagt de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken op met spoed, en uiterlijk tijdens zijn zitting van 6 en 7december2001, de modaliteiten van het Europees aanhoudingsbevel vast te stellen.

Voorts draagt de Europese Raad de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken op het hele tijdens de Europese Raad van Tampere vastgestelde pakket maatregelen zo snel mogelijk uit te voeren.


2. De Europese Raad verzoekt de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken de identiteit vast te stellen van de van terrorisme verdachte personen in Europa en van de organisaties die hen steunen, teneinde te komen tot een gemeenschappelijke lijst van terroristische organisaties. In dit verband zijn een betere samenwerking en een betere uitwisseling van informatie tussen alle inlichtingendiensten van de Unie noodzakelijk. Daartoe zullen gemeenschappelijke onderzoekteams worden gevormd.


3. De lidstaten zullen met onmiddellijke ingang en stelselmatig alle nuttige gegevens inzake terrorisme delen met Europol. Binnen Europol zal zo spoedig mogelijk een team van terrorismebestrijdingsspecialisten worden gevormd. Dit team zal nauw samenwerken met zijn Amerikaanse collega's.

De Europese Raad wenst dat voor het eind van het jaar een samenwerkingsovereenkomst tussen Europol en de bevoegde Amerikaanse instanties wordt gesloten.


· Ontwikkeling van internationale rechtsinstrumenten

4. De Europese Raad roept ertoe op dat alle bestaande internationale verdragen inzake terrorismebestrijding (VN, OESO, enz.) zo snel mogelijk worden uitgevoerd. De Europese Unie steunt het Indiase voorstel om in de Verenigde Naties een algemeen verdrag tegen het internationale terrorisme op te stellen dat het effect van de in de afgelopen 25jaar onder auspiciën van de Verenigde Naties uitgevoerde acties zal moeten versterken.


· Een eind maken aan de financiering van het terrorisme

5. De strijd tegen de financiering van terrorisme is van doorslaggevend belang. Een energiek internationaal optreden is noodzakelijk om die strijd een optimaal effect te doen sorteren. De Europese Unie zal daaraan ten volle bijdragen. Daartoe verzoekt de Europese Raad de Raden ECOFIN en Justitie en Binnenlandse Zaken de nodige maatregelen ter bestrijding van iedere vorm van financiering van terroristische activiteiten te treffen, met name door in de komende weken de uitbreiding van de werkingssfeer van de richtlijn inzake het witwassen van geld alsmede het kaderbesluit inzake de bevriezing van vermogensbestanddelen aan te nemen. Hij verzoekt de lidstaten met spoed het Verdrag van de Verenigde Naties ter bestrijding van de financiering van terrorisme te ondertekenen en te bekrachtigen. Bovendien zullen maatregelen worden genomen tegen jurisdicties en grondgebieden waarvan de Financiële Actiegroep heeft vastgesteld dat ze geen medewerking verlenen.


· Versterking van de veiligheid in de luchtvaart

6. De Europese Raad verzoekt de Raad Vervoer op zijn volgende zitting van 15oktober de nodige maatregelen vast te stellen ter versterking van de veiligheid in de luchtvaart. Deze maatregelen betreffen met name:


- de indeling van wapens;


- de technische opleiding van bemanningen;


- de controle van de bagage in het vrachtruim en bij de verdere afhandeling;

- de bescherming van de toegang tot de cockpit;

- de controle op de kwaliteit van de veiligheidsmaatregelen in de lidstaten.
De daadwerkelijke en uniforme toepassing van de veiligheidsmaatregelen in de luchtvaart zal met name worden verzekerd via een wederzijdse controle ("peer review"), die onverwijld zal worden ingevoerd.


· Coördinatie van de globale actie van de Europese Unie

7. De Europese Raad draagt de Raad Algemene Zaken op bij de bestrijding van het terrorisme de rol van coördinator en gangmaker op zich te nemen. De Raad Algemene Zaken zal in dit verband toezien op een betere samenhang en coördinatie tussen alle beleidsterreinen van de Unie. De bestrijding van het terrorisme moet meer worden geïntegreerd in het Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid. De Europese Raad verzoekt de Raad Algemene Zaken de relatie tussen de Europese Unie en de derde landen systematisch te beoordelen in het licht van de eventuele steun van deze landen aan het terrorisme.

De Raad Algemene Zaken zal aan de volgende Europese Raad een overzichtsrapport over deze onderwerpen voorleggen.


3. HET ENGAGEMENT VAN DE UNIE IN DE WERELD

De strijd tegen het terrorisme vereist dat de Unie meer deelneemt aan de inspanningen van de internationale gemeenschap om regionale conflicten te voorkomen en te stabiliseren. Met name zal de Europese Unie in nauwe samenwerking met de Verenigde Staten, de Russische Federatie en de partners in de Arabische en Islamitische wereld alles in het werk stellen om de partijen in het conflict in het Midden-Oosten op basis van de resoluties van de Verenigde Naties terzake tot een duurzame overeenstemming te brengen.

Slechts door het Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB) verder uit te bouwen en het Europees veiligheids- en defensiebeleid (EVDB) zo snel mogelijk operationeel te maken zal de Unie het efficiëntst functioneren. De strijd tegen de gesel van het terrorisme zal des te doeltreffender zijn naarmate zij meer steunt op een uitgebreide politieke dialoog met de landen en de regio's in de wereld waar het terrorisme zich ontwikkelt.

De integratie van alle landen in een billijk mondiaal systeem van veiligheid, welvaart en betere ontwikkeling is een voorwaarde voor een sterke en duurzame gemeenschap ter bestrijding van het terrorisme.

De leden van de Europese Raad roepen de internationale gemeenschap op om de dialoog en de onderhandelingen gericht op het totstandbrengen, hier en elders, van een wereld waar vrede, recht en verdraagzaamheid heersen, in alle multilaterale fora voort te zetten. In dit verband onderstreept de Europese Raad de noodzaak om elk afglijden naar nationalisme, racisme en vreemdelingenhaat te bestrijden, zoals hij ook elke vereenzelviging van terrorisme met de Arabische en de Islamitische wereld verwerpt.

De Europese Unie zal bijzondere aandacht besteden aan het probleem van de vluchtelingenstromen. De Europese Raad verzoekt de Commissie met spoed een hulpprogramma voor in het bijzonder de Afghaanse vluchtelingen op te zetten.


4. DE MONDIALE ECONOMISCHE VOORUITZICHTEN

Als gevolg van de gebeurtenissen van 11 september zal de economie meer vertragen dan voorzien. De leden van de Europese Raad blijven waakzaam.

De leden van de Europese Raad zijn verheugd over de gecoördineerde actie van de Europese Centrale Bank, de Amerikaanse Federal Reserve Bank en de andere centrale banken aan beide zijden van de Atlantische Oceaan, die de financiële markten meer lucht moet geven.

De Europese Raad verzoekt de Commissie aan de volgende Europese Raad een analyse van de ontwikkeling van de economische situatie alsmede eventuele aanbevelingen voor te leggen.

De stabiliteit van het ogenblik is de vrucht van het beleid en de structurele hervormingen van de Europese Unie tijdens de afgelopen jaren en stelt de Unie in staat de huidige situatie het hoofd te bieden. Dankzij de gemeenschappelijke munt zijn de landen van de eurozone beschermd tegen de schokken waarmee de monetaire schommelingen gepaard gaan. Nu de euro binnenkort in omloop komt, kan iedereen zich bewust worden van de positieve effecten van deze grotere stabiliteit.

Tegelijkertijd hebben de inspanningen om de overheidsfinanciën te consolideren gezorgd voor de nodige speelruimte om de automatische stabilisatoren hun werk te laten doen. Dankzij deze inspanningen heeft de Europese Centrale Bank ook een centrale rol kunnen spelen bij het opvangen van de klap die de Europese economieën momenteel te verwerken krijgen. In de huidige omstandigheden zouden deze acties voldoende moeten zijn om het vertrouwen van de consument te herstellen. De Europese Raad bevestigt zijn vaste voornemen om zich te houden aan het kader, de regels en de volledige toepassing van het Stabiliteits- en groeipact.

De Europese Raad is verheugd over het besluit van de OPEC om de continuïteit van de aardolievoorziening te verzekeren.

o

o o

De Europese Raad heeft het voorzitterschap verzocht contact op te nemen met de kandidaat-lidstaten zodat deze zich kunnen aansluiten bij deze conclusies.

De Europese Raad heeft besloten een missie van de ministeriële trojka te sturen om het standpunt van de Europese Unie aan enkele partners, met name in het Midden-Oosten, uiteen te zetten.

De Europese Raad heeft het voorzitterschap van de Europese Unie verzocht de resultaten van de buitengewone Europese Raad van 21september2001 aan de hoogste autoriteiten van de Verenigde Staten ter kennis te brengen en toe te lichten.


---

Mijnheer de Voorzitter van de Raad,

Dames en heren staatshoofden en regeringsleiders,

Mijnheer de voorzitter van de Commissie,

Mijnheer de Hoge Vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid

Dames en heren ministers,

Ik dank u, mijnheer de eerste minister, fungerend Voorzitter van de Unie, dat u het Europees Parlement heeft betrokken bij deze buitengewone vergadering van de Europese Raad, die ik toejuich omdat ik zelf erg graag wilde dat deze gehouden werd.

Op dit moment zijn de blikken van de Europeanen maar ook van een groot deel van de wereld gericht op de Raad. Deze is van historisch belang, nu overal de vraag wordt gesteld hoe het beste de strijd kan worden aangebonden met het terrorisme, dat zich onlangs van zijn meest afgrijselijke kant heeft laten zien.

Afgelopen woensdag hier in Brussel heeft het Europees Parlement mij gevraagd in deze uitzonderlijke situatie drie zaken te beklemtonen in mijn boodschap aan u: solidariteit, vastberadenheid en doeltreffendheid.

Bewogen en bedroefd hebben wij allen uiting gegeven aan onze solidariteit met het Amerikaanse volk, bij het gedenken van de slachtoffers, onder wie vele Europeanen. Wij hebben met het Amerikaanse volk meegerouwd. Wij voelden ons persoonlijk geraakt, aangevallen in onze waarden, in onze vrijheid en recht op leven. En wij beseffen dat helaas ook de Europese Unie gevaar loopt. Ook hier bestaan haarden van terrorisme, en ook hier kan op elk moment dit soort grootschalige terreuraanslagen worden gepleegd.

Bij de tegenaanval die er moet komen hoopt het Europees Parlement vurig dat de vijftien lidstaten één lijn zullen trekken, niet alleen in hun principeverklaringen, wat voor de hand ligt en al gebeurd is, maar ook en vooral bij de keuze en inzet van middelen.

Het Parlement hoopt tevens dat de Verenigde Staten, met al het recht dat zij als eerste directe slachtoffer hebben om zich te verdedigen, alles zullen doen om een al te eenzijdige reactie, of een die als zodanig wordt gezien, te vermijden. De tegenaanval moet een weerspiegeling zijn van de zo breed mogelijke alliantie van alle staten die hun deelname hebben toegezegd, en ik constateer met belangstelling de laatste ontwikkelingen binnen de Amerikaanse regering, die in deze richting lijken te gaan.

Het Parlement heeft al enkele malen benadrukt dat we kost wat kost moeten vermijden dat islamitisch fundamentalisme en de gehele Islam op één hoop worden gegooid. De ambassadeurs van de Arabische Liga bij de Europese Unie zijn hier uiterst bevreesd voor, en hebben reeds dinsdag te kennen gegeven dat ze me wilden ontmoeten om uiting te geven aan hun ongerustheid. Ondanks alle eenduidige verklaringen die de hoogste politieke leiders in de lidstaten de afgelopen dagen hebben afgelegd blijft die vrees onverminderd bestaan.

Wij hebben in onze landen grote islamitische gemeenschappen, en belangrijke banden met de Arabische wereld. Deze moeilijke tijden moeten een reden zijn om deze banden te verstevigen, met name door het Euro-mediterrane overleg en meer in het algemeen de dialoog tussen Europa en de islamitische wereld te intensiveren. Het Europees Parlement is van plan hierin initiatieven te nemen.

Overigens weten we allemaal dat regionale conflicten die te lang in een impasse blijven steken een voedingsbodem vormen voor het terrorisme. Dat geldt ook voor het Midden-Oosten. Er moet een eind gemaakt worden aan de desastreuze spiraal van geweld. Ik wil hier onze bijzondere erkentelijkheid uitspreken voor de Hoge Vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid, Javier Solana, het Belgische voorzitterschap en die ministers die constant in contact blijven met de Israëliërs en de Palestijnen. Dit engagement, en de redelijke instelling van de belangrijkste hoofdrolspelers geven ons nog een sprankje hoop. Ondanks de incidenten die zich nog steeds voordoen, is de spanning duidelijk verminderd, en ik hoop dat de Israëlische premier zijn voorwaarden voor een ontmoeting tussen Simon Peres en Yasser Arafat laat vallen. Er is geen enkele vooruitgang mogelijk in het Midden-Oosten als de dialoog niet wordt hervat. En als de vrede onhaalbaar mocht blijken, wordt de hele wereld bedreigd door het voortduren van dit conflict.

Ik ben ervan overtuigd dat uw vergadering van vandaag zal bijdragen aan het vinden van de meest doeltreffende middelen die de Europese Unie zich moet verschaffen om zij aan zij het terrorisme te bestrijden. Binnen de Europese Unie is uiting gegeven aan deze solidariteit jegens alle democratische krachten in Spanje die het terrorisme van de ETA bestrijden. In diezelfde geest hebben we enkele maanden geleden in Straatsburg commandant Massoud ontvangen, die vocht tegen de Taliban in Afghanistan.

Het gaat hier om een politieke stap vooruit die het Europees Parlement al lange tijd vurig wenst. Het zit hier op dezelfde lijn als de Commissie, die woensdag voorstellen heeft gepresenteerd, waarvan vele gebaseerd zijn op oude en recente aanbevelingen van het Parlement.

Ja! We moeten een Europees arrestatiebevel hebben, en een Europese procureur. Ja! Eurojust moet zo snel mogelijk operationeel worden. Ja! Europol moet een belangrijkere coördinatietaak krijgen. Ja! De samenwerking van justitie en politie moet onder de Europese Unie vallen. Ja! De bestrijding van de georganiseerde misdaad in al zijn aspecten moet op EG-niveau worden aangepakt, en vooral de bestrijding van financiële criminaliteit en de wapenhandel.

Het Parlement verzoekt u vanavond aan al deze directe maatregelen een beslissende politieke impuls te geven. Dit wordt vergemakkelijkt door het politieke akkoord dat de Raad gisterenavond heeft bereikt, mits de obstakels voor de harmonisatie van het strafrecht, waarin toch voorzien is in het Verdrag van Amsterdam, vóór december definitief worden opgeheven. De Europeanen willen deze maatregelen. Zij zijn nodig om hen gerust te stellen, en zij maken deel uit van de ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid die de Europese Raad in Tampere besloten heeft tot stand te brengen.

Maar er kan geen werkelijke doeltreffendheid zijn als er geen verandering komt in gedrag en mentaliteit. Er moet een perfecte samenwerking komen tussen alle instanties die belast zijn met de veiligheid. Tegenover de onmetelijke gevaren die we nu op brute wijze hebben leren kennen bestaat een alomvattende beveiliging of helemaal niets. Alleen als de Europese Unie zelf het voorbeeld geeft aan alle lidstaten kan zij doeltreffend optreden ten overstaan van haar internationale partners.

De economische effecten van de aanslagen van vorige week zullen zeker al uw aandacht hebben. Hele delen van de economie kunnen hierdoor getroffen worden, met ernstige gevolgen voor de werkgelegenheid. Op het moment dat de euro zijn intree doet in het dagelijkse leven van meer dan 300 miljoen Europeanen, moet de nauwe samenwerking die geboden is voor de veiligheid ook gelden voor de economie. Er is een Europese reactie nodig, en geen vijftien nationale reacties.

De dramatische gebeurtenissen dwingen de Europese Unie onmiddellijk te reageren. De nieuwe problemen die moeten worden opgelost, vragen om een grote sprong voorwaarts in het eenmakingsproces. De algemene discussie over de toekomst van Europa, ter voorbereiding van de door u in Nice geplande termijn in 2004, is hierdoor des te belangrijker geworden.

Dames en heren staatshoofden en regeringsleiders, u kunt erop vertrouwen dat het Europees Parlement achter u staat bij de beslissende maatregelen die u moet nemen tegen de bedreiging die Europa het hoofd moet bieden en overwinnen.

Kenmerk DIE/
Blad /1

===

Zoekwoorden:

Deel: ' Verslag Europese Raad Brussel 21 '
Lees ook