2157. Raad - LANDBOUW

Press Release: Brussels (18-01-1999) - Nr. 5027/99 (Presse 10)
_________________________________________________________________

Voorzitter: de heer Karl-Heinz FUNKE, Minister van Voedselvoorziening, Land- en Bosbouw van de Bondsrepubliek Duitsland

PROGRAMMA VAN HET DUITSE VOORZITTERSCHAP

De voorzitter heeft de Raad de prioriteiten van het Duitse voorzitterschap op landbouwgebied voor de eerste helft van 1999 gepresenteerd.

Het Duitse voorzitterschap stelt zich allereerst ten doel de werkzaamheden voor de hervorming van het GLB in het kader van Agenda 2000 af te sluiten.

De vaststelling van de landbouwprijzen voor 1999/2000 en de afronding van het akkoord over de biologische landbouw (dierlijke productie) zijn eveneens belangrijke punten van het werkprogramma.

Tenslotte zal bijzondere aandacht van het voorzitterschap uitgaan naar de veterinaire aangelegenheden en het welzijn van dieren, met name naar de voorstellen over legkippen en het dierenvervoer.

AGENDA 2000: LANDBOUWHOOFDSTUK

De Raad is in de eindfase gekomen van de onderhandelingen over het landbouwhoofdstuk van Agenda 2000; de onderwerpen rundvlees en zuivelproducten komen het eerst aan de orde.

In zijn inleiding op het debat heeft de voorzitter de ministers verzocht om ten volle bij te dragen aan een succesvolle afronding van de onderhandelingen, hetgeen volgens het voorzitterschap in de volgende zitting in februari zou moeten geschieden, en te streven naar een evenwichtig resultaat waarbij solidariteit en inachtneming van de begrotingsdiscipline centraal staan.

De ministers hebben van gedachten gewisseld over de vraag hoe voor de nodige samenhang kan worden gezorgd tussen de besprekingen over landbouw en die over de andere hoofdstukken van Agenda 2000, met name wat betreft de financiering van de communautaire begroting.

Vervolgens heeft de Raad een uitvoerige bespreking gehouden over de door het voorzitterschap aangeduide kernvraagstukken op het gebied van rundvlees en zuivelproducten. Dat zijn onder meer de prijsverlaging, alsmede de hoogte en de praktische invulling van de compensatie daarvan in de vorm van rechtstreekse steunbedragen. Voorts zijn er de vervanging van overheidsinterventie door steun voor particuliere opslag in de rundvleessector en de toekomst van de melkquotaregeling.

Op het punt van rundvlees aanvaarden alle delegaties nu de door de Commissie bepleite verlaging van de marktsteun. Men is het evenwel nog niet eens over het niveau van de verlaging: een meerderheid is voor een verlaging met 30% in drie jaar, verscheidene delegaties willen niet zo ver gaan. Verscheidene delegaties die het Commissievoorstel als uitgangspunt kunnen aanvaarden, vinden dat de verlaging van de interventieprijs gepaard zou moeten gaan met een aanpassing van de hoogte en de wijze van verdeling van de huidige premies.

In verband met zuivelproducten en meer in het bijzonder de toekomst van de melkquotaregeling bestaan er ten gronde drie standpunten:
- sommige delegaties vinden de door de Commissie voorgestelde hervorming een goede basis voor de besprekingen;
- andere delegaties zijn van oordeel dat de marktsituatie economisch gezien geen wijziging rechtvaardigt, en pleiten voor een status quo tot en met 2006;

- tenslotte zijn er delegaties die vinden dat, gezien de te verwachten marktevolutie op middellange en lange termijn, de huidige regeling grondig moet worden hervormd, zodat de melkquota in 2006 kunnen worden afgeschaft.

Voorts ligt voor sommige delegaties die om verhoging van hun melkquota hebben verzocht, het voornaamste probleem in het niveau dat hun zal worden toegekend.

Verscheidene delegaties sluiten de mogelijkheid niet uit, de situatie in de zuivelsector rond 2003/2004 opnieuw te evalueren, onder meer in het licht van de toekomstige WTOonderhandelingen, om te kunnen bepalen welke regeling na 2006 zou kunnen gelden.

Aan het eind van zijn beraadslagingen heeft de Raad de Groep op Hoog Niveau opgedragen deze beide dossiers verder te bespreken, daarbij rekening te houden met de aanwijzingen die het ministersdebat heeft opgeleverd, en de volgende besprekingen van de Raad voor te bereiden voor de zitting op 22 februari, waarin de onderhandelingen over het landbouwhoofdstuk van Agenda 2000 moeten worden afgesloten.

ANDERE BESLUITEN

Aangenomen zonder debat

LANDBOUW

Olijfolie

De Raad heeft met gekwalificeerde meerderheid (de Duitse delegatie stemde tegen) een wijziging aangenomen van Verordening (EEG) nr. 2262/84 houdende bijzondere maatregelen voor olijfolie. Deze wijziging strekt ertoe de medefinanciering van de controlebureaus uit de communautaire begroting tot en met verkoopseizoen 2001/2002 op 50% te handhaven.

INTERNE MARKT

Erkenning van diploma's - Bijeenroeping van het Bemiddelingscomité

De Raad heeft geconstateerd dat hij niet in staat is het enige amendement van het Europees Parlement te aanvaarden op zijn gemeenschappelijk standpunt ten aanzien van het voorstel voor een richtlijn betreffende de invoering van een regeling voor de erkenning van diploma's betreffende bepaalde beroepswerkzaamheden en tot aanvulling van het algemene stelsel van erkenning van diploma's.

Derhalve wordt overeenkomstig de verdragsbepalingen inzake de medebeslissingsprocedure het Bemiddelingscomité bijeengeroepen om tussen de Raad en het Parlement overeenstemming te kunnen bereiken.

VISSERIJ

Regeling voor het beheer van de visserij-inspanning voor bepaalde Deense vaartuigen

De Raad heeft een verordening aangenomen houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2027/95 tot invoering van een regeling voor het beheer van de visserij-inspanning voor bepaalde vangstgebieden en visbestanden van de Gemeenschap.

Deze verordening behelst de aanpassing van de cijfers die overeenkomen met het maximale visserij-inspanningsniveau voor communautaire visvaartuigen onder Deense vlag. Deze aanpassingen zijn noodzakelijk omdat in Verordening nr. 2027/95 de gegevens betreffende de Deense industriële visserij op demersale soorten, zoals kever en zandspiering, niet stonden vermeld. Deze formele aanpassingen zullen echter niet tot gevolg hebben dat de visserijinspanning voor de Deense vloot in kwestie daadwerkelijk zal toenemen.

CONSUMENTEN

Resolutie betreffende de consumentendimensie van de informatiemaatschappij

De Raad heeft bovengenoemde resolutie aangenomen, waarvan de tekst is gepresenteerd in Mededeling aan de Pers nr. 12282/98 (Presse 359) van
3 november 1998.


_________________________________________________________________

/newsroom/press/c/ACF1C.htm

Deel: ' Verslag Europese Raad - Landbouw 18-01-1999 '




Lees ook